Grundejerforeningen

     Ny Søndergård

Februar 2003

 
Formandens beretning
ved
Ordinær Generalforsamling
19. februar 2003

1.     Indledning

 

Tak for de tilstedeværendes fremmøde.

 

Igen i år betragter jeg det lille fremmøde, som en tilkendegivelse af tilfredshed med bestyrelsens arbejde, og ikke manglende interesse for, hvad der er sket i det forløbne år.

 

 

2.     Generel information

 

Indledningsvis vil jeg gerne anføre, at det forløbne år har været et roligt og godt driftsår, uden større økonomiske udskrivninger.

 

a)    Hjemmesiden        http://www.nysoendergaard.dk

Jeg erindrer om, at siden indeholder en oversigt over bestyrelsens medlemmer med tlf. nr. og ansvars områder, standardskøder for handel med de 24 garager bygget på lejet grund, samt mange andre for foreningen relevante oplysninger.

 

Hjemmesiden indeholder for eksempel også foreningens love, formandens beretning og informationsfolderne, så man altid kan finde dem.

Det godkendte regnskab og budget kommer efter generalforsamlingen også ud at ligge på hjemmesiden.

 

Ejendomsmæglerne nyder stadig godt af hjemmesiden, om end vi stadig bliver opfordret til at sende ”hard copies” af dette og hint, til trods for at det ligger på hjemmesiden. Kassereren opkræver til gengæld gebyrer for ulejligheden.

 

Medlemmerne er stadig velkomne med forslag om gode tilføjelser og/eller ændringer til hjemmesiden.  Sådanne forslag bedes sendt til web-masteren Bugge Jensen på e-mail-adressen bugge@person.dk

 

b)    Nabostridigheder

Jeg har inden for det sidste års tid fået et flere henvendelser vedrørende nabostridigheder, som jeg ikke ønsker at komme nærmere ind på her, da det synes at være af mere privat karakter.

 

I den forbindelse skal jeg og resten af bestyrelsen påpege, at vi alle hver i sær, som boligejere, er ansvarlige for afklaring af sådanne forhold.

 

Husk på at bestyrelsen udfører et frivilligt arbejde for foreningen, og derfor ikke ønsker at få del i disse nabostridigheder, med mindre at det selvfølgelig har en større betydning for hele grundejerforeningen.

 

 

3.     Fastelavnsarrangementet

 

Fastelavnsarrangementet var, med ca. 100 deltagere, hvoraf cirka halvdelen var børn, igen i 2002 et stort tilløbsstykke for foreningens medlemmer.

 

Alle forhold var helt perfekte, da medlemmerne var mødt med højt humør, og solen skinnede højt på himlen. Så vidt jeg husker.

 

Som de forrige år var der en tønde for de små børn, en tønde for de større børn, en tønde til de voksne piger og en til de voksne drenge.

 

Der blev endnu en gang kæmpet om kattedronninge- og kattekongekroner, så man skulle tro, at det gjaldt livet. Snakken gik blandt de voksne på hvem den enkelte tænkte på, når de slog uhæmmet til tønden. Det var til stor moro.

 

Slutteligt var der slikposer til børnene, fastelavnsboller og noget at slukke tørsten med.

 

 

4.     Lokale anliggender

 

a)    Vedligeholdelse af garager

Som det fremgår af lovene, påhviler det ejerne at vedligeholde garagerne, idet træværk skal fremstå med samme farve, ens og velholdte.  Bestyrelsen kan dog iværksætte kollektive reparationer for ejernes regning.

 

Bestyrelsen har tidligere iværksat, og vil fortsat iværksætte, graffiti fjernet for garageejernes regning, idet udgifterne kun pålægges den udsatte garagebloks ejere.

 

b)    Fællesarealerne

 

Renovationsordningen:

Bestyrelsen anser, at ordningen, henset til medlemmernes anvendelse, fungerer godt, men opfordrer dog stadig medlemmerne til at bruge den kommunale ordning mest muligt. Den kommunale ordning har vi jo allerede betalt over skattebilletten.

 

Et medlem har, onsdag den 12. februar 2003, kl. 23:06, fremsat forslag om at afskaffe haveaffaldscontainerordningen, eller ved forkastelse heraf at indføre brugerbetaling.

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal i henhold til foreningens love, paragraf 6, stk. 2, være indgivet skriftligt med motivering til formanden senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

 

Forslaget er ikke indgivet rettidigt og kan således ikke behandles, men forholdet kan evt. diskuteres under generalforsamlingens punkt. 8, eventuelt.

 

Træfældning på fællesarealerne

Bestyrelsen har, som konsekvens af henvendelse fra primært beboerne omkring det vestlige fællesareal, undersøgt fordele og ulemper ved at fælde nogle af træerne på fællesarealerne.

 

Beboerne omkring det vestlige fællesareal havde forud for henvendelsen gennemført en nabohøring ved beboerne omkring dette areal.

 

Bestyrelsen har afledt af ovenstående udsendt et skriftligt forslag sammen med indkaldelse til denne generalforsamling.

 

I denne forbindelse har en beboer rettidigt fremsendt forslag om, at grundejerforeningen melder sig ind i Det Danske Haveselskab for at kunne hente kompetent vejledning til fællesanlæggenes vedligeholdelse og evt. omlægning.

 

Disse rettidigt indgivne forslag behandles under generalforsamlingens punkt 7, indkomne forslag.

 

 

c)    Låge til fællesareal

Bestyrelsen havde tidligere besluttet at fjerne lågen ved fællesarealet mellem Sønderengen og Almindingen, da lågen trængte til vedligeholdelse, og at mange har udtrykt irritation over aldrig at kunne komme ind til fællesarealet ad denne vej.

 

Som følge af beboernes henvendelse til bestyrelsen om lågens naturlige begrænsning for de små børns færden, besluttede bestyrelsen sig for ikke at fjerne lågen, men at få den sandblæst og malet.

 

Efter en nøjere undersøgelse af den eksisterende jernlåge, har bestyrelsen besluttet i stedet at opsætte en ny trælåge, der er mere vedligeholdelsesvenlig.

 

Lågen opføres så snart vejret byder dertil.

 

 

 

 

 

5.     Tinglysning af garager

 

Denne meddelelse er mere eller mindre en repetition fra sidste års beretning, men dette skyldes ene og alene vigtigheden i, at hver garageejer sikrer, at tinglysningen har den rigtige ejer registreret.

 

Bestyrelsen har fortsat fokus på at skabe synlighed i garagernes tinglysning, men det kan ikke påpeges nok, at det er garageejernes ansvar.

 

Bestyrelsen har intet ansvar for en situation, hvor der uretmæssigt sker dobbeltsalg, fordi køber ikke har gennemført den korrekte registrering i tinglysningen.

At garagehandlen er registreret i skødet på huset er ikke tilstrækkeligt.

 

Bestyrelsen har udarbejdet standardskøder ud fra kravene i grundejerforeningens love for køb/salg af garagerne.

 

Det er dog med glæde, at bestyrelsen kan konstatere, at standardskøder bruges flittigt, da det gør forretningsgangen lettere.

 

 

6.     Afslutning

 

Slutteligt vil jeg benytte lejligheden til at takke den siddende bestyrelse, der igen har ydet en stor og seriøs indsats for foreningen og dens medlemmer.

 

En stor tak til jer, som jeg glæder mig til at se ved den årlige bestyrelsesmiddag med jeres ledsager, hvilket er den eneste anerkendelse af det frivillige arbejde, som I yder for Grundejerforeningen Ny Søndergård.

 

 

 

 

 

B.S. HANSEN