Resultatopgørelse og budget
Regnskab
Regnskab
Regnskab
Regnskab
Budget
1998
1999
2000
2001
2002
Kontingent pr. ejendom
(400)
(600)
(450)
(450)
(550)
Indtægter
Kontingent (109 ejendomme)
      43.600
      65.400
      49.050
    49.050
     59.950
Garagegrundleje (24 garagegrunde)
        2.880
        2.880
        2.880
      2.880
       2.880
Salg af nøgler
            20
            20
0
0
Indtægt fra rykkergebyr
          200
0
0
0
Renteindtægter
          832
          471
        1.464
      1.676
          500
Aktieudbytte
          225
          480
          404
         266
          220
Andre indtægter
0
0
0
0
0
Indtægter i alt
      47.537
      69.451
      53.818
    53.872
     63.550
Udgifter
Vedligeholdelse af fællesarealer
      34.252
      10.208
      10.816
    24.590
     21.000
Affaldsordning
      22.427
      15.996
      15.048
    31.344
     15.000
Mødeudgifter
        4.235
        6.302
        4.394
      4.649
       5.000
Kontorudgifter og administration
        1.451
        1.445
        1.620
      2.888
       3.000
EDB-udgifter
        1.281
          926
        1.174
         924
       1.100
Forsikringer
        2.236
        2.214
        2.346
      2.593
       2.700
Kasserergodtgørelse
        5.000
        5.000
        5.000
      5.000
       5.000
Fastelavnsarrangement
        2.420
        2.373
        2.225
      2.542
       2.500
Kulturaktiviteter
          790
        2.000
0
0
2000
Gaver og erkendtligheder
          990
          341
0
0
          500
Bankgebyrer og lignende
          479
          265
          249
         700
          400
Advokatbistand
0
0
0
0
       5.000
Andre omkostninger
          160
          160
            70
         277
          350
Udgifter i alt
      75.721
      47.230
      42.942
    75.507
     63.550
Resultat af ordinær drift
    (28.184)
      22.221
      10.877
   (21.635)
0
Henlæggelse til vedligeholdelsesfond
0
        5.000
      10.000
0
0
Overført fra henlæggelser
      14.000
0
0
    15.000
0
Årets resultat (Underskud i parentes)
    (14.184)
      17.221
          877
     (6.635)
0
Balance pr. 31. December
Regnskab
Regnskab
Regnskab
Regnskab
 Budget 
1998
1999
2000
2001
 2002
Aktiver
Beholdninger
      28.063
      53.402
      65.934
    40.370
     40.000
Aktier
        8.670
        7.743
      11.800
      8.362
       8.000
Tilgodehavender
0
            10
0
0
0
Tilgodehavender fra garageejerne
0
0
0
0
0
Aktiver i alt
      36.733
      61.155
      77.734
    48.732
     48.000
Passiver
Skyldige omkostninger
        2.340
        2.000
        4.000
      2.500
       2.000
Vedligeholdelsesfond
0
        5.000
      15.000
0
0
Mellemregning med garageejerne
          601
        4.069
        3.714
      1.285
       2.000
Egenkapital
      33.792
      50.086
      55.020
    44.947
     44.000
Passiver i alt
      36.733
      61.155
      77.734
    48.732
     48.000