Grundejerforeningen

Ny Søndergård

Februar 2002

 

 

Formandens beretning

ved

Ordinær Generalforsamling

20. februar 2002

 

 

 1. Indledning
 2. Tak for de tilstedeværendes fremmøde.

  Igen i år betragter jeg det lille fremmøde, som en tilkendegivelse af tilfredshed med bestyrelsens arbejde, og ikke manglende interesse for, hvad der er sket i det forløbne år.

   

 3. Generel information
 1. Hjemmesiden http://www.nysoendergaard.dk
 2. Jeg erindrer om, at siden indeholder en oversigt over bestyrelsens medlemmer med tlf. nr. og ansvars områder, standardskøder for handel med de 24 garager bygget på lejet grund, samt mange andre for foreningen relevante oplysninger, som blandt andet ejendomsmæglerne nyder godt af.

  Hjemmesiden indeholder for eksempel foreningens love, formandens beretning og informationsfolderne, så man altid kan finde dem.

  Det godkendte regnskab og budget kommer efter generalforsamlingen også ud at ligge på hjemmesiden.

  Medlemmerne er stadig velkomne med forslag om gode tilføjelser og/eller ændringer til hjemmesiden. Sådanne forslag bedes sendt til web-masteren Bugge Jensen på e-mail-adressen bugge@person.dk

 3. Dyssebladet

Dyssebladet udgives af Dyssegårdsparkens Børneinstitution.

Bestyrelsen har lavet et indlæg til Dyssebladet med ønske om større trafiksikkerhed for børnene i vores lokalområde.

Dette indlæg var således en lille bøn til alle forældrene, der har barn/børn i Dyssegårdsparkens Børneinstitution, om at vise hensyn til børnene i vores nærområde, når de henter og bringer deres børn med bil.

Vi appellerede således til at sætte farten ned og at køre hensynsfuldt.

Senere hen lavede bestyrelsen endnu et indlæg for blandt andet at respondere på det første, men også for endnu en gang at kunne appellere til de forældre, der stadig kører stærkt på vejene ned til institutionen.

Af andet indlæg fremgik eksempelvis følgende ordlyd:

"Vi er meget taknemmelige for, at de fleste af jer har taget toppen af hastigheden og kører langt mere hensynsfuldt.

Grundejerforeningen takker herved jer forældre for hensynet til vores børn, når I henter og bringer jeres børn med bil."

I fortsættelse heraf arbejder Gentofte Kommune på en ny Trafikplan 2002.

Bestyrelsen er i kontakt med bestyrelsen for Gl. Søndergårds Grundejerforening med henblik på at give lokalområdets holdning til indholdet i denne nye plan.

 

 1. Fastelavnsarrangementet
 2. Fastelavnsarrangementet var, med ca. 80 deltagere, hvoraf cirka halvdelen var børn, også i 2001, igen i år et stort tilløbsstykke for foreningens medlemmer.

  Alle forhold var helt perfekte, da medlemmerne var mødt med højt humør, og solen skinnede højt på himlen.

  Som forrige år var der en tønde for de små, en tønde for de større. Men som noget nyt var der en tønde til de voksne piger og en til de voksne drenge.

  Der blev kæmpet om kattedronninge- og kattekongekroner, så det var en fryd for øjet.

  Slutteligt var der slikposer til børnene, fastelavnsboller og noget at slukke tørsten med.

   

 3. Lokale anliggender
 1. Markvandring
 2. Bestyrelsen gennemfører stadig årlige markvandringer for at være på forkant, med hvad der foregår i grundejerforeningens område.

  På markvandringen, som oftest foregår om sommeren, noterer bestyrelsen sig de forhold, som er på kant med lokalplan nr. 58's formål.

  Bestyrelsen har konstateret, at medlemmerne generelt er gode til at overholde indholdet af lokalplanen, hvorved rækkehusbebyggelsen til stadighed fremstår attraktiv.

 3. Vedligeholdelse af garager
 4. Som det fremgår af lovene, påhviler det ejerne at vedligeholde garagerne, idet træværk skal fremstå med samme farve, ens og velholdte. Bestyrelsen kan dog iværksætte kollektive reparationer for ejernes regning.

  I 2001 har bestyrelsen således iværksat maling af garageportene ved såvel Vesterdalen, som Almindingen, da de trængte til vedligeholdelse.

  Der skal lyde en tak til de garageejere, der gjorde en indsats og nåede det til tiden.

  Enkelte medlemmer fik ikke malet portene inden tidsfristen. Ærgerligt, at bestyrelsen skal bekoste frivilligt arbejde, før at disse arbejder bliver udført, når det er til alles bedste og jævnfør lovene.

 5. Fællesarealerne

Græsarealerne:

Bestyrelsen har i det forgangne år skiftet havemand, da den tidligere havemand ville indføre meget store prisstigninger.

Som nævnt på generalforsamling sidste år, har bestyrelsen fundet det nødvendigt også at vedligeholde arealerne foran garagerne.

Renovationsordningen:

Der er opført en ny haveaffaldscontainer ved Vesterdalen, da den gamle var meget forfalden.

Bestyrelsen anser, at ordningen, henset til medlemmernes anvendelse, fungerer godt, men opfordrer dog medlemmerne til at bruge den kommunale ordning mest muligt.

Et medlem har rettidigt fremsat forslag om at afskaffe haveaffaldscontainerordningen inden næste ordinære generalforsamling.

Forslaget behandles under pkt. 7, indkomne forslag.

 1. Snerydning
 2. Her opfordres alle til at efterkomme den enkeltes snerydningspligt.

  Det er jo ikke fordi Gentofte Kommune var for gode til at rydde vejene, i den tid hvor vejret var værst. Kommunen havde mange "gode" undskyldninger, men det betyder ikke, at vi som gode borgere ikke selv skal rydde vores fortove.

  Hvor der ikke er fortove, som for eksempel ved Langengens lige numre og Eskeager, skal medlemmerne rydde for passage til gående, skraldemænd, postbude med videre.

 3. Låge til fællesareal

Bestyrelsen havde i år 2001 besluttet at fjerne lågen ved fællesarealet mellem Sønderengen og Almindingen, da lågen trængte til vedligeholdelse, og at mange har udtrykt irritation over aldrig at kunne komme ind til fællesarealet ad denne vej.

Som følge af beboernes henvendelse til bestyrelsen om lågens naturlige begrænsning for de små børns færden, besluttede bestyrelsen sig for ikke at fjerne lågen, men at få den sandblæst og malet, når vejret byder hertil.

 

 1. Kommunale anliggender
 1. Trafikmæssige forhold
 2. Hajtænder

  Gentofte Kommune har på opfordring af bestyrelsen etableret hajtænder ved udkørsel fra henholdsvis Eskeager og Langengen til Vesterdalen.

  Hajtænder virker efter hensigten, meddeler medlemmerne.

  Kanalbuen

  Bestyrelsen for Vaskehus Lauget på Kanalbuen har anmodet Gentofte Kommune om ensretning af Kanalbuen.

  Sagen har været behandlet, og Teknisk Udvalg har besluttet at imødekomme laugets indstilling.

  Opsætning af skilte, dvs. ensretning af Kanalbuen fra nr. 1, forventes at ville finde sted i marts måned.

  Grundejerforeningens bestyrelse anser, at afgørelsen er tilfredsstillende. Bestyrelsen undrer sig over, at Vaskehus Lauget ikke har taget kontakt med bestyrelsen, om sagen, forud for henvendelse til Gentofte Kommune.

  Endvidere undrer grundejerforeningens bestyrelsen sig over, at Gentofte Kommune heller ikke har rettet henvendelse til grundejerforeningen, inden kommunen ændrer på vejforholdene i grundejerforeningens lokalområde. Grundejerforeningen lægger ellers stor vægt på at overholde lokalplanerne for området.

  Bestyrelsen overvejer at beklage dette forhold overfor Gentofte Kommune.

 3. Byggeriet på Vognfjedergrunden
 4. Bestyrelsen har for godt et år siden rettet henvendelse til Hans Toft for at opfordre kommunen til at udarbejde kriterier for boliganvisningen i det nye byggeri på Vognfjedergrunden, således at alle, og i særdeleshed befolkningen i lokalområdet, kan være tilfredse dermed.

  Grundejerforeningen har fået det, som den har bedt om.

  Endvidere har bestyrelsen været i kontakt med forskellige beboere i nærområdet, som stort set alle er tilfredse med byggeriets opførelse.

  Bestyrelsen betragter opgaven tilendebragt.

 5. Tinglysning af garager

Bestyrelsen arbejder stadig på at få synlighed i garagernes tinglysning.

I garageejernes interesse vil det være hensigtsmæssigt, at hver garageejer sikrer, at tinglysninger har den rigtige ejer registreret.

Bestyrelsen har intet ansvar for en situation, hvor der uretmæssigt sker dobbeltsalg, fordi køber ikke har gennemført den korrekte registrering i tinglysningen.

At garagehandlen er registreret i skødet på huset er ikke tilstrækkeligt.

Bestyrelsen har derfor udarbejdet standardskøder for køb/salg af garagerne.

Standardskøderne ligger på hjemmesiden, og medlemmerne opfordres til at bruge disse, da de er udarbejdet efter kravene i grundejerforeningens love.

 

 1. Afslutning

Slutteligt vil jeg benytte lejligheden til at takke den siddende bestyrelse, der igen har ydet en stor og seriøs indsats for foreningen og dens medlemmer.

En stor tak til jer, som jeg glæder mig til at se ved den årlige bestyrelsesmiddag med jeres ledsager, hvilket er en anerkendelse af det frivillige arbejde, som I yder for Grundejerforeningen Ny Søndergård.

Tak for opmærksomheden !

 

 

 

B.S.HANSEN