Forside | Garager

Grundlejeaftale

Ordlyden af den grundlejeaftale, som foreningen indgår med alle garageejere:

 

Undertegnede bestyrelse for Grundejerforeningen Ny Søndergård erklærer herved, som ejer af matr.nr. [19 HK el. 19 HL] (Grund), Vangede By, Dyssegård Sogn, beliggende [Sønderengen 88 el. Vesterdalen 21], 2870 Dyssegård, at have udlejet det grundstykke, hvorpå garage nr. [garagenr.] er opført, jf. vedhæftede rids.

Grundstykket udlejes til:

[Navn]

[Adresse]

2870 Dyssegård

cpr.nr. [xxxxxx-xxxx]

der er medlem af Grundejerforeningen Ny Søndergård og som erklærer at være ejer af garagen opført på grundstykket.

§ 1

Grundlejeaftalen er tidsubegrænset, idet lejer og Grundejerforeningen Ny Søndergård dog kan opsige grundlejeaftalen med 30 års varsel.

Dog er Grundejerforeningen Ny Søndergård berettiget til at opsige grundlejeaftalen uden varsel, såfremt lejer misligholder grundlejeaftalen eller sine pligter som ejer af den på grundstykket opførte garage. Lejer respekterer, at denne i så fald er forpligtet til at sælge eller udleje den på grundstykket beliggende garage efter de regler som følger af Love for Grundejerforeningen Ny Søndergård.

Grundlejeaftalen ophører automatisk ved ophør af lejers medlemskab af Grundejerforeningen Ny Søndergård eller ved hel eller delvis ejerskifte af garagen opført på det lejede grundstykke.

Den nye ejer af den på grundstykket opførte garage har forlejeret til grundstykket på samme vilkår som følger af nærværende grundlejeaftale, idet der dog af ordensmæssige grunde skal indgås ny grundlejeaftale mellem Grundejerforeningen Ny Søndergård og den nye lejer.

§ 2

Lejer er berettiget til at lade grundlejeaftalen tinglyse som byrde på ejendommen. Lejer afholder alle omkostninger forbundet hermed. Grundlejeaftalen skal respektere tinglyste servitutter samt fremtidige servitutter af ikke-usædvanlig karakter, der kræves tinglyst efter krav fra offentlige myndigheder. Grundlejeaftalen skal tillige respektere Grundejerforeningen Ny Søndergårds eventuelle pantsætning af ejendommen (grunden).

Ved grundlejeaftalens ophør skal erklæring fra bestyrelsesformanden for Grundejerforeningen Ny Søndergård om at grundlejeaftalen er ophørt tjene Grundejerforeningen Ny Søndergård som tilstrækkelig fuldmagt til at begære grundlejeaftalen aflyst af tingbogen. Lejer afholder alle omkostninger forbundet hermed.

§ 3

Lejen for grundstykket fastsættes af grundejerforeningens bestyrelse i henhold til Love for Grundejerforeningen Ny Søndergård.

§ 4

Lejer er bekendt med sine rettigheder og pligter som ejer i relation til den på grundstykket opførte garage. Der henvises til de til enhver tid gældende Love for Grundejerforeningen Ny Søndergård.

 

Dyssegård, d.     /

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Ny Søndergård:

_______________________
Formand

_______________________
Bestyrelsesmedlem

 

Dyssegård, d.      /

Lejer:

_______________________
[Lejers   navn]