Grundejerforeningen 7.3.1999

Ny Søndergård

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Søndergård mandag den 22. februar 1999 kl.19.30 i Dyssegårdskirkens Sognegård.

 

Tilstede: Inklusiv bestyrelsen var der 23 personer tilstede, repræsenterende 20 husstande i alt.

Referent: Niels Jørgen Hansen

Dagsorden: 1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Aflæggelse af regnskab

5. Budget og fastlæggelse af kontingent for 1999 - herunder vederlag til kassereren.

6. Valg

Følgende er på valg:

Næstformand Billy S. Hansen (villig til genvalg)

Kassereren Jørgen Løkke (villig til genvalg)

Suppleant Søren Heisel (villig til genvalg)

Revisor Jens Permin (villig til genvalg) Revisorsuppleant (bestyrelsen har forslag til kandidat)

7. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til revidering af foreningens love af marts 1991. 8. Eventuelt

 

Ad. Punkt 1: Valg af dirigent.

Henning Farrington blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamling var rettidigt og lovligt indkaldt jf. grundejerforeningens love af marts 1991.

Ad. Punkt 2: Valg af to stemmetællere.

Sten Brink og Leif Pagh-Rasmussen blev valgt som stemmetællere.

Ad punkt 3: Formandens beretning.

Formanden Christina Heje aflagde beretning for grundejerforeningens arbejde i 1998.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad punkt 4: Aflæggelse af regnskab.

Kassereren Jørgen Løkke fremlagde grundejerforeningens regnskab for 1998.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget med den kommentar, at datoerne på revisionspåtegning ikke er korrekte.

Ad. Punkt 5: Budget .

Kassereren Jørgen Løkke fremlagde grundejerforenings budget for 1999. Budgettet

blev enstemmigt vedtaget - herunder også vederlag til kassereren, som fortsætter uændret.

Budgetvedtagelsen indebærer bl.a. , at kontingentet for 1999 stiger til 600 kr. Generalforsamlingen anbefaler iden forbindelse, at alle medlemmer af grundejerforeningen tilmelder sig Betalingsservice.

Der blev fra salen fremsat forslag om, at deltagere ved grundejerforeningens årlige fastelavnsfest selv betaler en mindre beløb. Forslaget blev efter afstemning forkastet.

Forlydender om, at Gentofte Kommune pr. 1 april vil indføre obligatorisk haveaffalds ordning afspejler sig ikke i budgettet for 1999, da bestyrelsen gerne vil have tid til at afklare konsekvenserne ved denne haveaffalds ordning.

Ad. Punkt 6: Valg.

Næstformand Billy S. Hansen blev genvalgt.

Kassereren Jørgen Løkke blev genvalgt.

Suppleant Søren Heisel blev genvalgt.

Revisor Jens Permin blev genvalgt.

Søren Graversen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad. punkt 7: Indkomne forslag.

1. Bestyrelsen forslag til revidering af foreningens love af marts 1991 blev behandlet og enstemmigt vedtaget af de fremmødte på generalforsamlingen.

2. Leif Pagh-Rasmussen forslag til ændring af foreningens love af marts 1991 blev behandlet og enstemmigt vedtaget af de fremmødte på generalforsamlingen.

For begge ovenstående forslag konstaterede dirigenten, at til vedtagelse af lovændringer kræves ifølge foreningens love, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for forslaget.

Derudover blev 4 forslag fra Jette og Joost Dahlerup, Slettevej 16 behandlet:

1. Nedlæggelse af privat haveaffalds ordning. Det blev besluttet, at bestyrelsen i 1999 arbejder videre på sagen, men ordningen fortsætter indtil videre.

2. Fælles initiativ til undersøgelse af private kloakker. Det blev besluttet, at Dahlerups vil tage initiativ for egen række, d.v.s Slettevej 4 til Slettevej 20.

3. Opsætning af legeredskaber. Det blev besluttet, at opsætning af legeredskaber på fællesarealerne sker på privat initiativ og med godkendelse af grundejerforeningens bestyrelse.

4. Fællesarealerne. Det blev besluttet, at bestyrelsen undersøger, hvad det vil koste at blive medlem af Det Danske Haveselskab.

Ad. Punkt 8: Eventuelt.

Det blev besluttet, at bestyrelsen undersøger muligheden for et læs grus til udbedring af forholdene ved garageanlægget på Almindingen.

Det blev konstateret, at grundejerforeningen allerede sørger for, at hækkene ved Almindingen bliver klippet periodevis.

 

Niels Jørgen Hansen, Referent

Henning Farrington, Dirigent

Christina Heje, Formand