Grundejerforeningen Ny Søndergård

Garageregnskab 2005 og -budget 2006

 *********************************************************************** 
 Specifikationer til regnskab for perioden  1/1 - 31/12 2005 
 for garageanlægget 
 Almindingen - 19 HK Garagenumrene 1 - 12 
 *********************************************************************** 
Regnskab for 2005
Saldo pr. 1/1 - 2005 i garageejernes favør      1.033,92
Indtægter
Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund   20.400,00
Udgifter
Ejendomsskat     5.628,09
Brandforsikring        646,00
Vedligeholdelse (tag og tagrender) 13.943,75
Elektricitet     1.402,36   21.620,20
Årets resultat    (1.220,20)     (1.220,20)
Saldo pr. 31/12 - 2005 i grundejerforeningens favør        (186,28)
 *********************************************************************** 
Budget for 2006  Noter 
Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2006 i grundejerforeningens favør       (186,28)
Forventede udgifter
Ejendomsskat       5.700,00
Brandforsikring          800,00
Vedligeholdelse       1.500,00
Elektricitet (Stiger-kabler i jord vejbelysn.)      10.650,00  A 
Diverse/afrunding          963,72   19.613,72
Samlet likviditetsbehov   19.800,00
A conto pr. garage til betaling i år 2006 ekskl. leje af garagegrund     1.650,00
 *********************************************************************** 
Saldi til selvangivelsen
Ejendommens værdi pr. 31/12 - 2005 er fastsat således
Ejendomsværdi 19 HK        520.000
Heraf grundværdi        441.300
Bygningsværdi for 12 garager          78.700
Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HK            6.558
 *********************************************************************** 
 
 *********************************************************************** 
 Specifikationer til regnskab for perioden  1/1 - 31/12 2005 
 for garageanlægget 
 Vesterdalen - 19 HL Garagenumrene 13 - 24 
 *********************************************************************** 
Regnskab for 2005
Saldo pr. 1/1 - 2005 i garageejernes favør         862,76
Indtægter
Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund     7.800,00
Udgifter
Ejendomsskat     5.117,95
Brandforsikring        646,00
Vedligeholdelse         56,25     5.820,20
Årets resultat     1.979,80      1.979,80
Saldo pr. 31/12 - 2005 i garageejernes favør      2.842,56
 *********************************************************************** 
Budget for 2006
Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2006 i garageejernes favør     2.842,56  Noter 
Forventede udgifter
Ejendomsskat       5.200,00
Brandforsikring          800,00
Vedligeholdelse (taget m.m.)      16.000,00  B 
Diverse/afrunding       1.002,56   23.002,56
Samlet likviditetsbehov   20.160,00
A conto pr. garage til betaling i 2006 ekskl. leje af garagegrund     1.680,00
 *********************************************************************** 
Saldi til selvangivelsen
Ejendommens værdi pr. 31/12 - 2005 er fastsat således
Ejendomsværdi 19 HL        620.000
Heraf grundværdi        401.100
Bygningsværdi        218.900
Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HL          18.242
 *********************************************************************** 
 
Bemærkninger til Budget 2006 for garager
Note
A Elektricitetsnettet / vejbelysningsledninger vil i 2006 blive gravet i jorden og luftledningerne 
bliver nedtaget.
De 2 el-master med lamper ved garagerne på Almindingen / Sønderengen er etableret af  
hensyn til garageejerne, så det ikke er så mørkt at hente/bringe bilerne i den mørke tid.
Bestyrelsen finder, at et tilbud på jordlægning på 9.000 kr. incl. moms er et særdeles
attraktivt tilbud. Tilbuddet er kun gældende, fordi Nesa er i området alligevel.
Derfor indgår denne udgift i budgettet for garageblokken for 2006.
B Taget på garageblokken på Vesterdalen er nedslidt visse steder. Bestyrelsen foreslår, at 
hele taget efterses, repareres og tjæres.
Derfor indgår denne udgift i budgettet for garageblokken for 2006.