Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2003
Regnskab 2002
Regnskab 2003
Indtægter
59.950,00
Kontingenter fra 108 medlemmer (109 medl. i år 2002)
59.400,00
2.880,00
Garage grundleje fra 24 grunde
2.880,00
50,00
Salg af nøgler
0
200,00
Indtægt fra rykkergebyr m.v.
400,00
Finansielle indtægter
581,37
Renteindtægter på bankkonti
195,66
275,71
Aktieudbytte
275,42
471,08
63.937,08
Indtægter i alt
63.151,08
Udgifter
14.245,82
Vedligeholdelse af fællesarealer
35.730,00
18.399,85
Affaldsordning
22.642,06
4.600,80
Mødeudgifter
5.469,85
2.320,00
Kontorudgifter og administration
2.922,88
1.095,36
EDB-udgifter
928,11
2.697,25
Forsikringer
3.058,00
5.000,00
Kassererhonorar
6.000,00
2.167,61
Fastelavnsarrangement
2.222,85
335,00
Gaver og erkendtligheder
0
460,00
Bankgebyrer og lignende
436,12
0
Andre omkostninger
0
51.321,69
Udgifter i alt
79.409,87
79.409,87
12.615,39
Ordinært resultat
(16.258,79)
10.000,00
Henlagt til vedligeholdelsesfond
0
0
Overført fra vedligeholdelsesfond
7.000,00
2.615,39
Årets resultat ( Underskud i parentes )
(9.258,79)
Balance pr. 31. december 2003
Balance 31/12 2002
Balance 31/12 2003
Aktiver
Almindingen 19HK
Vesterdalen 19HL
Garage nr. 7
0
Grundværdier og garage er regnskabsmæssigt nedskrevet
0
0
Tilgodehavender
0
190 stk aktier i Nordea á 3,50 kr.
Primokurs år 2003 31,69
8.361,90
Kursværdi primo
6.021,10
(2.340,80)
Kursregulering over egenkapitalen
2.335,10
6.021,10
Kursværdi ultimo 190 stk Nordea kurs 43,98
8.356,20
8.356,20
Likvider:
155,50
Kontant beholdning
198,00
37.090,22
Checkkonto 0117-7140098195
30.468,89
15.532,82
Pluskonto 0117-7140306427
5.522,82
1.888,80
BG girokonto 1-674-4964
2.330,30
38.520,01
60.688,44
Aktiver i alt
46.876,21
Passiver
2.814,35
Skyldige omkostninger
3.029,94
Mellemværende med garageejere Almindingen Matr. nr. 19HK
829,29
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året
1.178,49
349,20
Garageblokkens nettodrift i året
516,00
1.178,49
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året
1.694,49
1.694,49
Mellemværende med garageejere Vesterdalen Matr. nr. 19HL
455,80
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året
1.474,32
1.018,52
Garageblokkens nettodrift i året
(620,13)
1.474,32
Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året
854,19
854,19
Egenkapital:
0,00
Vedligeholdelsesfond primo året
10.000,00
10.000,00
Henlagt i året
0,00
-
Anvendt i året
(7.000,00)
10.000,00
Vedligeholdelsesfond ultimo året
3.000,00
3.000,00
44.946,69
Egenkapital normaldrift primo året
45.221,28
2.615,39
Årets resultat (Underskud i parentes)
(9.258,79)
(2.340,80)
Kursregulering aktiebeholdning (urealiseret tab i parentes)
2.335,10
45.221,28
Egenkapital normaldrift ultimo året
38.297,59
38.297,59
60.688,44
Passiver i alt
46.876,21
Årsregnskabets godkendelse

Foranstående regnskab for perioden 1/1 - 31/12-2003 udviser et underskud på kr. 16.258,79hvortil overføres kr. 7.000,- fra vedligeholdelsesfonden. Dette bringer årets resultat ned pådet regnskabsmæssigt viste underskud på kr. 9.258,79, som svarer til det budgetterede i 2003.Underskuddet skyldes væsentligst større udgifter til fælding af træer på fællesarealerne.Året 2003 har vist en forventet og budgetteret udvikling med mindre afvigelser.Balancen viser en samlet egenkapital på kr. 41.297,59. Aktiebeholdningen harmedført en ikke realiseret gevinst på kr. 2.335,10, som er reguleret over egenkapitalen. Det bemærkes at der er et likviditetsbehov i perioden fra regnskabsårets afslutning,indtil næste års kontingent bliver indbetalt ultimo april.Næste års kontingent bliver vedtaget på generalforsamlingen i februar.Likviditetsbehovet for opretholdelse af grundejerforeningens stadige drift, har de seneste år andraget ca. 20.000 kr. i perioden fra januar til slutningen af april måned.Regnskabet pr. 31/12-2003 er godkendt på bestyrelsesmødet onsdag den 21. januar 2004

Billy Schøtt Hansen, formand

Jørgen Løkke, kasserer

Bugge T. Jensen, næstformand

Henning Farrington, bestyrelsesmedlem

Niels Jørgen Hansen, referant / arkivar

Revisionspåtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Grundejerforeningen Ny Søndergård har vi revideret foranstående årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2003, og vi har fundet regnskabet i overensstemmelse med grundejerforeningens bogholderi. Under revisionen har vi overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og om værdiansættelsernes forsvarlighed.

Regnskabet giver efter vores opfattelse de oplysninger, som er nødvendige til be- dømmelse af grundejerforeningens økonomiske stilling pr. 31/12 2003. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Dyssegård, den 14. januar 2004

Leif Pagh Rasmussen
Generalforsamlingsvalgt revisor

Jens Permin