Grundejerforeningen Marts 2002. Ny Søndergård      

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Søndergård onsdag den 20. februar 2002 kl.19.30 i Dyssegårdskirkens sognegård.

  Tilstede: Der var 8 husstande repræsenteret inklusive grundejerforeningens bestyrelse.

Referent: Niels Jørgen Hansen  

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Aflæggelse af regnskab.

5. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2002 - herunder vederlag til kassereren.

6. Valg i henhold til lovens 10

Følgende er på valg:
Formand Billy S. Hansen (villig til genvalg)
Best. medlem Bugge T. Jensen (villig til genvalg)
Best. medlem Niels J. Hansen (villig til genvalg)
Suppleant Lars Bo Winther (villig til genvalg)
Revisor Leif Pagh Rasmussen (villig til genvalg)
Revisorsuppleant Bo Baltzersen (villig til genvalg)

7. Indkomne forslag i henhold til lovens 6, stk. 2. 8. Eventuelt.  

Ad. Punkt 1: Valg af dirigent

Lars Bo Winther blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt jf. grundejerforeningens love af marts 1999.  

Ad. Punkt 2: Valg af to stemmetællere

Carsten Møller Nielsen og Bent Ole Lind blev valgt som stemmetællere.  

Ad. Punkt 3: Formandens beretning

Formanden Billy S. Hansen aflagde beretning for grundejerforeningens arbejde i 2001. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

Ad. punkt 4: Aflæggelse af regnskab

Kassereren Jørgen Løkke fremlagde grundejerforeningens regnskab for 2001. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Endvidere blev garageregnskab fremlagt og enstemmigt godkendt.  

Ad. Punkt 5: Budget

Kassereren Jørgen Løkke fremlagde grundejerforeningens budget for 2002. Budgettet blev enstemmigt vedtaget - herunder også vederlag til kassereren, som fortsætter uændret. Budgetvedtagelsen indebærer, at kontingentet for 2002 forhøjes fra kr. 450 pr. år til kr. 550 pr. år.  

Ad. Punkt 6: Valg

Formand Billy S. Hansen blev genvalgt. Best. medlem Bugge T. Jensen blev genvalgt. Best. medlem Niels J. Hansen blev genvalgt. Suppleant Lars Bo Winther blev genvalgt. Revisor Leif Pagh Rasmussen blev genvalgt. Revisorsuppleant Bo Baltzersen blev genvalgt.  

Ad. Punkt 7: Indkomne forslag i henhold til lovens 6, stk. 2.

Bent Ole og Lis Bøgh havde fremsendt rettidigt skriftligt forslag om afskaffelse af grundejerforeningens fælles haveaffaldscontainerordning inden næste ordinære generalforsamling. Forslagsstilleren begrundede sit forslag på generalforsamlingen, inden forslaget kom til afstemning. Afstemningen gav følgende resultat: 1 for, 6 imod og 1 hverken for eller imod. Forslaget blev hermed forkastet.

Grundejerforeningens bestyrelse vil på det førstkommede bestyrelsesmøde diskutere forslag, som kan medvirke til, at så mange som muligt af grundejerforeningens medlemmer går over til at anvende den kommunale ordning på området for derigennem at nedsætte antallet af tømninger af de to eksisterende haveaffaldscontainere.  

Ad. Punkt 8: Eventuelt.

Fælles stikledninger til vand

På baggrund af et spørgsmål fra en af grundejerforeningens medlemmer vedr. vandstikledninger meddelte grundejerforeningens bestyrelse, at fælles stikledninger (og kloakker) er områder, som den enkelte husejer selv skal sætte sig ind i. Normalt eksisterer der tinglyste deklarationer på området for de enkelte husrækker. Men den enkelte husejer bør undersøge, hvorledes han/hun eksempelvis er stillet forsikringsmæssigt.

Klager over snerydning for post og renovation

Grundejerforeningen Ny Søndergård og en del beboere er i denne vinter blevet kontaktet i forbindelse med utilstrækkelig snerydning af enkelte af vore mindre veje/stier, som skal ryddes for sne, for udbringning af post og afhentning af husholdningsaffald. Det er:

Disse tre stier har det tilfælles, at der skal afhentes affald hver uge uanset vejret. De to stier ved Eskeager og Langengen bliver desuden benyttet til postudbringning.

De nævnte ejendomme har fælles snerydningspligt, og grundejerne kan med fordel aftale med genboen/hinanden, at rydde en fælles sti ned gennem fællesområdet, så post og renovation kan ske på betryggende måde. Der er snerydningspligt selv om grundejeren ikke selv benytter stien. Der er snerydningspligt alene af den årsag, at grundstykket støder op til stien. Grundejerforeningen Ny Søndergård skal derfor anmode beboerne i disse ejendomme om at sørge for snerydning af de nævnte stier i fremtiden.     Der blev ikke afholdt garagemøde.

 

Niels Jørgen Hansen, Referent  

Lars Bo Winther, Dirigent

Billy S. Hansen, Formand