Formandens beretning ved Ordinær Generalforsamling 18. februar 2004


1. Indledning

Tak for de tilstedeværendes fremmøde.

Igen i år betragter jeg det lille fremmøde [men der var faktisk rekordstort fremmøde..., webmaster], som en tilkendegivelse af tilfredshed med bestyrelsens arbejde, og ikke manglende interesse for, hvad der er sket i det forløbne år.


2. Generel information

Indledningsvis vil jeg gerne meddele, at bestyrelsesmedlem Henning Farrington er fratrådt bestyrelsen på grund af fraflytning. Bestyrelsessuppleant Lars Bo Winther er indtrådt i stedet, hvorfor der skal vælges en ny suppleant.

Bestyrelsen har behandlet flere gode sager, hvor enkelte har medført større økono-miske udskrivninger, som dog har været planlagte.

a) Hjemmesiden http://www.nysoendergaard.dk
Grundejerforeningen har indtil foråret 2003 haft en gratis hjemmeside. Denne hjemmeside har været behæftet med reklame bannere. Indholdet på disse re-klame bannere har vi ikke selv kontrolleret, hvilket kan forårsage reklame for pro-dukter med videre, som vi ikke ønsker at blive sammenlignet med.

Derfor har bestyrelsen købt og oprettet foreningens egen hjemmeside, hvor ind-holdet er det samme, men dog uden reklamer.

Endvidere gav den nye hjemmeside mulighed for, at bestyrelsen kunne få e-mail adresser, der relaterer til foreningen.

Hjemmesiden koster kun ca. kr. 150 per år.

Jeg erindrer om, at siden indeholder en oversigt over bestyrelsens medlemmer med tlf. nr. og ansvars områder, standardskøder for handel med de 24 garager, samt mange andre for foreningen relevante oplysninger.
Medlemmerne er stadig velkomne med forslag om gode tilføjelser og/eller æn-dringer til hjemmesiden. Sådanne forslag bedes sendt til web-masteren Bugge Jensen på e-mail-adressen naestformand@nysoendergaard.dk

b) Info-breve
Bestyrelsen udsender en gang i mellem et info-brev med diverse informationer som bestyrelsen synes er relevante for medlemmerne.

Sidste info-brev blev udsendt i november 2003, hvor i man kunne læse om føl-gende emner:
· Velkomst til nye medlemmer
· Markvandringen 2003
· Anvendelse af fællesarealerne

Medlemmerne er også her velkomne til at give bestyrelsen input eller ideer til indholdet.

c) Udmeldelse fra B-medlem
I 2003 har Grete Sundby, Vesterdalen 50, udmeldt sig af grundejerforeningen.

Udmelding er accepteret, da Grete Sundby ikke er ejer af en af de grunde, der er omfattet af den tinglyste Lokalplan 58.

Grete Sundby ønskede ikke mere at benytte haveaffaldscontainerordningen.

d) Salg af ejendomme og garager
I bestyrelsens forslag til nye love for foreningen er anført, at såvel den tidligere som den nye ejer er forpligtiget til skriftligt at meddele kassereren, når handel er sket.

Af hensyn til ajourføring af medlemskartoteket og oversigten over garageejerne, der danner grundlag for opkrævning af årlige kontingenter med videre, er denne meddelelse meget vigtig.

Det er således i alles interesse, at disse meddelelser går til kassereren.


3. Fastelavnsarrangementet

Fastelavnsarrangementet var, med ca. 95 deltagere, hvoraf cirka halvdelen var børn, igen i 2003 et stort tilløbsstykke for foreningens medlemmer.

Som de forrige år var arrangementet en stor succes, der bør fastholdes til glæde for såvel børn, som voksne.

Arrangementet giver en god mulighed for at møde de øvrige medlemmer af grund-ejerforeningen, under afslappede forhold med lidt drikke og forplejning.


4. Lokale anliggender

a) Fællesarealerne

Renovationsordningen:
Bestyrelsen anser, at ordningen, henset til medlemmernes anvendelse, fungerer godt, men opfordrer dog stadig medlemmerne til at bruge den kommunale ord-ning mest muligt. Den kommunale ordning har vi jo allerede betalt over skattebil-letten.

Bestyrelsen har drøftet og undersøger ved en foreløbig uofficiel henvendelse til Gentofte Kommune, om det er muligt, at vores vognmand kan få lov til at aflevere vores haveaffald (fra vores fælles haveaffaldscontainere) på genbrugspladsen, så foreningen derved sparer betalingen for aflevering på forbrændingen.
Vi har jo allerede betalt for afhentningen via skattebilletten.

Denne løsningsmulighed skal ses som en fastholdelse af vores nuværende ord-ning i kombination med kommunens storskraldsordning. Dog tilbyder foreningen selv at opsamle og levere haveaffaldet (på genbrugspladsen).

Træfældning på fællesarealerne
Bestyrelsen har gennemført træfældning på fællesarealerne, som vedtaget på sidste års ordinære generalforsamling.

Endvidere er buske og hække klippet kraftigt, da de efter hånden fyldte godt på arealerne.

Resultatet er blevet godt og arealerne er blevet væsentlig mere brugervenlige.

Maling af haveaffaldscontainere
Haveaffaldscontainerne males og vedligeholdes jævnligt ved bestyrelsens foran-staltning.
I 2003 blev haveaffaldscontaineren ved Vesterdalen malet med grøn farve på ydersiden. Maling af indersiden af container udføres til foråret 2004.

Henlæggelser på fællesarealerne
Bestyrelsen har i det forgangne år oplevet at fællesarealerne er blevet anvendt som oplagringsplads for blandt andet paller og fliser. I den forbindelse har opryd-ningen været noget mangelfuld.

Fællesarealerne må som hovedregel ikke anvendes til oplagring.
Skulle det alligevel været ønskeligt, skal anbringelser på fællesarealerne i forbin-delse med vedligeholdelsesarbejder aftales med bestyrelsen.

I sådanne tilfælde påhviler oprydning og reetablering af fællesarealet det enkelte medlem, der har fået tilladelse til at benytte arealet til særligt formål.

Ideer fra medlemmerne
Bestyrelsen appellerer til medlemmerne om at komme med ideer til fællesarea-lernes fremtidige anvendelse.
Som forslag kunne de eventuelt anvendes til legepladser for medlemmernes børn, samt Petang-baner, hvor der for eksempel kunne afholdes grundejerfore-ningsmesterskaber en gang om året.

b) Låge til fællesareal
Beslutningen om, hvad der skal blive af lågen ved fællesarealet mellem Sønde-rengen og Almindingen vil næsten ingen ende tage. Det er dog vist, at den træn-ger til vedligeholdelse.

Lågen hænger naturligt sammen med den nærmeste beboeres låge til indkørsel for bilen.

Bestyrelsen undersøger for tiden hvad omkostningerne er for en sandblæsning og maling af det samlede låge-kompleks, samt hvorledes udgifterne skal eller bør fordeles mellem beboerne og grundejerforeningen.

Lågen vedligeholdes så snart vejret byder dertil.


5. Kommunale anliggender

a) Agenda 21, Miljø
Agenda 21 er navnet på FN’s handlingsprogram for miljø og bæredygtig ud-vikling, vedtaget under konferencen i Rio i 1992.
Med agenda 21 menes dagsordenen for det 21. århundrede.

I efteråret 2003 har Gentofte Kommune i denne forbindelse udsendt en stra-tegi for udvikling og miljø i Gentofte til debat.

Strategien omhandler 4 fokusområder:
· Miljøbelastning og ressourceforbrug,
· Bæredygtig byudvikling og byomdannelse.
· Naturværdier.
· Inddragelse af borgere og erhvervsliv.

Bestyrelsen har vurderet, at strategien er godt dækkende og har således ikke haft bemærkninger til dertil.

Strategien vil efterfølgende blive indarbejdet i Kommuneplan 2005, der for-ventes udsendt i høring i efteråret 2004.

b) 2870 Dyssegård
Som alle bekendt, fik vi nyt postnummer per 1. januar 2004.

Kommunen udsendte i efteråret 2003 ændringsforslaget til borgerafstemning, som resulterede i et meget stort flertal for ændringen.

Ændringen er resultatet af et meget langvarigt og intenst arbejde af såvel en-keltpersoner som foreninger, og synes at blive gunstigt for huspriser m.v.

6. Tinglysning af garager

Som konsekvens af stadig mange problemer med tinglysning af garagerne, har be-styrelsen indhentet oplysninger på tinglysningskontoret og udarbejdet en oversigt over berigtigede tinglysninger af garager.

Kassereren har et opdelt ringbind, der dækker hvert matrikelnummer.
Endvidere indeholder mappen udskrift af byrder, hæftelser, adkomst og areal på alle garager.

Det er bestyrelsens intention at søge advokatbistand i 2004.
Advokaten skal hjælpe med at skabe det fornødne grundlag, for at kunne foretræde tinglysningsdommeren, så garagerne forhåbentlig snarest kan blive tinglyst korrekt.

Opgaven bliver en af de større opgaver for bestyrelsen i 2004.


7. Afslutning

Efter 10 år i Grundejerforeningen Ny Søndergårds bestyrelse, hvor jeg i 5 år har væ-ret formand, skal jeg jævnføre foreningens love, § 10, stk. 6 fratræde fra bestyrel-sesarbejdet.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke tidligere bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst den siddende bestyrelse for et meget godt og konstruktivt samarbejde.

Arbejdet i bestyrelsen synes ikke altid at blive påskønnet af medlemmerne.

Jeg håber derfor, at de pligtige medlemmer i fremtiden i højere grad vil støtte op om medlemsdemokratiet og bestyrelsens arbejde – for bestyrelsen yder en stor indsats for både foreningen og dens medlemmer.


B.S. HANSEN