GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD

Formandens beretning for 2009
aflagt på ordinær generalforsamling
22. februar 2010

Fastelavn 2009

Pænt fremmøde som altid, trods vejret. Det samme var tilfældet i sidste weekend ved fastelavnsarrangementet der.

Garagerne

Intet særligt at bemærke. Garageejerne 1-12 har besluttet at få lagt ny tagpap på i 2010.

Fællesarealer

Der er planlagt beskæring af buske og bevoksning på fællesarealet ved Vesterdalen, men arbejdet nåede ikke at blive udført i efteråret, bl.a. pga. vejret. Det vil i stedet ske i dette forår. Udgifterne hertil er reserveret. Udgifterne til fællesarealerne har været på 40.000 kr. hvilket er på niveau med tidligere år.

Veje og fortove – møde med kommunen

Bestyrelsen har i 2009 gjort kommunen opmærksom på, at veje og fortove i kvarteret er dårligt vedligeholdt og mangelfuldt repareret efter de seneste års mange gravearbejder – nedgravning af elkabler og fibernet, renovering af vandledninger og kloakker – der begyndte i 2006.

Bestyrelsen har i efteråret holdt møde med kommunens park- og vejsektion, hvor veje og fortove i kvarteret blev inspiceret. Park og Vej erkendte, at forholdene ikke alle steder er i orden, og at reparationer efter div. gravearbejder ikke er udført godt nok. Men Park og Vej lod samtidig forstå, at pengene desværre ikke rækker langt. Foreningen vil blive indkaldt til orienteringsmøde om vedligeholdelsesplanerne for 2010 hos Park og Vej.

Trailerordningen

I forsommeren blev foreningens trailer erhvervet, og låneordningen blev sat i gang. I 2009 har traileren været udlånt 20-25 gange.

 Affaldsordningen

Udgifter til haveaffaldsordningen androg 20.000 kr. hvilket er lidt over niveauet fra tidligere år. Erfaringsmæssigt svinger udgifterne til affaldsordningen noget fra år til år. Bestyrelsen opfordrer løbende medlemmerne til at benytte den gratis kommunale affaldsordning hver 14. dag.

Lokalplanen

Også i år vil jeg benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne til at sætte sig ind i lokalplanens bestemmelse om husenes udseende og regler for udhuse, skure, hegn, hække osv. for derved at undgå klagesager og konflikter.

Bestyrelsen

Morten Hattesen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen på denne generalforsamling efter 3 år i bestyrelsen. Morten har været en stor arbejdskraft, bl.a. i etablering af trailerordningen. Tak for din indsats for foreningen.

Ulrik Andersen, 22. februar 2010