Driftsregnskab for perioden  1/1 - 31/12 2001                
 Regnskab
 Regnskab
 2000
 2001
Indtægter
     49.050,00
Kontingenter fra 109 medlemmer
             49.050,00
       2.880,00
Garage grundleje fra 24 grunde
               2.880,00
           20,00
Salg af nøgler
0
0
Indtægt fra rykkergebyr
0
Finansielle indtægter
       1.464,38
Renteindtægter på bankkonti
      1.676,18
          403,70
Aktieudbytte
         266,41
               1.942,59
     53.818,08
Indtægter i alt
             53.872,59
Udgifter
     10.816,07
Vedligeholdelse af fællesarealer
    24.590,50
     15.048,03
Affaldsordning (incl. ny container i år 2001)
    31.344,34
       4.393,75
Mødeudgifter
      4.648,85
       1.619,75
Kontorudgifter og administration
      2.887,50
       1.173,95
EDB-udgifter
         923,52
       2.345,77
Forsikringer
      2.593,38
       5.000,00
Kassererhonorar
      5.000,00
       2.224,75
Fastelavnsarrangement
      2.542,50
0
Kulturaktiviteter
0
0
Gaver og erkendtligheder
0
          249,05
Bankgebyrer og lignende
         700,00
           69,75
Andre omkostninger
         277,00
     42.940,87
Udgifter i alt
    75.507,59
             75.507,59
     10.877,21
Ordinært resultat
            (21.635,00)
     10.000,00
Henlagt til vedligeholdelsesfond
0
0
Overført fra vedligeholdelsesfond
             15.000,00
          877,21
Årets resultat  ( Underskud  i parentes )
              (6.635,00)
              Balance pr. 31. december 2001              
 Balance 
 Balance
 31/12 2000
 Aktiver
 31/12 2001
Almindingen 19HK
Vesterdalen 19HL
Garage nr. 7
 0
Grundværdier og garage er regnskabsmæssigt nedskrevet
   0
 0
Tilgodehavender
   0
190 stk aktier i Nordea á 3,50 kr.
Primokurs år 2001   62,11
       7.743,60
Kursværdi primo
    11.800,90
       4.057,30
Kursregulering over egenkapitalen
    (3.439,00)
     11.800,90
Kursværdi ultimo 190 stk Nordea kurs 44,01
      8.361,90
               8.361,90
Likvider:
          559,00
Kontant beholdning
      1.775,75
     56.906,79
Checkkonto 0117-7140098195
      8.424,92
       7.013,15
Pluskonto    0117-7140306427
    27.594,41
       1.454,80
BG girokonto 1-674-4964
      2.574,80
             40.369,88
     77.734,64
Aktiver i alt
             48.731,78
 Passiver
       4.000,00
Skyldige omkostninger
               2.500,00
Mellemværende med garageejere Almindingen Matr. nr. 19HK
       4.147,77
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året
      1.981,12
     (2.166,65)
Garageblokkens nettodrift i året
    (1.151,83)
       1.981,12
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året
         829,29
                  829,29
Mellemværende med garageejere Vesterdalen Matr. nr. 19HL
          (78,48)
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året
      1.732,83
       1.811,31
Garageblokkens nettodrift i året
    (1.277,03)
       1.732,83
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året
         455,80
                  455,80
Egenkapital:
5.000,00
Vedligeholdelsesfond primo året
15.000,00
10.000,00
Henlagt i året
0,00
0,00
Anvendt i året
   (15.000,00)
15.000,00
Vedligeholdelsesfond ultimo året
0,00
0,00
     50.086,18
Egenkapital normaldrift primo året
    55.020,69
          877,21
Årets resultat (Underskud i parentes)
    (6.635,00)
       4.057,30
Kursregulering aktiebeholdning (urealiseret tab i parentes)
    (3.439,00)
     55.020,69
Egenkapital normaldrift ultimo året
    44.946,69
             44.946,69
     77.734,64
Passiver i alt
             48.731,78
Årsregnskabets godkendelse
Foranstående regnskab for perioden 1/1 - 31/12-2001 udviser et underskud
på 6.635 kr. Dette underskud skyldes hovedsagelig en væsentlig merudgift til  
vedligeholdelse af fællesarealer p.g.a skift af gartner i begyndelsen af året.
Balancen viser en egenkapital af normaldrift på 44.946,69 kr.  Aktiebeholdningen har
medført et ikke realiseret tab på 3.439,00, som er reguleret over egenkapitalen. Tabet
skyldes hovedsageligt kursskredet efter terrorangrebet den 11. september.
Efter en overførsel fra vedligeholdelsesfonden på 15.000 kr. til driftsregnskabet
til dækning af en ny container, er saldoen 0.  Der henlæggelse ikke i år 2001.
Det bemærkes at der er et likviditetsbehov i perioden fra regnskabsårets afslutning,
indtil næste års kontingent bliver indbetalt ultimo april.
Næste års kontingent bliver vedtaget på generalforsamlingen i februar.
Likviditetsbehovet for opretholdelse af foreningens stadige drift, har de seneste
år andraget ca. 20.000 kr. i perioden fra januar til slutningen af april måned.
Regnskabet pr. 31/12-2001 er godkendt på bestyrelsesmødet
torsdag den 17. januar 2002