Resultatopgørelse og budget
Regnskab
Regnskab
Regnskab
Regnskab
Budget
1999
2000
2001
2002
2003
Kontingent pr. ejendom
(600)
(450)
(450)
(550)
(550)
Indtægter
Kontingent (109 ejendomme)
      65.400
      49.050
      49.050
    59.950
     59.950
Garagegrundleje (24 garagegrunde)
        2.880
        2.880
        2.880
      2.880
       2.880
Salg af nøgler
            20
            20
0
50
0
Indtægt fra rykkergebyr m.v.
          200
0
0
200
0
Renteindtægter
          471
        1.464
        1.676
         581
          500
Aktieudbytte
          480
          404
          266
         276
          250
Andre indtægter
0
0
0
0
0
Indtægter i alt
      69.451
      53.818
      53.872
    63.937
     63.580
Udgifter
Vedligeholdelse af fællesarealer
      10.208
      10.816
      24.590
    14.246
     26.000
Affaldsordning
      15.996
      15.048
      31.344
    18.400
     18.000
Mødeudgifter
        6.302
        4.394
        4.649
      4.601
       5.000
Kontorudgifter og administration
        1.445
        1.620
        2.888
      2.320
       3.000
EDB-udgifter
          926
        1.174
          924
      1.095
       1.500
Forsikringer
        2.214
        2.346
        2.593
      2.697
       2.900
Kasserergodtgørelse
        5.000
        5.000
        5.000
      5.000
       6.000
Fastelavnsarrangement
        2.373
        2.225
        2.542
      2.168
       2.500
Kulturaktiviteter
        2.000
0
0
0
       2.000
Gaver og erkendtligheder
          341
0
0
         335
          500
Bankgebyrer og lignende
          265
          249
          700
         460
          500
Advokatbistand
0
0
0
0
       5.000
Andre omkostninger
          160
            70
          277
           -  
          350
Udgifter i alt
      47.230
      42.942
      75.507
    51.322
     73.250
Resultat af ordinær drift
      22.221
      10.877
    (21.635)
    12.615
      (9.670)
Henlæggelse til vedligeholdelsesfond
        5.000
      10.000
0
    10.000
            -  
Overført fra henlæggelser
0
0
      15.000
           -  
0
Årets resultat (Underskud i parentes)
      17.221
          877
      (6.635)
      2.615
      (9.670)
Balance pr. 31. December
Regnskab
Regnskab
Regnskab
Regnskab
 Budget 
1999
2000
2001
2002
 2003
Aktiver
Beholdninger
      53.402
      65.934
      40.370
    54.667
     40.000
Aktier
        7.743
      11.800
        8.362
      8.362
       8.000
Tilgodehavender
            10
0
0
0
0
Tilgodehavender fra garageejerne
0
0
0
0
0
Aktiver i alt
      61.155
      77.734
      48.732
    63.029
     48.000
Passiver
Skyldige omkostninger
        2.000
        4.000
        2.500
      2.815
       2.500
Vedligeholdelsesfond
        5.000
      15.000
0
    10.000
     10.000
Mellemregning med garageejerne
        4.069
        3.714
        1.285
      4.494
       2.000
Egenkapital
      50.086
      55.020
      44.947
    45.720
     33.500
Passiver i alt
      61.155
      77.734
      48.732
    63.029
     48.000