Resultatopgørelse og budget
Regnskab
Regnskab
Regnskab
Regnskab
Budget
1997
1998
1999
2000
2001
Kontingent pr. ejendom
(400)
(400)
(600)
(450)
(450)
Indtægter
Kontingent (109 ejendomme)
      43.600
      43.600
      65.400
    49.050
     49.050
Garagegrundleje (24 garagegrunde)
        2.880
        2.880
        2.880
      2.880
       2.880
Salg af nøgler
            20
           20
            -  
Indtægt fra rykkergebyr
          200
           -  
            -  
Renteindtægter
          802
          832
          471
      1.464
          700
Aktieudbytte
          150
          225
          480
         404
          220
Andre indtægter
             -  
             -  
             -  
           -  
            -  
Indtægter i alt
      47.432
      47.537
      69.451
    53.818
     52.850
Udgifter
Vedligeholdelse af fællesarealer
        6.598
      34.252
      10.208
    10.816
     13.000
Affaldsordning
      18.781
      22.427
      15.996
    15.048
     15.000
Mødeudgifter
        5.707
        4.235
        6.302
      4.394
       5.000
Kontorudgifter
        1.648
        1.451
        1.445
      1.620
       1.600
EDB-udgifter
        2.380
        1.281
          926
      1.174
       1.200
Forsikringer
        2.171
        2.236
        2.214
      2.346
       2.500
Kasserergodtgørelse
        3.500
        5.000
        5.000
      5.000
       5.000
Fastelavnsarrangement
        2.525
        2.420
        2.373
      2.225
       2.500
Kulturaktiviteter
        1.000
          790
        2.000
           -  
       2.000
Gaver og erkendtligheder
          468
          990
          341
           -  
          500
Bankgebyrer og lignende
          286
          479
          265
         249
          500
Advokatbistand
             -  
             -  
             -  
           -  
       5.000
Andre omkostninger
          160
          160
          160
           70
          200
Udgifter i alt
      45.224
      75.721
      47.230
    42.942
     54.000
Resultat af ordinær drift
        2.208
    (28.184)
      22.221
    10.877
      (1.150)
Henlæggelse til vedligeholdelsesfond
        2.000
             -  
        5.000
    10.000
            -  
Overført fra henlæggelser
             -  
      14.000
             -  
           -  
            -  
Årets resultat (Underskud i parentes)
          208
    (14.184)
      17.221
         877
      (1.150)
      ****************************************************************************************************************
Balance pr. 31. December
Regnskab
Regnskab
Regnskab
Regnskab
 Budget 
1997
1998
1999
2000
 2001
Aktiver
Beholdninger
      50.573
      28.063
      53.402
    65.934
     48.000
Aktier
        7.635
        8.670
        7.743
    11.800
     12.000
Tilgodehavender
          400
             -  
            10
           -  
            -  
Tilgodehavender fra garageejerne
        5.133
             -  
             -  
           -  
            -  
Aktiver i alt
      63.741
      36.733
      61.155
    77.734
     60.000
Passiver
Skyldige omkostninger
        2.800
        2.340
        2.000
      4.000
       2.000
Vedligeholdelsesfond
      14.000
             -  
        5.000
    15.000
            -  
Mellemregning med garageejerne
             -  
          601
        4.069
      3.714
       3.000
Egenkapital
      46.941
      33.792
      50.086
    55.020
     55.000
Passiver i alt
      63.741
      36.733
      61.155
    77.734
     60.000