GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGAARD

Formandens beretning for året 2007
aflagt på den ordinære generalforsamling
27. februar 2008

Fremmødet

Jeg tager det lille fremmøde i aften som et udtryk for, at foreningens medlemmer er tilfredse med forholdene og driften af foreningen.

2007 har været et roligt år, faktisk nok det mest rolige og ”normale” i min formandstid.

Fastelavn

Det faste fastelavnsarrangement fandt sted 18/2 2007 i godt vejr og var som altid en succes. Billeder fra arrangementet findes på vores website www.nysoendergaard.dk.

Generalforsamling og bestyrelse

På den ordinære generalforsamling 26. februar 2007 blev Niels Bitsch nyvalgt til bestyrelsen sammen med kasserer Jørgen Løkke, der blev genvalgt og fortsat varetager foreningens økonomi på bedste vis. Samarbejdet i bestyrelsen har i det forgangne år fungeret godt.

Vedligeholdelse af fællesarealer, skel og stier

Udgifterne til vedligeholdelse af arealerne har i 2007 været noget højere (ca. 12.000 kr. højere) end de tidligere år, hvilket skyldes, at vi har bl.a. har fået hække og beplantning i skellet mod nord kraftigt beskåret, og at der er blevet fjernet nogle buske på fællesarealet Almindingen/Sønderengen.

Desuden er timeprisen for gartnerarbejdet steget, men vores gartner er dog stadig ganske rimelig i pris.

Bestyrelsen vil fremover tilstræbe, at de større beskæringsarbejder gennemføres løbende og i ”småbidder”, så udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealer, skel og stier så vidt muligt ligger stabilt fra år til år.

Haveaffaldscontainerne

Udgifterne til affaldsordningen har været rimelig i 2007, dog lidt højere (ca. 3000 kr. højere) end året før, som til gengæld også var meget lav. Bestyrelsen opfordrer som altid medlemmerne til fortsat at benytte den kommunale ordning så meget som muligt, så udgifterne kan holdes på et rimeligt niveau også i fremtiden.

Garager

Administrationen af garagerne har i 2007 været uproblematisk. Alle garageejere har nu samme standardiserede grundlejeaftale med foreningen, der jo ejer jorden, som garagerne er opført på.

Ejerne af garagerne på Vesterdalen malede i september 2007 portene, så de nu alle 12 fremstår flot nymalede. Indkøb og distribution af materialer stod bestyrelsen for. Udgiften er pålignet garageregnskabet for Vesterdalen-blokken.

Økonomi

Driftsregnskabet for 2007 endte med et underskud på ca. 10.000 kr. primært pga. af større udgifter til fællesarealerne end forventet. Fremover vil bestyrelsen tilstræbe et mere jævnt aktivitets- og udgiftsniveau fra år til år, så kontingent fremover ikke vil svinge for meget fra år til år.

Lokalplanen

2007 bød ikke på nogen ”sager” ift. lokalplanen. For en ordens skyld vil jeg nok en gang opfordre medlemmerne til at sætte sig ind i lokalplanens bestemmelse om husenes udseende og regler for opførelse af udhuse, skure, hegn osv. Det er glædeligt, at nye medlemmer gør en del ud af at istandsætte husenes ydre så tro mod den oprindelige arkitektur og lokalplanens bestemmelser.

DONG’s og kommunens gravearbejder

Også 2007 stod i høj grad i gravemaskinernes tegn i vores kvarter. Både DONG og kommunen har lystigt fortsat de forrige 2-3 års gravearbejder, der forekommer at vare uendeligt. I 2007 har især vejene i nærheden af Vangedevej været genstand for endevendt, fordi kommunen har hovedrenoveret kloakkerne der.

Så mange var ordene denne gang. Tak for jeres opmærksomhed.

Ulrik Andersen, 27.2.2008