Grundejerforeningen
Ny Søndergård

Marts 2004

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Søndergård onsdag
den 18. februar 2004 kl.19.30 i Dyssegårdskirkens sognegård.

Tilstede:

Der var 79 husstande repræsenteret inklusive grundejerforeningens bestyrelse og fuldmagter med forskellig ordlyd afhængig af emner til afstemninger

Der er i alt 108 medlemmer i Grundejerforeningen Ny Søndergård, hvoraf en er frivilligt medlem.

Referent:

Niels Jørgen Hansen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Aflæggelse af regnskab.

5. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2004 - herunder vederlag til kassereren.

6. Valg i henhold til lovens § 10

Følgende er på valg:
Formanden Billy S. Hansen (fratræder jf. lovenes §10 stk.6)
Best. medlem Bugge T. Jensen (villig til genvalg)
Best. medlem Niels Jørgen Hansen (villig til formandsvalg/genvalg)
Suppleant til bestyrelsen (nyvalg)
Revisor Leif Pagh Rasmussen (villig til genvalg)
Revisorsuppleant Bo Baltzersen (villig til genvalg)

7. Indkomne forslag i henhold til lovens § 6.

8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen afholdes garagemøde, såfremt der ytres ønske herom.

Ad. Punkt 1: Valg af dirigent

Søren Heisel, Vesterdalen 34 blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt jf. grundejerforeningens love af marts 1999.

Ad. Punkt 2: Valg af to stemmetællere

Ulla Andersen, Almindingen 68 og Anne Lund, Sønderengen 131 blev valgt som stemmetællere.

Ad. Punkt 3: Formandens beretning

Formand Billy S. Hansen, Slettevej 19 aflagde beretning for grundejerforeningens arbejde i 2003.

(Der henvises til bilaget, Formandens beretning ved ordinær generalforsamling den 18. februar 2004).

Formandens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad. punkt 4: Aflæggelse af regnskab

Kasserer Jørgen Løkke, Langengen 1 fremlagde grundejerforeningens regnskab for 2003.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad. Punkt 5: Budget

Kasserer Jørgen Løkke fremlagde grundejerforeningens budget for 2004. Budgettet blev

enstemmigt vedtaget - herunder også vederlag til kassereren. Budgetvedtagelsen indebærer, at kontingentet for 2004 er på kr. 650 pr. år, som opkræves ultimo marts 2004 til betaling i april 2004.

Ad. Punkt 6: Valg

Som formand blev Niels J. Hansen Slettevej 20 valgt.

Som bestyrelsesmedlem blev Charlotte Mathiesen Slettevej 7 nyvalgt.

Som bestyrelsesmedlem blev Ulrik Andersen Slettevej 14 nyvalgt.

Som suppleant til bestyrelsen blev Gerd Gabrielsen Almindingen 57 nyvalgt.

Som revisor blev Leif Pagh Rasmussen Kanalbuen 36 genvalgt.

Som revisorsuppleant blev Bo Baltzersen Sønderengen 106 genvalgt.

Herudover består bestyrelsen af

Kasserer Jørgen Løkke Langengen 1

Bestyrelsesmedlem Lars Bo Winther Langengen 4

.

Ad. Punkt 7: Indkomne forslag i henhold til lovens § 6, stk. 2.

7.1

Grundejerforeningens bestyrelse havde fremsendt rettidigt, skriftligt forslag til nye love for grundejerforeningen Ny Søndergård.

Foreningsmedlem Gerd Gabrielsen, Almindingen 57 havde fremsendt rettidigt, skriftligt forslag om ændring af foreningens love omfattende paragraf 6. Forslaget indeholder ligeledes et alternativt ændringsforslag til paragraf 6, såfremt det første forslag ikke kan vedtages.

Foreningsmedlem Gerd Gabrielsen havde ligeledes, på baggrund af bestyrelsens forslag til nye love for grundejerforeningen, fremsendt rettidigt skriftligt forslag som indebar, at bestyrelsens forslag om ændring af paragraf 4 stk. 3 ”et medlem kan stemme ved fuldmagt fra maksimalt to andre medlemmer” udgår.

Ifølge foreningens gældende love af marts 1999 kræves det ved lovændringer, at 2/3 af samtlige medlemmer skal stemme for forslaget. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen – såfremt forslagsstiller fastholder forslaget – indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 4 uger efter. Forslaget kan på denne ekstraordinære generalforsamling vedtages med 2/3 stemmeflertal, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Da generalforsamlingen den 18. februar 2004 ikke kunne præstere et flertal på 2/3 af samtlige medlemmer ved en afstemning om grundejerforeningens love, og da forslagsstillere fastholdt deres forslag, vil den videre behandling af de indkomne forslag til nye love for grundejerforeningen ske på den allerede indkaldte ekstraordinære generalforsamling onsdag den 10. marts 2004 kl. 19.30 i Dyssegårdskirkens Sognegård.

7.2

Grundejerforeningen bestyrelse havde fremsendt rettidigt, skriftligt forslag om 150 % stigning på garagegrundlejen, gældende fra 1. januar 2005. Stigningen indebærer, at månedslejen pr. garage fra år 2005 stiger fra 10,- kr. pr. måned til 25,- kr. pr. måned.

Formanden for grundejerforeningen begrundede forslaget på generalforsamlingen, inden forslaget kom til afstemning ved håndsoprækning.

Afstemning gav følgende resultat incl. fuldmager vedr. dette spørgsmål:

28 stemte for

2 stemte imod.

Forslaget blev hermed vedtaget.

7.3

Foreningsmedlemmerne Lisa Romlund Nielsen og Ulrik Andersen, Slettevej nr. 14 havde fremsendt rettidigt skriftligt forslag om, at grundejerforeningen nedlægger fælles haveaffaldsordningen snarest muligt.

Foreningsmedlem Ulrik Andersen begrundede forslaget på generalforsamlingen inden forslaget kom til afstemning.

Afstemningen gav følgende resultat incl. fuldmagter vedr. dette spørgsmål:

22 stemte for.

55 stemte imod.

Forslaget blev hermed forkastet.

7.4

Foreningsmedlemmerne Lisa Romlund Nielsen og Ulrik Andersen, Slettevej 14 havde fremsendt rettidigt skriftligt forslag om, at grundejerforeningen etablerer legeredskaber samt borde og bænke på fællesarealerne.

Foreningsmedlem Ulrik Andersen begrundede forslaget på generalforsamlingen inden forslaget kom til afstemning.

Afstemningen gav følgende resultat incl. fuldmagter vedr. dette spørgsmål:

34 stemte for.

15 stemte imod.

Forslaget blev hermed vedtaget og under den forudsætning, at der højst anvendes kr. 5.000 på dette forslag. Det er endvidere bestyrelsen som prioriterer, hvorledes disse kr. 5.000 skal anvendes i forhold til legeredskaber og borde/bænke.

Ad. Punkt 8: Eventuelt.

Venteliste til garager.

Foreningen har en venteliste til garager, og der kan i denne forbindelse ske henvendelse til foreningens kasserer, Jørgen Løkke, Langengen 1, 2870 Dyssegård, e-mail: kasserer@nysoendergaard.dk.

Når en sælger henvender sig til bestyrelsen vedrørende et ønske om salg af en garage, bliver ventelisten udleveret til sælger, for at få etableret kontakt til potentielle købere. Prisen er Grundejerforeningen uvedkommende.

Internet opkobling.

Spørgsmål omkring etablering af internet opkobling i hele grundejerforeningen overlades til bestyrelsen til behandling.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden ved generalforsamlingen og foreningens kasserer Jørgen Løkke overrakte den afgående formand Billy S. Hansen vin med bestyrelsens tak for en god indsats som formand for grundejerforeningen.

Da Bugge T. Jensen, Langengen 7 ikke opnåede valg under dagordenens punkt 6, takkede kasserer Jørgen Løkke ham for hans indsats i bestyrelsens arbejde bl.a. som næstformand, ansvarlig for vedligeholdelse af fællesarealerne og som web-administrator. Jørgen Løkke glædede sig over Bugge T. Jensens tilbud om fortsat at tilbyde sin bistand til vedligeholdelsen af grundejerforeningens hjemmeside www.nysoendergaard.dk, hvis der måtte blive behov for det. På bestyrelsens vegne overrakte kassereren vin som tak til den afgående næstformand.

Afholdt garagemøde.

Efter generalforsamlingen blev holdt et møde for de fremmødte garageejere. Spørgsmål om tinglysningsproblemerne blev besvaret, og garageejerne udtrykte positivitet over bestyrelsens indsats for at få mere klarhed over tinglysningssituationen i hver enkelt garage. Jørgen Løkke appellerede til, at enhver garageejer sender et skøde – tinglyst eller afvist af tinglysningskontoret – så bestyrelsen får den bedst mulige tinglysningsstatus over hver eneste garage.

Niels Jørgen Hansen, Slettevej 20
Referent

Søren Heisel, Vesterdalen 34
Dirigent

Billy S. Hansen, Slettevej 19,
Afgående formand