Grundejerforeningen

     Ny Søndergård

     www.nysoendergaard.dk

Marts 2003

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Søndergård onsdag
den 19. februar 2003 kl.19.30 i Dyssegårdskirkens sognegård
.

Tilstede:       

Der var 21 husstande repræsenteret inklusive grundejerforeningens bestyrelse. Derudover var der 9 generelle fuldmagter og 1 fuldmagt vedr. forslag om træfældning.

Referent:      

Niels Jørgen Hansen

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent.

                      2. Valg af 2 stemmetællere.

                      3. Formandens beretning.

                      4. Aflæggelse af regnskab.

5. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2003 - herunder vederlag til kassereren.

                      6. Valg i henhold til lovens § 10

                           Følgende er på valg:

                      Kasserer Jørgen Løkke                            (villig til genvalg)

                                            Best. medlem Henning Farrington            (villig til genvalg)

                                            Suppleant Søren Heisel                            (villig til genvalg)

                                            Revisor Jens Permin                                (villig til genvalg)

                                            Revisorsuppleant Søren Graversen         (villig til genvalg)                     

                       7. Indkomne forslag i henhold til lovens § 6, stk. 2.

                       8. Eventuelt.

Ad. Punkt 1: Valg af dirigent

Lars Bo Winther blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt jf. grundejerforeningens love af marts 1999.

Ad. Punkt 2: Valg af to stemmetællere

Carsten Møller Nielsen og Bo Baltzersen blev valgt som stemmetællere.

Ad. Punkt 3: Formandens beretning

Formand Billy S. Hansen aflagde beretning for grundejerforeningens arbejde i 2002.

(Der henvises til bilaget, Formandens beretning ved ordinær generalforsamling 19. februar 2003).

Efter formandens beretning blev der rejst ønske om, at arealer foran grundejerforeningens garager blev vedligeholdt med yderligere grusbelægning.

Der blev endvidere efterlyst et regelsæt for snerydning af de mindre veje/stier i grundejerforeningens område.

Grundejerforeningens bestyrelse vil behandle disse ønsker på det førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Formandens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad. punkt 4: Aflæggelse af regnskab

Kasserer Jørgen Løkke fremlagde grundejerforeningens regnskab for 2002.

Efter kassererens fremlæggelse af regnskabet blev der stillet spørgsmål til, hvorfor grundlejen for de 24 garagegrunde, de sidste mange år, ikke er blevet hævet.

Begrundelsen skal ses i, at grundejerforeningen ikke skal tjene på garagegrundene, og at garageejerne på anden vis pålignes udgifter til vedligeholdelse af garagerne og arealerne.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. Endvidere blev garageregnskab fremlagt og enstemmigt godkendt.

Ad. Punkt 5: Budget

Kasserer Jørgen Løkke fremlagde grundejerforeningens budget for 2003. Budgettet blev enstemmigt vedtaget - herunder også vederlag til kassereren, som forhøjes fra kr. 5.000 til kr. 6.000 pr. år. Budgetvedtagelsen indebærer, at kontingentet for 2003 fortsætter uændret på kr. 550 pr. år.

Ad. Punkt 6: Valg

Kasserer Jørgen Løkke                            blev genvalgt.

Best. medlem Henning Farrington            blev genvalgt.

Suppleant Søren Heisel                            blev genvalgt.

Revisor Jens Permin                                blev genvalgt.

Revisorsuppleant Søren Graversen         blev genvalgt.

                                            .

Ad. Punkt 7: Indkomne forslag i henhold til lovens § 6, stk. 2.

Grundejerforeningen bestyrelse havde fremsendt rettidigt, skriftligt forslag om fældning af træer på grundejerforeningens fællesarealer.

Forslagsstiller begrundede sit forslag på generalforsamlingen, inden forslaget kom til afstemning.

Afstemningen gav følgende resultat:

26 stemte for (incl. 7 fuldmagter).

Ingen stemte imod.

5 stemte hverken for eller imod.

Forslaget blev hermed vedtaget.

Joost Dahlerup, Slettevej nr. 16 havde fremsendt rettidigt skriftligt forslag om, at grundejerforeningen melder sig ind i Det Danske Haveselskab, for herfra at få den kompetente vejledning til fællesanlæggenes vedligeholdelse og evt. omlægning.

Forslagsstilleren var ikke til stede på generalforsamlingen til at begrunde sit forslag, inden forslaget kom til afstemning.

Afstemningen gav følgende resultat:

1 stemte for.

18 stemte imod.

10 stemte hverken for eller imod.

Forslaget blev hermed forkastet.

Thomas Piculell havde fremsendt skriftlig forslag omkring nedlæggelse af grundejerforeningens affaldsordning, alternativt brugerbetaling af denne ordning.

Da forslaget ikke var blevet modtaget rettidigt i forhold til grundejerforeningens love af marts 1999 blev forslaget ikke behandlet på generalforsamlingen.

Ad. Punkt 8: Eventuelt.

Trafikdæmpning

På baggrund af forespørgsel fra generalforsamlingen orienterede formanden om de undersøgelser, som bestyrelsen har foretaget på området.

Fortovsbelægning

På baggrund af forespørgsel fra generalforsamlingen lovede bestyrelsen at tage fortovenes tilstand med i deres årlige ”markvandring”.

Indkomne forslag til kommende generalforsamlinger

På baggrund af forespørgsel fra generalforsamlingen lovede bestyrelsen at vurdere, hvad der skal skal til for at alle rettidige indsendte forslag kommer ud til medlemmerne inden afholdelse af ordinær generalforsamling.

                                                                 Niels Jørgen Hansen

                                                                 Referent

Lars Bo Winther                                                             Billy S. Hansen

Dirigent                                                                           Formand