Ordinær Generalforsamling, Mandag den 22. Februar, 1999 kl. 19.30 i

Dyssegårdskirkens sognegård

 

Ad pt. 3 Formandens Beretning

 

Indledning:

Først og fremmest vil jeg gerne udtrykke min glæde over at skulle aflægge beretning for foreningens medlemmer for det forgangne bestyrelsesår, idet året har budt på nogle interessante udfordringer i medlems- og bestyrelsessammenhæng. Endvidere er det glædeligt at kunne meddele, at flere af foreningens mærkesager er inde i en gunstigt gænge, til glæde for foreningens medlemmer.

Hjemmeside:

Som noget nyt har bestyrelsen taget initiativ til etablering af foreningens hjemmeside, der er gratis, med adressen http://www.nysoendergaard.person.dk . Da ikke alle af vore medlemmer har adgang til internettet, er kopi vedlagt.

På nuværende tidspunkt indeholder hjemmesiden en oversigt over bestyrelsens medlemmer (med adresse, e-mail adresse og telefon nr.), links/henvisninger til Kommunen, Gentofte Apotek samt Villabyerne og Dagsordenen for dagens Generalforsamling.

På sigt er det hensigten at supplere med Foreningens love o.lign., som skønnes relevant for medlemmerne.

Bestyrelsens Webmaster er Bugge T. Jensen til hvem forslag til emner kan rettes.

Ændringer til Foreningens Love

Efter bestyrelsens mening er der behov for at revidere foreningens love af Marts 1991. Derfor er der sammen med indkaldelsen til dagens generalforsamling vedlagt bestyrelsens forslag, der primært indeholder en opstramning af de gældende love. Endvidere tilføjes generelle overskrifter, der har til formål at øge overskueligheden for medlemmerne.

Bestyrelsens forslag tillige med indkomne ændringsforslag behandles under dagsordenens pt. 7.

Fællesarealerne:

Herefter til en gennemgang af foreningens fællesarealer, der specifikt er medtaget i formålsparagraffen i foreningens love.

Inden sidste års generalforsamling konstaterede bestyrelsen, at fællesarealerne trængte til en "meget kærlig hånd" , for så vidt angår buske & træer, hække, græsarealer, areal foran garagerne, gangstier samt containere.

Buske & Træer: Det førte til at træer & buske netop var blevet beskåret, da vi afholdt generalforsamling for et år siden. Regningen hertil er indeholdt i 98 regnskabet.

Træer & buske fremstår I dag smukt uden at skygge ind i haverne, der støder op til fællesarealerne

Hække: Samtlige hække er blevet klippet min. 1 gang I denne sæson; de mest udsatte 2 gange. Endvidere har foreningen påtaget sig at klippe hækken på bagsiden af ejendommen Sønderdalen 34, som følge af en henvendelse fra Dyssegård Grundejerforenings formand (på vegne af ejeren). Det skal i den forbindelse nævnes, at bestyrelsen har givet tilsavn om at sørge for, at hækken klippes periodisk; dog ikke med angivelse af hyppighed.

Hækkene fremstår I dag velholdte.

Græsarealer: I indeværende sæson har vi for første gang haft fremmedhjælp (professionel virksomhed) til at sørge for slåningen. Det er i snit sket hver 10. dag i vækstsæson’en.

Plænerne fremstår i dag veltrimmede, hvorfor bestyrelsen har givet tilsavn om, at vi ønsker at fortsætte med ordningen i det kommende bestyrelsesår.

Gangstier: På sidste års generalforsamling blev det besluttet at så gangarealerne til med græs, da dette vil nemme det fremtidige vedligehold. Græssåningen fandt sted i sensommeren. Regningen hertil er indeholdt i 98 regnskabet, men ikke i budget 98.

Containere: Foreningens 2 containere var i udseendesmæssig dårlig stand efter sidste vinter. Det har ført til, at bestyrelsen har indkøbt maling til vedligeholdelse af disse. Pt. er containeren nærmest Alminingen blevet malet. På grund af det regnfulde vejr I sommer og efteråret er malingen af den sidste container udskudt til foråret 99.

Efter at bestyrelsen har lagt budgetter for 1999 er bestyrelsen blevet bekendt med, at en ny obligatorisk haveaffaldsordning træder i kraft pr. 1. april. Ordningen vil tillige omfatte storskrald foruden husholdningsaffald. Kommunen forventer at udsende udførligt informationsmateriale medio marts. Artikel i Villabyerne er vedlagt.

Markvandring:

Bestyrelsen foretog en Markvandring på grundejerforeningens område (Kanalbuen, Slettevej, Sønderengen, Almindingen, Langengen & Eskeager) den 11. juni. Formålet med vandringen var at konstatere om foreningens medlemmer overholder Lokalplanens bestemmelser. På baggrund af vandringen udarbejdede bestyrelsen en kortfattet rapport (som medlemmerne på anfordring har mulighed for at se). Såfremt lokalplanens bestemmelser er væsentligt tilsidesat, påtaler bestyrelsen det overfor det enkelte medlem.

Den seneste markvandring gav ingen anledning til påtale.

Byggesager:

Bestyrelsen har i indeværende bestyrelsesår været involveret i 2 byggesager på h.h.v. Sønderengen og Langengen. Bl.a. har man fra Kommunens Byggeudvalg ønsket ,at grundejerforeningen høres i denne type af sager.

Vedr. Sønderengen 139:

De nye ejere af Sønderengen 139 har haft ansøgt om tilladelse til at ændre facaden mod fællesarealet. I den forbindelse har grundejerforeningens bestyrelse efter nabohøring givet ændringsforslaget sin støtte.

Støtten til ændringsforslaget, der fremtræder pænt og harmonisk til byggeriet, var betinget af, at det kunne vedtages som en "typeændring". Dette er i tråd med formålet ( jf. lokalplan 58), der har til formål at sikre bevarelsen af de arkitektoniske og miljømæssige værdier, der knytter sig til rækkehusbebyggelsen "Ny Søndergård".

En sådan "typeændring" medfører, at ejerne af de øvrige ejendomme i rækken kun kan ændre deres facader mod fællesarealet, såfremt det udføres, som beskrevet for Sønderengen 139. Man behøver dog ikke at foretage en ændring, men kan lade facaderne være, som de er.

Ændringsforslaget blev vedtaget med ovenstående betingelser, og de nye ejere har ændret facaden, som bestyrelsen i dag vurderer, fremstår meget pæn og nydelig.

Vedr. Langengen 9:

Ejeren af Langengen 9 har haft ansøgt om at måtte ilægge et Velux tagvindue (55x78 cm).

Grundejerforeningens bestyrelse har meddelt sin støtte hertil.

Bestyrelsen fremhævede i denne forbindelse sin holdning om at stræbe efter en ensartethed indenfor de enkelte husrækker i rækkehusbebyggelsen.

Bestyrelsen er dog vidende om, at ejendommen Langengen nr. 17 (der tilhører samme husrække som Langengen nr. 9) allerede har et vindue i den aktuelle tagflade. Dette tagvindue er dog af væsentlig større dimension end det i Langengen nr. 9 ansøgte.

Den ansøgte dimension for Langengen nr. 9 anses for mere passende for bebyggelsen.

Ved lignende ansøgninger anbefaler Grundejerforeningen derfor, at man i husrækken fremover kun isætter Velux tagvinduer (55x78 cm).

Det skal for en god ordens skyld meddeles, at vinduet i Langengen nr. 17 er isat før Lokalplan 58 trådte i kraft.

Garager & Ejendomme:

Garager:

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt kendskab til salg af 2 garager i indeværende år (i det ene tilfælde har salg dog først fundet sted i begyndelsen af Februar 1999). I den forbindelse henstilles det kraftig til foreningen medlemmer, der ejer eller køber garager, at såvel den tidligere som den nye ejer er pligtig til skriftligt at meddele bestyrelsen, såsnart en garage er handlet.

Endvidere er den nye ejer, i følge de nuværende love, pligtig til at fremsende en kopi af det tinglyste skøde til foreningens bestyrelse.

Endelig har bestyrelsen set sig nødsaget til skriftligt at påtale overfor en garageejer, at garagen skulle males inden en bestemt dato. Sagen er bragt i orden og alle garager fremstår i dag med et ensartet udseende.

Ejendomme:

I lighed med ovenstående er den tidligere og den nuværende ejer pligtig til skriftligt at meddele bestyrelsen, så snart en ejendom er handlet.

TeleDanmark:

Den 29 januar 1998 foretog Kommunens Teknisk forvaltning og Petri & Haugsted vejsyn i forbindelse med Tele Danmarks nedlægning af kabler til Kabel TV. Referat fra vejsynet blev tilsendt Grundejerforeningens tidligere formand (Christian Sylvest). I følge referatet er der konstateret mangler på følgende veje/adresser: Vesterdalen, Alminingen, Kanalbuen, Slettevej og Langengen. Endvidere nævnes det, at der skal ske udbedring af de identificerede mangler på de nævnte adresser.

I løbet af foråret 1998 blev referat fra vejsynet overdraget til den nye bestyrelse, som i forsommeren 1998 fulgte op på sagen. Konklusionen var her, at alle udbedringer var foretaget.

Efterfølgende har det imidlertid vist sig, at reetableringen af jord på Kanalbuen er mangelfuld.

Fastelavnsarrangement:

En for medlemmerne vigtigt socialt begivenhed, nemlig fastelavnsarrangementet blev igen i år en stor succes. Næsten 120 af grundejerforeningens medlemmer; heraf ca. halvdelen børn, var mødt op på denne søndag, hvor vejret, i modsætning til tidligere år, var rigtigt dejligt.

Der var tønde til de små, til de lidt større og til de voksne, så vi endte med tre kattedronninger og tre kattekonger.

Herefter uddeltes fastelavnsris med godter til børnene og slutteligt fik alle boller og noget at slukke tørsten med.

Kulturrrangementer:

I indeværende sæson har grundejerforeningen sammen med Gl. Søndergård grundejerforening været værter ved en Sommerfest afholdt den 6. juni samt Sct. Hans bål afholdt den 23. juni. Begge fester foregik i Dyssegårdsparken og var publikumsmæssig en stor succes.

Med henblik på at sætte fokus på lokalområdet har en gruppe lokale personer taget initiativ til at danne Dyssegård Kulturgruppe. Det førstkommende arrangement forventes at blive en skulpturudstilling i Dyssegårdsparken i efteråret 1999 lig den udstilling, der blev afholdt i August 1997. Grundejerforeningen Ny Søndergård er blevet inviteret til at deltage i kulturgruppen.

Vognfjederen:

Som en følge af de mange indsigelser mod Kommunens forslag til anvendelse af Vognfjedergrunden, fremsendte Kommunen en ny Lokalplan til høring blandt kommunens borgere (Lokalplan 146) i november måned med høringsfrist den 13. Januar 1999.

I tråd med medlemmernes ønsker på sidste års generalforsamling udformede bestyrelsen et oplæg til indsigelse mod denne seneste lokalplan (der har til formål at opføre boliger på grunden i form af etagebyggeri til helårsanvendelse (helårsboliger) samt til offentlige og private institutioner). Oplægget, der i alt væsentligt kritiserede størrelsen af det planlagte byggeri, blev distribueret til foreningens medlemmer i december måned.

Bestyrelsen modtog én tilbagemelding på indsigelsen, idet medlemmet erklærede sig enig I bestyrelsens indsigelse.

Efterfølgende er foreningens indsigelse sendt til kommunen, og formanden har modtaget bekræftelse herpå. Kopi er vedlagt.

I den pågældende sag har bestyrelsen været i tæt kontakt med Grundejerforeningen, Gl. Søndergård.

Post nr.

I det forgangne år har bestyrelsen gjort sig en del tanker vedrørende muligheden for at få ændret vort nuværende post nr. 2860 Søborg til et post nr. og navn, der signalerer, at vi bor i Gentofte kommune. Bestyrelsen har identificeret forskellige kontaktmuligheder og påregner at fokusere yderligere på dette emne i det kommende bestyrelsesår.

Afsluttende Bemærkninger:

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke de medlemmer, der har arbejdet for foreningen sag i det forgangne år - og ydet en frivillig indsats. Denne tak gælder naturligvis også mine "kollegaer" i bestyrelsen, hvor det forventedes, at vi yder en professionel arbejdsindsats til gavn for foreningens medlemmer.

 

22. Februar, 1999

 

Christina Heje

Formand