Grundejerforeningen
     Ny Søndergård

Marts 2004

                                                   

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Ny Søndergård
onsdag den 10. marts 2004 kl.19.30 i Dyssegårdskirkens sognegård.

Til stede: Der var 23 husstande repræsenteret fordelt på 13 repræsentanter og 10 generalfuldmagter. Der er i alt 108 medlemmer i Grundejerforeningen Ny Søndergård, hvoraf en husstand er frivilligt medlem.

Referent: Jørgen Løkke, Langengen 1, 2870 Dyssegård

Dagsorden:  

1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af 2 stemmetællere.

3.  Love for Grundejerforeningen Ny Søndergård, herunder

a. Bestyrelsens forslag på den ordinære generalforsamling.

b. Gerd Gabrielsens forslag på ordinære generalforsamling.

4.  Eventuelt.

 

Den nyvalgte formand Niels Hansen, Slettevej 20 bød velkommen, og han kunne præsentere bestyrelsen, som havde konstitueret sig ved et bestyrelsesmøde den 3. marts 2004.

Niels Hansen, Slettevej 20 har som formand ansvar for kontakten til kommunen, information til medlemmerne samt tømning af haveaffaldscontainerne.

Ulrik Andersen, Slettevej 14 er næstformand med ansvar for grundejerforeningens hjemmeside på internettet samt vedligeholdelse af fællesarealerne.

Charlotte Mathiesen, Slettevej 7, er bestyrelsesmedlem med ansvar for fastelavnsarrangement og generalforsamlingens forslag om en udvidet udnyttelse af de to fællesarealer.

Lars Bo Winther, Langengen 4, som desværre havde måttet melde afbud til den ekstraordinære generalforsamling, har ansvar for grundejerforeningens arkiv og referater.

Jørgen Løkke, Langengen 1, er kasserer med ansvar for regnskaber og budgetter og han er kontaktperson vedr. de 24 garager som er bygget på grundejerforeningens fællesarealer matr. nr. 19HK og 19HL.

Ad punkt 1: Valg af dirigent

Ulrik Andersen, Slettevej 14, blev valgt som dirigent. Ulrik Andersen oplyste, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling der blev afholdt den 18. februar 2004, og han kunne derfor konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt jf. grundejerforeningens love af marts 1999.

Ad punkt 2: Valg af to stemmetællere

Inger Jankjær, Sønderengen 133 og Sten Brink, Kanalbuen 9 blev valgt som stemmetællere.

Ad punkt 3: Love for Grundejerforeningen Ny Søndergård

Dirigenten gav ordet til formanden.

Formanden Niels Hansen ridsede reglerne op for lovændringer i Grundejerforeningen Ny Søndergård jf. de gamle love  § 5.

Der var forslag fra bestyrelsen for grundejerforeningen og fra Gerd Gabrielsen, Almindingen 57, Begge forslag blev drøftet på den ordinære generalforsamling den 18. februar, men kunne ikke vedtages, fordi 2/3 af grundejerforeningens medlemmer ikke var repræsenteret.

Begge forslag blev imidlertid fastholdt på den ordinære generalforsamling. Forslagene kunne derfor i henhold til lovene for grundejerforeningen behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag til lovændringer kan vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Proceduren

De nye forslag blev gennemgået af formanden punkt for punkt med udgangspunkt i bestyrelsens forslag. Hvert punkt blev gennemdrøftet, og  med deltagernes ønsker om mindre redaktionelle og klargørende justeringer i teksten, satte dirigenten forslagene til afstemning ét for ét.

Resultaterne

Overskriften til forslagets § 1 blev ændret til:  Foreningens navn og tegningsret.
Forslagets § 1 stk. 2  Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening.

23 stemmer for - 0 stemmer i mod og ingen stemmer “hverken for eller imod”. Forslaget blev hermed enstemmigt vedtaget.

Forslagets §2 stk. 1 fik følgende ordlyd: Foreningens pligtige medlemmer består af ejerne af de grunde, der er omfattet af Lokalplan 58 samt ejeren af matr. nr. 20fø.  Alle matrikelnumre er af Vangede By, Dyssegård Sogn, Gentofte Kommune.

23 Stemmer for - 0 stemmer i mod og ingen stemmer “Hverken for eller imod”.
Forslaget blev hermed enstemmigt vedtaget.

Forslagets §4 stk. 3
Et medlem kan stemme ved fuldmagt fra maksimalt to andre medlemmer.

13 stemmer for - 10 stemmer imod og ingen stemmer “hverken for eller imod”.

Forslaget opnåede hermed ikke, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemte for, og forslaget blev derfor forkastet.

Den gældende regel om, at der ingen begrænsninger er for, hvor mange fuldmagter et medlem af grundejerforeningen kan afgive stemme i overensstemmelse med på en generalforsamling, gælder herefter fortsat.
Konsekvensændringer af nummereringer i § 4 vil ske.

Forslagets § 6  om - Afvikling af ordinær generalforsamling.
Bestyrelsens forslag om at slette de gamle loves § 6 stk. 2 blev trukket tilbage.
Gerd Gabrielsens forslag 1  til § 6  blev trukket tilbage.

Med en mindre redaktionel ændring af Gerd Gabrielsens forslag 2 til § 6 stk. 2, blev følgende formulering bragt til afstemning:
§ 6 stk. 2.  Andre forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt med motivering til formanden senest 8 dage før den ordinære generalforsamling og bekendtgøres for samtlige beboere senest 5 dage før samme.
23 stemmer for - 0 stemmer i mod og ingen stemmer “hverken for eller imod”.

Forslaget blev hermed enstemmigt vedtaget.
Konsekvensændringer af nummereringer i § 6 vil ske.

§8 - Overskriften blev:  Kontingent samt ydelser vedrørende garager.

Formuleringen af § 8 stk. 2 blev følgende:
Garageejerne betaler til grundejerforeningen en årlig garagegrundleje, som fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til grundejerforeningens administrationsomkostninger vedr. garagerne. Ligeledes betaler garageejerne et aconto beløb til garagernes drift og vedligeholdelse. Dette beløb fastsættes af bestyrelsen og opkræves sammen med kontingentet. Større reparationer udføres i samråd med garageejerne.

21 stemmer for - 2 stemmer i mod og ingen stemmer “hverken for eller imod”. Forslaget blev hermed vedtaget.

På dette tidspunkt forlod et medlem generalforsamlingen, hvorefter der var 12 husstande til stede med 8 generalfuldmagter eller i alt 21 mulige stemmer.

Forslagets § 13 Garager.

Stk. 5

Formuleringen blev følgende:
Ved skilsmisse er garageejerne pligtige til at få ændringen i ejerforholdet vedr. garagen tinglyst.

Ved dødsfald er længstlevende/arvinger ligeledes pligtige til at få ændringen i ejerforholdet  vedr. garagen tinglyst.

Stk. 6

Formuleringen blev følgende:
Efter tinglysning af en garagehandel skal den nye ejer fremsende en kopi af skødet til foreningens kasserer.

Stk. 7

Formuleringen blev følgende:
Medlemmer, som ejer garager beliggende på grundejerforeningens fællesarealer, har kun ret til at udleje dem til andre medlemmer i foreningen.

Hele § 13 blev herefter af dirigenten Ulrik Andersen sat til afstemning.

21 stemmer for - 0 stemmer i mod og ingen stemmer “hverken for eller imod”.
Forslaget blev hermed enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede herefter, at alle forslag var blevet vurderet af den ekstraordinære generalforsamling, og at generalforsamlingen med de fremlagte og vedtagne justeringer godkender de nye love pr. den 10. marts 2004. Den endelige formulering vil blive offentliggjort på grundejerforeningens hjemmeside og vil desuden blive udsendt til alle husstande, når renskrivning og underskrifter er opnået.

Ad punkt 8: Eventuelt.

Bugge T. Jensen, Langengen 7 nævnte, at han var blevet opmærksom på lovenes § 14 om opløsning af foreningen. Han bad bestyrelsen overveje, om det overhovedet er realistisk, at en beslutning om opløsning af den tinglyste, tvungne grundejerforening vil kunne finde sted.

Næstformanden, Ulrik Andersen, Slettevej 14 nævnte, at han som et led i vedligeholdelsen af grundejerforeningens hjemmeside på internettet, synes at det kunne være sjovt at have lidt historie med om foreningen og byggeriet siden grundlæggelsen i 1943, f.eks. gamle billeder, udklip eller historier. Ulrik Andersen opfordrede til, at grundejerne så i deres gemmer, om der kunne være gamle billeder eller andet materiale, som kan være egnet til dette formål.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede forsamlingen for et godt og konstruktivt forløb.

Formanden takkede dirigenten for hans udmærkede ledelse af den ekstraordinære generalforsamling, og han kunne afslutte mødet kl. ca. 21.

 

Jørgen Løkke
Langengen 1, 2870 Dyssegård
Referent

Ulrik Andersen
Slettevej 14, 2870 Dyssegård
Dirigent

Niels Hansen
Slettevej 20, 2870 Dyssegård
Formand