Forside

Praktiske oplysninger

Kontingent

På ordinær generalforsamling 2014 blev medlemskontingentet for 2014 sat til 500 kr. pr. ejendom.

Garageejere betaler herudover grundleje til foreningen og bidrag til vedligeholdelse af garagebygningerne. Se mere herom under garager.

Orientering fra grundejerforeningen

Bestyrelsen udgiver og omdeler ca. en gang årligt et orienterings- og nyhedsbrev som supplement til foreningens website.

Fællesarealer og stier

De to fællesarealer vedligeholdes af foreningen. Der slås græs ca. hver anden uge i sommerperioden. Desuden klippes hækkene ved garagerne på Vesterdalen og det korte stykke hæk ved Sønderengen en gang i løbet af sommeren.

Hække mellem haver og stier/fællesarealer skal klippes på begge sider af husejerne. Hække langs stier skal klippes tæt til skellet, så der er fri passage ad stierne året rundt.

Haveaffald og storskrald

Foreningens to haveaffaldscontainere på fællesarealerne må kun benyttes til haveaffald på maksimalt 1 meters længde og 30 cm i diameter. Plastiksække, urtepotter, pap mv. må ikke smides i containerne, da bortskaffelsen herved koster det 10-dobbelte.

Selvom foreningen har egne haveaffaldscontainere, opfordres medlemmerne til så vidt muligt at benytte den kommunale ordning hver 14. dag, således at foreningens egen ordning aflastes, hvilket betyder besparelser på foreningens driftbudget. Gentofte kommune henter

På Gentofte Kommunes websted kan man læse mere om den kommunale affaldsordning.

Ejerskifte

Når en ejendom skifter ejer skal dette meddeles til foreningens kasserer, som vedligeholder foreningens medlemsregister. Foreningen ikke får automatisk besked om ejerskifte.

Fælles kloak- og vandledninger

Hver husrække ejer i fællesskab de stikledninger, der forbinder husenes kloak- og vandforsyning med de kommunale hovedledninger i fortov eller vej. Hver husrække har i fællesskab ansvar for vedligeholdelse og reparation. Denne byrde er tinglyst på alle matrikler. Den præcise formulering fremgår af den deklaration, der er tinglyst på det enkelte hus, jf. skødet. Deklarationen kan man se eller rekvirere på i Tinglysningsretten.

Normalt vil den enkelte husejers forsikring dække skader, såfremt stikledninger er omfattet af forsikringen. Desværre har der været tilfælde, hvor et forsikringsselskab ikke har villet dække, fordi selskabet enten ikke har ment, at skader på anden mands grund er omfattet af forsikringen, eller fordi der har været uenighed om omkostningerne til udbedringen. Hvis forsikringen ikke dækker (af den ene eller anden årsag), skal den enkelte selv betale sin andel af udgifterne i overensstemmelse med den lyste byrde.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til

For en ordens skyld skal det understreges, at grundejerforeningen ikke har nogen rolle at spille i tilfælde af skader på stikledninger og kloakker, men at det alene er et fælles anliggende for de berørte huse.