GRUNDEJERFORENINGEN  NY SØNDERGÅRD

Referat af 2. ekstraordinære generalforsamling
onsdag den 6. december 2006 kl.19.30
i Dyssegårdskirkens sognegård

Til stede:

8 husstande var mødt, inklusive grundejerforeningens bestyrelse. Herudover havde 15 husstande udstedt fuldmagt til henholdsvis Ulrik Andersen, Slettevej 14 (3), Jørgen Løkke, Langengen 1 (7), Lars Bo Winther, Langengen 4 (1), Gerd Gabrielsen, Almindingen 57 (1), Charlotte Mathiesen, Slettevej 7 (2) og Sonnich Rasmussen, Kanalbuen 11 (1). Alle fuldmagter var generelle, dvs. de dækkede dagsordenpunkterne 1-3. (Der kan ikke stemmes under eventuelt).

I alt 23 husstande var således repræsenteret.

108 husstande er medlem af Grundejerforeningen Ny Søndergård, 107 pligtige og én frivillig.

Referent:

Gerd Gabrielsen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af 2 stemmetællere

  3. Bestyrelsens forslag A-H til ændringer af foreningens love.

  4. Eventuelt.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent.

Sonnich Rasmussen, Kanalbuen 11, blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.

Ad pkt. 2: Valg af 2 stemmetællere. 

Lone Lundberg og Preben Lundberg, begge Slettevej 9.

Ad pkt. 3: Bestyrelsens forslag A-H til ændringer af foreningens love.

Da samtlige deltagere også havde været til stede ved den 1. ekstraordinære generalforsamling

21. november 2006, hvor bestyrelsens forslag blev gennemgået, valgte forsamlingen at gå direkte til afstemning.

Ad  forslag  E:

Berettigelsen af den foreslåede lovændring om fjernelse af 10-års-reglen og muligheden for en evt. dispensation for 10-årsreglen blev diskuteret. Den almindelige holdning var, at, da alle medlemmer af bestyrelsen alligevel var på valg hvert andet år, var der ingen grund til at fastholde den hidtil eksisterende begrænsning. Punktet blev herefter sat til afstemning med følgende resultat:

            22 stemte for forslagets vedtagelse, heraf 14 ved fuldmagt.

            1 stemte imod (ved fuldmagt)

            Ingen undlod at stemme.

Ad  forslagene A-D og F-H

Forslagene blev sat til afstemning som helhed og blev enstemmigt vedtaget. Ingen undlod at stemme.

Ad pkt.4: Eventuelt.

Formanden gjorde opmærksom på at de vedtagne lovændringer trådte i kraft med øjeblikkelig virkning.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

 

 

Dyssegård, den 2. januar 2007

 

Sonnich Rasmussen
Kanalbuen 11
Dirigent

Ulrik Andersen
Slettevej 14
Formand

Gerd Gabrielsen
Almindingen 57
Referent