Grundejerforeningen Marts 2001

Ny Søndergård

 

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Søndergård onsdag den 21. februar 2001 kl.19.30 i Dyssegårdskirkens sognegård.

 

Tilstede: Der var 17 husstande repræsenteret inklusive bestyrelsen.

Referent: Niels Jørgen Hansen

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Aflæggelse af regnskab.

5. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2001 - herunder vederlag til kassereren.

6. Valg i henhold til lovens 10

Følgende er på valg:

Kasserer Jørgen Løkke (villig til genvalg)

Best. medlem Henning Farrington (villig til genvalg)

Suppleant Søren Heisel (villig til genvalg)

Revisor Jens Permin (villig til genvalg)

Revisorsuppleant Søren Graversen (villig til genvalg)

7. Indkomne forslag i henhold til lovens 6, stk. 2.

8. Eventuelt.

 

Ad. Punkt 1: Valg af dirigent

Søren Heisel blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt jf. grundejerforeningens love af marts 1999.

Ad. Punkt 2: Valg af to stemmetællere

Leif Pagh Rasmussen og Steen Brink blev valgt som stemmetællere.

Ad. Punkt 3: Formandens beretning

Formanden Billy S. Hansen aflagde beretning for grundejerforeningens arbejde i 2000.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Efter formandens beretning var der meningsudveksling omkring stikledninger i relation til NESA.

Ad. punkt 4: Aflæggelse af regnskab

Kassereren Jørgen Løkke fremlagde grundejerforeningens regnskab for 2000. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Endvidere blev garageregnskab fremlagt og enstemmigt godkendt.

Ad. Punkt 5: Budget

Kassereren Jørgen Løkke fremlagde grundejerforenings budget for 2001. Budgettet blev enstemmigt vedtaget - herunder også vederlag til kassereren, som fortsætter uændret. Budgetvedtagelsen indebærer bl.a., at kontingentet for 2001 fastholdes på kr. 450 pr. år.

Ad. Punkt 6: Valg

Kasserer Jørgen Løkke blev genvalgt.

Best. medlem Henning Farrington blev genvalgt.

Suppleant Søren Heisel blev genvalgt.

Revisor Jens Permin blev genvalgt.

Revisorsuppleant Søren Graversen blev genvalgt.

Ad. Punkt 7: Indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.

Ad. Punkt 8: Eventuelt.

Stiklednings problematikken i relation til NESA blev vendt. Der blev fremlagt synspunkter, som både var for og imod overdragelse.

Der blev fremsat ønske om, at der blev indkøbt perlegrus til udlægning ved garagerne på Vesterdalen.

Der var forespørgsel omkring reglerne for plantning af hæk. Der blev henvist til lokalplan 58 for en nærmere afklaring af hækhøjde, hæktype etc.

Der blev fremsat forslag om, at grundejerforeningens bestyrelse forestod indsamling af diverse tinglyste servitutter i relation til bebyggelsen. Dette blev afvist af bestyrelsen med begrundelsen, at der findes flere forskellige formuleringer i bebyggelsen, og at det vil være et omfattende arbejde, som hører til den enkelte husejer.

Der blev ikke afholdt garagemøde.