Grundejerforeningen Ny Søndergård

Budget 2006

Budget  2006 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget
2002 2003 2004 2005 2006
Kontingent pr. ejendom (550) (550) (650) (800) (725)
Indtægter  
Kontingent (108 ejendomme)       59.950       59.400       70.200 86.400      78.300
Garagegrundleje (24 garagegrunde)        2.880        2.880        2.880 7.200        7.200
Salg af nøgler 50 0 30 60 0
Diverse indtægter 200 400 400 1.646 0
 
Renteindtægter           581           196           126 114           200
Aktieudbytte           276           275           300 337             -  
Andre indtægter 0 0 0 0 0
Indtægter i alt       63.937       63.151       73.936       95.757      85.700
 
Udgifter  
Vedligeholdelse af fællesarealer       14.246       35.730       33.219       23.096      21.000
Snerydning             -               -          3.650        3.362        3.500
Affaldsordning       18.400       22.642       14.449       21.255      20.000
Mødeudgifter        4.601        5.469        5.844        5.331        5.500
 
Kontorudgifter og administration        2.320        2.923        3.163        3.658        3.500
EDB-udgifter        1.095           928        1.732        1.430        3.000
Forsikringer        2.697        3.058        4.631        4.700        3.000
 
Kasserergodtgørelse        5.000        6.000        6.000        6.000        6.000
Godtgørelse til formand        6.000
Fastelavnsarrangement        2.168        2.223        2.790        2.461        2.800
Gaver og erkendtligheder           335 0 746 639           800
 
Bankgebyrer og lignende           460           436           481           637           600
Advokatbistand 0 0 5.000 13.800        9.000
Andre omkostninger 0 0 2.204 16.903        1.000
Udgifter i alt       51.322       79.409       83.909     103.272      85.700
 
Resultat af ordinær drift       12.615      (16.258)       (9.973)       (7.515) 0
 
Henlæggelse til vedligeholdelsesfond       10.000 0 0 0 0
Overført fra henlæggelser 0 7.000 3.000 0 0
 
Årets resultat (Underskud i parentes)        2.615       (9.258)       (6.973)       (7.515) 0
 
Balance pr. 31. December Regnskab Regnskab Regnskab  Regnskab   Budget  
2002 2003 2004 2005  2006 
Aktiver  
Beholdninger       54.667       38.520       27.710       33.407      31.000
Aktier        8.362        8.356       10.564 0 0
Tilgodehavender 0 0 0 0 0
Tilgodehavender fra garageejerne 0 0 0 0 0
Aktiver i alt       63.029       46.876       38.274       33.407      31.000
 
Passiver  
Skyldige omkostninger        2.815        3.029        2.845        4.735        4.500
Vedligeholdelsesfond       10.000 3.000 0 0 0
Mellemregning med garageejerne        4.494        2.549        1.997        2.656        1.000
Egenkapital       45.720       38.298       33.432       26.016      25.500
Passiver i alt       63.029       46.876       38.274       33.407      31.000
 
Bemærkninger til Budget 2006
Note
1 Medlemskontingent for de 108 ejere er budgetteret med 725 kr. pr. husstand pr. år.
2 Garagegrundleje for de 24 garager er budgetteret med 300 kr. pr. garage pr. år.
3 Vedligeholdelse af fællesarealer indeholder beløb til ekstra jord og græs
til justering af området ved den nye gynge på fællesarealet ved Almindingen.
4 Bestyrelsen foreslår, at formanden i fremtiden modtager en godtgørelse på  
6.000 kr. for sin indsats, hvilket er indregnet i budgettet for 2006 for første gang.
5 Bestyrelsen har fortsat behov for specialistrådgivning i forbindelse med en 
juridisk sikring af grundejerforeningens aktiver, hvorfor der budgetteres med 
9000 kr. til advokatbistand.
6 Der er ikke regnet med hverken overskud eller underskud i budgettet for 2006.