Grundejerforeningen                                                                                                 Marts 2000

Ny Søndergård                                             

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Søndergård onsdag den 23. februar 2000 kl.19.30 i Dyssegårdskirkens sognegård.

Tilstede: Inklusiv bestyrelsen var der 15 husstande repræsenteret.

Referent: Niels Jørgen Hansen

Dagsorden:                          1. Valg af dirigent.

                                            2. Valg af 2 stemmetællere.

                                            3. Formandens beretning.

                                            4. Aflæggelse af regnskab.

                                            5. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2000 - herunder vederlag til kassereren.

                                            6. Valg i henhold til lovens § 10

                                                 Følgende er på valg:

                                                                       Formand Billy S. Hansen (villig til genvalg).

                                                                       Bestyrelsesmedlem Bugge T. Jensen (villig til genvalg).

                                                                       Bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Hansen (villig til genvalg).

                                                                       Suppleant til bestyrelsen (nyvalg).

                                                                       Revisor Leif Pagh Rasmussen (villig tilgenvalg).

                                                                       Revisorsuppleant (nyvalg).

                                             7. Indkomne forslag.

                                             8. Eventuelt.

Ad. Punkt 1: Valg af dirigent.

Søren Heisel blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamling var rettidigt og lovligt indkaldt jf. grundejerforeningens love af marts 1999.

Ad. Punkt 2: Valg af to stemmetællere.

Leif Pagh Rasmussen og Peter Bundgård blev valgt som stemmetællere.

Ad punkt 3: Formandens beretning.

Formanden Billy S. Hansen aflagde beretning for grundejerforeningens arbejde i 1999.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Efter forespørgsel præciserede formanden, at der i løbet af foråret vil blive opsat en ny affaldscontainer i anlægget ved Vesterdalen.

Ad punkt 4: Aflæggelse af regnskab.

Kassereren Jørgen Løkke fremlagde grundejerforeningens regnskab for 1999. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Endvidere blev garageregnskab fremlagt og enstemmigt godkendt. På baggrund af forespørgsel blev det præciseret, at man som ejer af garage ikke behøver en selvstændig brandforsikring på sin garage. Samtidig blev det præciseret, at hvis en person om vinteren kommer til skade på det fortov, der findes ud for garageanlægget, er det grundejerforeningens ansvarsforsikring som dækker.

Ad. Punkt 5: Budget .

Kassereren Jørgen Løkke fremlagde grundejerforenings budget for 2000. Budgettet blev enstemmigt vedtaget - herunder også vederlag til kassereren, som fortsætter uændret. Budgetvedtagelsen indebærer bl.a., at kontingentet for 2000 falder til 450 kr..

Ad. Punkt 6: Valg.

Formand Billy S. Hansen blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Bugge T. Jensen blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Hansen blev genvalgt.                     

Lars Bo Winther nyvalgt som suppleant til bestyrelsen.

Revisor Leif Pagh Rasmussen blev genvalgt

Bo Baltzersen nyvalgt som revisorsuppleant.

Ad. punkt 7: Indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.

Ad. Punkt 8: Eventuelt.

Leif Pagh Rasmussen orienterede om Gentofte Kommunes tiltag på spildevandsområdet samt om egne erfaringer på området.

 

Niels Jørgen Hansen, Referent                                                                 

Søren Heisel, Dirigent                      

Billy S. Hansen, Formand