Driftsregnskab for perioden  1/1 - 31/12 2002                
 Regnskab
 Regnskab
 2001
 2002
Indtægter
     49.050,00
Kontingenter fra 109 medlemmer
             59.950,00
       2.880,00
Garage grundleje fra 24 grunde
               2.880,00
0
Salg af nøgler
                    50,00
0
Indtægt fra rykkergebyr m.v.
                  200,00
Finansielle indtægter
       1.676,18
Renteindtægter på bankkonti
         581,37
          266,41
Aktieudbytte
         275,71
                  857,08
     53.872,59
Indtægter i alt
             63.937,08
Udgifter
     24.590,50
Vedligeholdelse af fællesarealer
    14.245,82
     31.344,34
Affaldsordning
    18.399,85
       4.648,85
Mødeudgifter
      4.600,80
       2.887,50
Kontorudgifter og administration
      2.320,00
          923,52
EDB-udgifter
      1.095,36
       2.593,38
Forsikringer
      2.697,25
       5.000,00
Kasserergodtgørelse
      5.000,00
       2.542,50
Fastelavnsarrangement
      2.167,61
0
Kulturaktiviteter
0
0
Gaver og erkendtligheder
         335,00
          700,00
Bankgebyrer og lignende
         460,00
          277,00
Andre omkostninger
               -  
     75.507,59
Udgifter i alt
    51.321,69
             51.321,69
    (21.635,00)
Ordinært resultat
             12.615,39
0
Henlagt til vedligeholdelsesfond
             10.000,00
15.000
Overført fra vedligeholdelsesfond
                         -  
     (6.635,00)
Årets resultat  ( Underskud  i parentes )
               2.615,39
              Balance pr. 31. december 2002              
 Balance 
 Balance
 31/12 2001
 Aktiver
 31/12 2002
Almindingen 19HK
Vesterdalen 19HL
Garage nr. 7
 0
Grundværdier og garage er regnskabsmæssigt nedskrevet
   0
 0
Tilgodehavender
   0
190 stk aktier i Nordea á 3,50 kr.
Primokurs år 2002   44,01
     11.800,90
Kursværdi primo
      8.361,90
     (3.439,00)
Kursregulering over egenkapitalen
    (2.340,80)
       8.361,90
Kursværdi ultimo 190 stk Nordea kurs 31,69
      6.021,10
               6.021,10
Likvider:
       1.775,75
Kontant beholdning
         155,50
       8.424,92
Checkkonto 0117-7140098195
    37.090,22
     27.594,41
Pluskonto    0117-7140306427
    15.532,82
       2.574,80
BG girokonto 1-674-4964
      1.888,80
             54.667,34
     48.731,78
Aktiver i alt
             60.688,44
 Passiver
       2.500,00
Skyldige omkostninger
               2.814,35
Mellemværende med garageejere Almindingen Matr. nr. 19HK
       1.981,12
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året
         829,29
     (1.151,83)
Garageblokkens nettodrift i året
         349,20
          829,29
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året
      1.178,49
               1.178,49
Mellemværende med garageejere Vesterdalen Matr. nr. 19HL
       1.732,83
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året
         455,80
     (1.277,03)
Garageblokkens nettodrift i året
      1.018,52
          455,80
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året
      1.474,32
               1.474,32
Egenkapital:
15.000,00
Vedligeholdelsesfond primo året
0,00
0,00
Henlagt i året
10.000,00
    (15.000,00)
Anvendt i året
               -  
0,00
Vedligeholdelsesfond ultimo året
10.000,00
10.000,00
     55.020,69
Egenkapital normaldrift primo året
    44.946,69
     (6.635,00)
Årets resultat (Underskud i parentes)
      2.615,39
     (3.439,00)
Kursregulering aktiebeholdning (urealiseret tab i parentes)
    (2.340,80)
     44.946,69
Egenkapital normaldrift ultimo året
    45.221,28
             45.221,28
     48.731,78
Passiver i alt
             60.688,44
Årsregnskabets godkendelse
Foranstående regnskab for perioden 1/1 - 31/12-2002 udviser et overskud på kr. 12.615,39
hvoraf der henlægges kr. 10.000,- til vedligeholdelsesfonden, hvilket bringer årets
resultat ned på det regnskabsmæssigt viste overskud på kr. 2.615,39
Overskuddet skyldes væsentligst lavere udgifter til vedligeholdelse af fællesarealer og
endnu ikke afholdte udgifter til advokatbistand.
Året 2002 har generelt vist en tilfredsstillende regnskabsmæssig udvikling.
Balancen viser en egenkapital af normaldrift på kr. 45.221,28.  Aktiebeholdningen har
medført et ikke realiseret tab på kr. 2.340.80, som er reguleret over egenkapitalen. Tabet
skyldes det lave aktiemarked.
Det bemærkes at der er et likviditetsbehov i perioden fra regnskabsårets afslutning,
indtil næste års kontingent bliver indbetalt ultimo april.
Næste års kontingent bliver vedtaget på generalforsamlingen i februar.
Likviditetsbehovet for opretholdelse af foreningens stadige drift, har de seneste
år andraget ca. 20.000 kr. i perioden fra januar til slutningen af april måned.
Regnskabet pr. 31/12-2002 er godkendt på bestyrelsesmødet
onsdag den 22.  januar 2003
OBS ! Kopi af underskrevet regnskab kan udleveres af kasseren
Billy Schøtt Hansen                    Jørgen Løkke                    Bugge T. Jensen
Henning Farrington                        Niels Jørgen Hansen
Revisionspåtegning.
Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Grundejerforeningen Ny Søndergård
har vi revideret foranstående årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2002, og vi har
fundet regnskabet i overensstemmelse med grundejerforeningens bogholderi.
Under revisionen har vi overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og om værdi-
ansættelsernes forsvarlighed.
Regnskabet giver efter vores opfattelse de oplysninger, som er nødvendige til be-
dømmelse af foreningens økonomiske stilling pr. 31/12 2002.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Dyssegård, den 24. januar 2003
OBS ! Kopi af underskrevet regnskab kan udleveres af kasseren    
             Leif Pagh Rasmussen Jens Permin