GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD

Formandens beretning for 2004
aflagt på ordinær generalforsamling
23. februar 2005

Bestyrelsen

Det var egentlig ikke meningen, at jeg skulle aflægge beretning i år. At det alligevel blev mig skyldes, at Niels Jørgen Hansen i efteråret 2004 valgte at trække sig fra formandsposten og bestyrelsen pga. travlhed med arbejde, uddannelse mv., hvorefter jeg som næstformand måtte træde til som ny formand. Ny i bestyrelsen blev i den forbindelse suppleant Gerd Gabrielsen, der efter sin indtræden har påtaget sig hvervet som bestyrelsens sekretær.

Garagerne

Garagerne har også i 2004 fyldt meget i bestyrelsens arbejde. Som det vil være medlemmerne bekendt - seneste omtalt i nyhedsbrevet fra november 2004 - så er de juridiske forhold vedr. garagerne på de to fællesarealer noget rodet.

For mange af garagerne er der enten forkerte (dvs. forældede/ikke-ajourførte) oplysninger registreret i tingbogen, eller også er der slet ikke registreret noget. Det giver problemer ved handel med garagerne, ligesom det er et problem for grundejerforeningen, at den ikke ved, hvem der er den retmæssige ejer af garagen, der står på foreningens jord.

Årsagen til den aktuelle situation er dels manglende omhu og skiftende praksis fra forskellige bestyrelsers side gennem årene (garagerne er opført i 1950’erne), dels at retten i Gentofte heller ikke altid har været lige grundig, når garagerne og de tilhørende lejekontrakter/-vilkår er blevet tinglyst.

Bestyrelsen har i 2004 taget fat på opgaven med at få ryddet op i disse forhold. Første skridt har været et møde med en advokat, der efterfølgende har udarbejdet et notat, der beskriver de forskellige problemstillinger, og hvordan de kan udredes.

Jeg vil ikke gå i detaljer med det juridiske, men nøjes med at nævne, at foreningens fokus fremover ikke bør være ejerskabet af garagerne, men derimod udlejningen af grunden. Foreningen skal først og fremmest sikre sig præcise - og lovlige - lejekontrakter med garageejerne, mens det er i garageejernes egen interesse, at de juridisk set er ejere af deres garager, dvs. at skøde og tingbog er i orden, da det ellers kan det være svært at sælge garagen videre, når det bliver aktuelt en dag.

For få bragt orden i udlejningen af grundstykkerne agter bestyrelsen at søge yderligere advokatbistand i 2005, bl.a. i forbindelse med møder med tinglysningsdommeren i Gentofte, samt til udarbejdelse af lejekontrakter med garageejerne. Der er i budgetforslaget for 2005 afsat 15.000 kr. til dette formål.

Fællesarealer og legeredskaber

Langt om længe er lågen til Vesterdalen fra fællesarealet Almindingen/Sønderengen blevet sat i stand og malet.

Som besluttet på sidste års generalforsamling er der indkøbt bord-bænke til begge fællesarealer. Sommeren 2004 var ikke den bedste, men vi håber, at bænkene vil vise deres værd i den kommende sommer.

Desværre har det ikke været muligt at etablere yderligere legeredskaber på fællesarealerne i det forgangne år. Det skyldes, at bestyrelsen er blevet bekendt med, at det eksisterende gyngestativ på fællesarealet Almindingen/Sønderengen ikke opfylder gældende krav til sikkerhed. På grundejerforeningers fællesarealer gælder nemlig samme strenge regler som på offentlige legepladser.

Derfor har bestyrelsen prioriteret en renovering og lovliggørelse af det eksisterende gyngestativ før etablering af nye legeredskaber. En renovering og lovliggørelse er ikke helt billigt, jf. bestyrelsens forslag herom, som vi skal tage stilling til senere på aftenen. Vi håber, at foreningens medlemmer vil bakke forslaget op, så foreningens børn fortsat kan tage sig en gyngetur, samtidig med at foreningen ikke pådrager sig et erstatningsansvar, hvis uheldet alligevel skulle være ude.

Affaldsordningen

Udgifterne til affaldsordningen har været lave i 2004. Faktisk de laveste i 4 år: 14.500 kr. Det skyldes bl.a., at vi i 2004 ikke har fået foretaget større beskæringer på fællesarealerne.

Samtidig håber vi, at det også er et tegn på, at medlemmerne er begyndt at benytte den kommunale ordning hver anden torsdag noget mere  - dén har vi som bekendt allerede betalt for over skatten. Der afhentes haveaffald i ulige uger - ”ukrudt i ulige uger”.

Den kommunale ordning tilbyder også at bortskaffe juletræer i fuld størrelse. I ugerne lige efter jul blev begge containere fyldt godt op med juletræer, som altså lige så nemt kunne have været stillet på fortovet og bortskaffet helt gratis. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at benytte den kommunale ordning så meget som muligt, så udgifterne til vores egen ordning fortsat kan holdes på et rimeligt niveau.

Kloakker og brønde

For alle husene gælder det, at hver række i fællesskab ejer de ledninger, der forbinder husenes kloak- og vandforsyning med de kommunale hovedledninger i fortov eller vej, og at man ligeledes i fællesskab har ansvar for vedligeholdelse og reparation. Denne byrde er tinglyst på alle matrikler.

I tilfælde af skader på fælles stikledninger eller opsamlingsbrønde, er det altså et fælles anliggende for de berørte huse. Desværre har der været tilfælde, hvor beboeres forsikringsselskab ikke har villet dække for skader, fordi selskabet enten ikke mener, at skader på anden mands grund er omfattet af forsikringen, eller fordi der har været uenighed om omkostningerne til udbedringen. Hvis forsikringen ikke dækker (af den ene eller anden årsag), skal den enkelte selv betale sin andel af udgifterne jf. tinglysningen.

På www.nysoendergaard.dk er der information om, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af skader.

For en ordens skyld skal det understreges, at grundejerforeningen ikke har nogen rolle at spille i tilfælde af skader på stikledninger og kloakker, men at det alene er et anliggende for de berørte huse. Jeg har valgt at nævne det her, fordi bestyrelsen i løbet af året har fået henvendelser og forespørgsler vedr. kloakker og brønde, hvilket også er grunden til, at vi har lagt information på nettet og nævnt emnet i nyhedsbrevet fra november 2004.

Trafik

Bestyrelsen i har i det forgangne år haft kontakt med nabogrundejerforeningen Gl. Søndergård m.h.p. at kontakte kommunen ang. trafikdæmpning på især Slettevej og Ved Renden, da der på disse to veje er meget trafik i morgen- og eftermiddagstimerne til og fra børneinstitutionen Dyssegårdsparken.

En kontakt til kommunen har endnu ikke fundet sted, men det vil bestyrelsen arbejde videre med sammen med Gl. Søndergård i løbet af 2005. Det skal bemærkes, at der tidligere, uden held, har været rettet henvendelse til kommunen om de trafikale forhold i kvarteret, men vi prøver igen!

Fastelavn

Også i 2004 var det årlige fastelavnsarrangement en velbesøgt succes med tøndeslagning for både de små, større og helt store medlemmer af foreningen. Man kan se billeder fra fastelavn både i 2004 og 2005 på www.nysoendergaard.dk.

Websted og information til medlemmerne

I 2004 undergik foreningens websted www.nysoendergaard.dk en større omlægning og fik nyt design. Bestyrelsen vil arbejde på, at webstedet i stigende grad vil være foreningens fælles opslagstavle og arkiv, hvor medlemmerne kan finde relevante informationer om fælles anliggender og af fælles interesse.

I forbindelse med udredningen af garagesituationen vil bestyrelsen lægge relevant information om lejekontrakter, tinglysning mv. på nettet.

Idéer til forbedring af www.nysoendergaard.dk er velkomne. Forslag kan sendes til mig.

At nettet er kommet for at blive er der næppe nogen tvivl om. Det samme gælder for papiret. Derfor omdelte vi også i november 2004 et nyhedsbrev til alle medlemmer med aktuel information om stort og småt. Det vil vi fortsat gøre, når der er nyt at fortælle.

Så mange var ordene fra min side i denne omgang. Jeg takker for jeres opmærksomhed.

Ulrik Andersen
23. februar 2005