Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2004

 

Regnskab 2003
Regnskab 2004
INDTÆGTER
59.400,00
Kontingenter fra 108 medlemmer
70.200,00
2.880,00
Garage grundleje fra 24 grunde
2.880,00
0
Salg af nøgler
30,00
400,00
Indtægt fra rykkergebyr m.v.
400,00
Finansielle indtægter
195,66
Renteindtægter på bankkonti
125,67
275,42
Aktieudbytte
300,18
425,85
63.151,08
Indtægter i alt
73.935,85

 

UDGIFTER

35.730,00

Vedligeholdelse af fællesarealer

33.218,63

0

Snerydning

3.650,00

22.642,06

Affaldsordning

14.449,23

5.469,85

Mødeudgifter

5.844,09

2.922,88

Kontorudgifter og administration

3.162,50

928,11

EDB-udgifter

1.732,30

3.058,00

Forsikringer

4.630,75

6.000,00

Kassererhonorar

6.000,00

2.222,85

Fastelavnsarrangement

2.790,40

0

Gaver og erkendtligheder

746,25

436,12

Bankgebyrer og lignende

481,08

0

Advokatbistand

5.000,00

0

Andre omkostninger

2.204,00

79.409,87

Udgifter i alt

83.909,23

83.909,23

(16.258,79)

Ordinært resultat

(9.973,38)

0

Henlagt til vedligeholdelsesfond

0

7.000,00

Overført fra vedligeholdelsesfond

3.000,00

(9.258,79)

Årets resultat ( Underskud i parentes )

(6.973,38)

 

 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2004

Balance
31/12 2003

Aktiver

Balance
31/12 2004

Almindingen 19HK

Vesterdalen 19HL

Garage nr. 7

0

Grundværdier og garage er regnskabsmæssigt nedskrevet

0

0

Tilgodehavender

0


190 stk aktier i Nordea á 3,50 kr.:

Primokurs år 2003 43,98

6.021,10

Kursværdi primo

8.356,20

2.335,10

Kursregulering over egenkapitalen

2.207,80

8.356,20

Kursværdi ultimo 190 stk Nordea kurs 55,60

10.564,00

10.564,00


Likvider:

198,00

Kontant beholdning

788,50

30.468,89

Checkkonto 2256-7140 098 195

16.847,40

5.522,82

Pluskonto 2256 7143 006 427

5.545,33

2.330,30

BG girokonto 1-674-4964

4.528,55

27.709,78

46.876,21

Aktiver i alt

 

38.273,78

 

Passiver

3.029,94

Skyldige omkostninger

2.845,09

 

Mellemværende med garageejere Almindingen Matr. nr. 19HK:

1.178,49

Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året

1.694,49

516,00

Garageblokkens nettodrift i året

(660,57)

1.694,49

Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året

1.033,92

1.033,92

 

Mellemværende med garageejere Vesterdalen Matr. nr. 19HL:

1.474,32

Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året

854,19

(620,13)

Garageblokkens nettodrift i året

8,57

854,19

Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året

862,76

862,76

 

Egenkapital:

10.000,00

Vedligeholdelsesfond primo året

3.000,00

0,00

Henlagt i året

0,00

(7.000,00)

Anvendt i året

(3.000,00)

3.000,00

Vedligeholdelsesfond ultimo året

0,00

0

45.221,28

Egenkapital normaldrift primo året

38.297,59

(9.258,79)

Årets resultat (Underskud i parentes)

(6.973,38)

2.335,10

Kursregulering aktiebeholdning (urealiseret tab i parentes)

2.207,80

38.297,59

Egenkapital normaldrift ultimo året

33.532,01

33.532,01

46.876,21

Passiver i alt

 

38.273,78

 

 

ÅRSREGNSKABETS GODKENDELSE

Foranstående regnskab for perioden 1/1 - 31/12-2004 udviser et underskud på kr. 9.973,38 hvortil overføres kr. 3.000,- fra vedligeholdelsesfonden. Dette bringer årets resultat ned på det regnskabsmæssigt viste underskud på kr. 6.973,38, som er knap 2.000 kr. Større end det budgetterede incl. det på generalforsamlingen vedtagne budgetunderskud på 5.000 kr.

Underskuddet skyldes større udgifter til istandgørelse af den hvide låge som fører fra fællesareal ud til Vesterdalen og anskaffelse af borde/bænke til fællesarealerne.

Balancen viser en samlet egenkapital på kr. 33.532,01. Aktiebeholdningen har medført en ikke realiseret gevinst på kr. 2.207,80, som er reguleret over egenkapitalen.

Likviditeten er på statustidspunktet kr. 27.709,78.

Det bemærkes at der er et likviditetsbehov i perioden fra regnskabsårets afslutning, indtil næste års kontingent bliver indbetalt ultimo april.

Næste års kontingent bliver vedtaget på generalforsamlingen i februar.

Likviditetsbehovet for opretholdelse af grundejerforeningens stadige drift, har det seneste år andraget ca. 25.000 kr. i perioden fra januar til slutningen af april måned.

Regnskabet pr. 31/12-2004 er godkendt på bestyrelsesmødet

tirsdag den 25. januar 2005U

Ulrik Andersen, formand

Lars Bo Winther, næstformand

Jørgen Løkke, kasserer

Charlotte Mathiesen, bestyrelsesmedlem

Gerd Gabrielsen, referant / arkivar

 

 

 

REVISIONSPÅTEGNING

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Grundejerforeningen Ny Søndergård har vi revideret foranstående årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2004, og vi har fundet regnskabet i overensstemmelse med grundejerforeningens bogholderi. Under revisionen har vi overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og om værdiansættelsernes forsvarlighed.

Regnskabet giver efter vores opfattelse de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af grundejerforeningens økonomiske stilling pr. 31/12 2004.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Dyssegård, den 18. januar 2005

Leif Pagh Rasmussen, Generalforsamlingsvalgt revisor

Jens Permin, Generalforsamlingsvalgt revisor