Budget  2004 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget
2000 2001 2002 2003 2004
Kontingent pr. ejendom
(450)
(450)
(550)
(550)
(650)
Indtægter
Kontingent (109 ejendomme)
      49.050
      49.050
      59.950
      59.400
     70.200
Garagegrundleje (24 garagegrunde)
       2.880
       2.880
       2.880
       2.880
       2.880
Salg af nøgler
            20
0
50
0
0
Indtægt fra rykkergebyr m.v.
0
0
200
400
0
Renteindtægter
       1.464
       1.676
          581
          196
          200
Aktieudbytte
          404
          266
          276
          275
          250
Andre indtægter
0
0
0
0
0
Indtægter i alt
      53.818
      53.872
      63.937
      63.151
     73.530
Udgifter
Vedligeholdelse af fællesarealer
      10.816
      24.590
      14.246
      35.730
     24.500
Affaldsordning
      15.048
      31.344
      18.400
      22.642
     20.000
Mødeudgifter
       4.394
       4.649
       4.601
       5.469
       5.000
Kontorudgifter og administration
       1.620
       2.888
       2.320
       2.923
       3.000
EDB-udgifter
       1.174
          924
       1.095
          928
       1.500
Forsikringer
       2.346
       2.593
       2.697
       3.058
       4.500
Kasserergodtgørelse
       5.000
       5.000
       5.000
       6.000
       6.000
Fastelavnsarrangement
       2.225
       2.542
       2.168
       2.223
       2.500
Gaver og erkendtligheder
0
0
          335
0
          500
Bankgebyrer og lignende
          249
          700
          460
          436
          500
Advokatbistand
0
0
0
0
       5.000
Andre omkostninger
            70
          277
0
0
          530
Udgifter i alt
      42.942
      75.507
      51.322
      79.409
     73.530
Resultat af ordinær drift
      10.877
     (21.635)
      12.615
     (16.258)
0
Henlæggelse til vedligeholdelsesfond
      10.000
0
      10.000
0
0
Overført fra henlæggelser
0
      15.000
0
7.000
0
Årets resultat (Underskud i parentes)
          877
      (6.635)
       2.615
      (9.258)
0
Balance pr. 31. December
Regnskab
Regnskab
Regnskab
Regnskab
 Budget 
2000
2001
2002
2003
 2004
Aktiver
Beholdninger
      65.934
      40.370
      54.667
      38.520
     39.000
Aktier
      11.800
       8.362
       8.362
       8.356
       8.000
Tilgodehavender
0
0
0
0
0
Tilgodehavender fra garageejerne
0
0
0
0
0
Aktiver i alt
      77.734
      48.732
      63.029
      46.876
     47.000
Passiver
Skyldige omkostninger
       4.000
       2.500
       2.815
       3.029
       3.000
Vedligeholdelsesfond
      15.000
0
      10.000
       3.000
       3.000
Mellemregning med garageejerne
       3.714
       1.285
       4.494
       2.549
       2.000
Egenkapital
      55.020
      44.947
      45.720
      38.298
     39.000
Passiver i alt
      77.734
      48.732
      63.029
      46.876
     47.000