Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2000
Regnskab1999
Regnskab 2000
Indtægter
65.400,00
Kontingenter fra 109 medlemmer
49.050,00
2.880,00
Garage grundleje fra 24 grunde
2.880,00
20,00
Salg af nøgler
20,00
200,00
Indtægt fra rykkergebyr
-
-
Finansielle indtægter
471,10
Renteindtægter på bankkonti
1.464,38
480,00
Aktieudbytte
403,70
1.868,08
69.451,10
Indtægter i alt
53.818,08
Udgifter
10.208,00
Vedligeholdelse af fællesarealer
10.816,07
15.996,71
Affaldsordning
15.048,03
6.301,67
Mødeudgifter
4.393,75
1.445,45
Kontorudgifter
1.619,75
926,11
EDB-udgifter
1.173,95
2.213,50
Forsikringer
2.345,77
5.000,00
Kassererhonorar
5.000,00
2.373,25
Fastelavnsarrangement
2.224,75
2.000,00
Kulturaktiviteter
-
341,00
Gaver og erkendtligheder
-
264,50
Bankgebyrer og lignende
249,05
160,00
Andre omkostninger
69,75
47.230,19
Udgifter i alt
42.940,87
42.940,87
22.220,91
Ordinært resultat
10.877,21
5.000,00
Henlagt til vedligeholdelsesfond
10.000,00
-
Overført fra vedligeholdelsesfond
-
17.220,91
Årets resultat ( Underskud i parentes )
877,21
Balance pr. 31. december 2000
Balance
Balance
31/12 1999
Aktiver
31/12 2000
Almindingen 19HK
Vesterdalen 19HL
Garage nr. 7
0
Grundværdier og garage er regnskabsmæssigt nedskrevet
0
10,00
Tilgodehavender
0
15 aktier i Unibank A/S á 100 kr. er i år 2000
ombyttet med 190 aktier á 3,50 kr. i Nordea A/S
8.670,00
Kursværdi primo 15 stk Unibank kurs 516,24
7.743,60
(926,40)
Kursregulering over egenkapitalen
4.057,30
7.743,60
Kursværdi ultimo 190 stk Nordea kurs 62,11
11.800,90
11.800,90
Likvider:
1.973,30
Kontant beholdning
559,00
42.763,62
Checkkonto 0117-7140098195
56.906,79
6.890,60
Pluskonto 0117-7140306427
7.013,15
1.774,35
BG girokonto 1-674-4964
1.454,80
65.933,74
61.155,47
Aktiver i alt
77.734,64
Passiver
2.000,00
Skyldige omkostninger
4.000,00
Mellemværende med garageejere Almindingen
385,67
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året
4.147,77
3.762,10
Garageblokkens nettodrift i året
(2.166,65)
4.147,77
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året
1.981,12
1.981,12
Mellemværende med garageejere Vesterdalen
215,93
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året
(78,48)
(294,41)
Garageblokkens nettodrift i året
1.811,31
(78,48)
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året
1.732,83
1.732,83
Egenkapital:
-
Vedligeholdelsesfond primo året
5.000,00
5.000,00
Henlagt i året
10.000,00
-
Anvendt i året
0,00
5.000,00
Vedligeholdelsesfond ultimo året
15.000,00
15.000,00
33.791,67
Egenkapital normaldrift primo året
50.086,18
17.220,91
Årets resultat (Underskud i parentes)
877,21
(926,40)
Kursregulering af aktiebeholdning
4.057,30
50.086,18
Egenkapital normaldrift ultimo året
55.020,69
55.020,69
61.155,47
Passiver i alt
77.734,64
Årsregnskabets godkendelse
Det bemærkes at der, for at opretholde stadig drift af grundejerforeningen, er et likviditetsbehov i perioden fra regnskabsårets afslutning, indtil næste års kontingent bliver indbetalt ultimo april. Næste års kontingent bliver vedtaget på generalforsamingen i februar. Likviditetsbehovet for opretholdelse af foreningens stadige drift, har de seneste år andraget ca. 20.000 kr. i perioden fra januar til slutningen af april måned.Foranstående regnskab for perioden 1/1 - 31/12-2000 udviser et overskud før hensættelse til vedligeholdelsesfond på 10.877,21 kr. Dette overskud skyldes en god drift i året 2000, at der ikke er afholdt budgetterede udgifter til en ny container ved Vesterdalen og at der ikke er afholdt budgetterede udgifter til advokatbistand. Efter en henlæggelse til vedligeholdelsesfonden på 10.000 kr. viser regnskabet et overskud på 877,21 kr. og en egenkapital af normaldrift på 55.020,69 kr. Efter henlæggelsen viser vedligeholdelsesfonden en saldo på 15.000 kr., som under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse bliver anvendt til en ny container i år 2001. Regnskabet pr. 31/12-2000 er godkendt på bestyrelsesmøde tirsdag, den 23. januar 2001
Revisionspåtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Grundejerforeningen Ny Søndergårdhar vi revideret foranstående årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2000, og vi harfundet regnskabet i overensstemmelse med grundejerforeningens bogholderi.Under revisionen har vi overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og om værdi-ansættelsernes forsvarlighed.Regnskabet giver efter vores opfattelse de oplysninger, som er nødvendige til be-dømmelse af foreningens økonomiske stilling pr. 31/12 2000.Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.Dyssegård, den 24. januar 2001

Regnskabet kan i underskrevet udgave rekvireres hos kassereren