Budget  2005

 

Regnskab

Regnskab

Regnskab

Regnskab

Budget

Budget

     

2001

2002

2003

2004

2005

note

Kontingent pr. ejendom

 

(450)

(550)

(550)

(650)

(800)

 

Indtægter

 
 

Kontingent (108 ejendomme)

 

      49.050

      59.950

      59.400

      70.200

     86.400

1

Garagegrundleje (24 garagegrunde)

 

       2.880

       2.880

       2.880

       2.880

       7.200

2

Salg af nøgler

 

0

50

0

30

0

 

Indtægt fra rykkergebyr m.v.

 

0

200

400

400

0

 
     
 

Renteindtægter

 

       1.676

          581

          196

          126

          200

 

Aktieudbytte

 

          266

          276

          275

          300

          200

 

Andre indtægter

 

0

0

0

0

0

 

Indtægter i alt

 

      53.872

      63.937

      63.151

      73.936

     94.000

 
     
 

Udgifter

 
 

Vedligeholdelse af fællesarealer

 

      24.590

      14.246

      35.730

      33.219

     30.000

3

Snerydning

 

            -  

            -  

            -  

       3.650

       2.000

4

Affaldsordning

 

      31.344

      18.400

      22.642

      14.449

     16.000

 

Mødeudgifter

 

       4.649

       4.601

       5.469

       5.844

       5.500

 
     
 

Kontorudgifter og administration

 

       2.888

       2.320

       2.923

       3.163

       3.000

 

EDB-udgifter

 

          924

       1.095

          928

       1.732

       1.900

 

Forsikringer

 

       2.593

       2.697

       3.058

       4.631

       4.800

 
     
 

Kasserergodtgørelse

 

       5.000

       5.000

       6.000

       6.000

       6.000

 

Fastelavnsarrangement

 

       2.542

       2.168

       2.223

       2.790

       2.800

 

Gaver og erkendtligheder

 

0

          335

0

746

          500

 
     
 

Bankgebyrer og lignende

 

          700

          460

          436

          481

          500

 

Advokatbistand

 

0

0

0

5.000

     15.000

5

Andre omkostninger

 

          277

0

0

2.204

     15.000

6

Udgifter i alt

 

      75.507

      51.322

      79.409

      83.909

    103.000

 
     
 

Resultat af ordinær drift

 

     (21.635)

      12.615

     (16.258)

      (9.973)

(9.000)

7

     
 

Henlæggelse til vedligeholdelsesfond

0

      10.000

0

0

0

 

Overført fra henlæggelser

 

      15.000

0

7.000

3.000

0

 
     
 

Årets resultat (Underskud i parentes)

      (6.635)

       2.615

      (9.258)

      (6.973)

(9.000)

 
     
 

Balance pr. 31. December

 

Regnskab

Regnskab

Regnskab

Regnskab

 Budget 

 
     

2001

2002

2003

2004

 2005

 

Aktiver

   
 

Beholdninger

 

      40.370

      54.667

      38.520

      27.710

     35.000

 

Aktier

   

       8.362

       8.362

       8.356

      10.564

0

 

Tilgodehavender

 

0

0

0

0

0

 

Tilgodehavender fra garageejerne

 

0

0

0

0

0

 

Aktiver i alt

 

      48.732

      63.029

      46.876

      38.274

     35.000

 
     
 

Passiver

 
 

Skyldige omkostninger

 

       2.500

       2.815

       3.029

       2.845

       3.000

 

Vedligeholdelsesfond

 

0

      10.000

3.000

0

0

 

Mellemregning med garageejerne

 

       1.285

       4.494

       2.549

       1.997

       1.000

 

Egenkapital

 

      44.947

      45.720

      38.298

      33.432

     31.000

 

Passiver i alt

 

      48.732

      63.029

      46.876

      38.274

     35.000

 
     
 
     
 
     

Side 5

 
     
 
     
 

Bemærkninger til Budget 2005

 
     
 

Note

   
 
     
 

1

Kontingentet pr. Husstand for 2005 er p.g.a. større udgifter budgetteret med 800,- kr pr. husstand.

     
 

2

Garagegrundleje blev ved generalforsamlingen i år 2004 besluttet forøget til 25 kr. pr måned pr.

 

garage.  Dette svarer til 300 kr. pr år pr. garage. 

 
     
 

3

Vedligeholdelse af fællesarealer indeholder et ekstra beløb til beskæring af bevoksning i 

 
 

nordlige skel, diverse buske og hækklipning, som er overgået til profesionel hjælp.

 
     
 

4

Der er fra 2005 budgetteret med mindre udgifter til snerydning

 
     
 

5

Udgiften til advokatbistand er i budgettet for 2005 forøget til 15.000 kr.  som en følge af, at der er 

 

større problemer med det juridiske fundament for grundstykkerne, hvorpå garagerne er bygget.

     
 

6

Andre omkostninger på 15.000 kr. inkluderer udgift til lovliggørelse af gyngestativ på

 
 

fællesaralet ved Almindingen m.m. Jfr. Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.

 
     
 

7

Hvis bestyrelsens forslag til lovliggørelse af gyngestativ bliver vedtaget af generalforsamlingen,

 

bliver underskuddet finansieret ved salg af aktier i Nordea.