GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD

Referat fra ordinær generalforsamling
27. februar 2006, kl. 19.30
i Dyssegårdskirkens sognegård

 

 

 

 

Til stede:

18 husstande var mødt, inklusive grundejerforeningens bestyrelse. To medlemmer havde udstedt generel fuldmagt til Kirsten Pagh Rasmussen, Kanalbuen 36. Hermed var i alt 20 medlemmer repræsenteret.

 

I alt 108 husstande er medlem af Grundejerforeningen Ny Søndergaard, heraf én frivillig.

 

Referent:

Gerd Gabrielsen

 

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af 2 stemmetællere.

3.   Formandens beretning.

4.   Aflæggelse af regnskab for 2005.

5.   Godkendelse af budget, herunder kontingent for 2006.

6.   Valg til bestyrelsen samt valg af revisor.

7.   Indkomne forslag.

8.   Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen afholdes møde for garageejerne, såfremt der fremsættes ønske herom, jf. lovenes § 6, stk.4.

 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent.

Jens Lund Mosbek, Sønderengen 127, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt, jf. grundejerforeningens love af marts 2004.

 

Ad pkt. 2: Valg af to stemmetællere

Steen Brink, Kanalbuen 9, og Bugge T. Jensen, Langengen 7, blev valgt som stemmetællere.

 

Ad pkt. 3: Formandens beretning

Formand Ulrik Andersen, Slettevej 14, aflagde beretning for grundejerforeningens arbejde i 2005. (Der henvises til bilaget: Formandens beretning ved ordinær generalforsamling den 27. februar 2005.)

 

Formandens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget.

 

Ad pkt. 4: Aflæggelse af regnskab.

Kasserer Jørgen Løkke, Langengen 1, fremlagde grundejerforeningens regnskab for 2005, herunder garageregnskab og årets balance.

 

Som svar på spørgsmål fra et medlem vedrørende det salg af foreningens bankaktier, som skete i 2005, oplyste kassereren, at disse ikke som tidligere gav foreningen nogen rentefordel i banken, samt at salget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 23/2 2005, da store udgifter forestod.

 

Med henvisning til grundejerforeningens love § 8 stk.3, hvorefter garagegrundlejen skal fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til grundejerforeningens administrationsomkostninger vedr. garagerne, ønskede et andet medlem en redegørelse for de udgifter, som lå til grund for den stigning på 150% af garagegrundlejen, som

blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 18/2 2004.

 

Kassereren gjorde rede for, at garagegrundlejen skulle dække garageejernes særlige andel af de generelle administrationsudgifter samt administration i forbindelse med vedligeholdelse mv. og kassereren mente ikke, at den nuværende leje på 25 kr. om måneden under de givne omstændigheder kunne anses for urimelig.

 

Administrationsomkostninger vedrørende garagerne er hidtil ikke blevet regnskabsført separat, og det var for kassereren vanskeligt at se, hvorledes disse praktisk kunne adskilles regnskabsmæssigt fra foreningens øvrige administrationsomkostninger.

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

 

Ad pkt. 5: Budget for 2006

Kasserer Jørgen Løkke fremlagde budgettet for 2006, begrundede de enkelte poster og henviste til de noter, som var vedføjet budgettet.

 

Efter en kort  redegørelse for formandens særlige opgaver, herunder specielt forpligtelsen til at varetage foreningens korrespondance og øvrige kontakt til kommune og myndigheder, blev det samlede budget sat til afstemning med følgende resultat:

         17 stemte for budgettet.

         3 stemte imod budgettet, heraf 2 ved fuldmagt.

         Ingen undlod at stemme.

 

Budgettet for 2006 blev således vedtaget i sin helhed.

 

Ad pkt. 6: Valg

Valg til bestyrelsen:

Formand Ulrik Andersen er på valg og er villig til genvalg.

Bestyrelsesmedlemmerne Charlotte Mathiesen og Gerd Gabrielsen er på valg og er villige til genvalg.

Endvidere skal der vælges en bestyrelsessuppleant for to år.

 

Formand Ulrik Andersen, Slettevej 14, blev genvalgt som formand for to år.

Bestyrelsesmedlem Charlotte Mathiesen, Slettevej 7, blev genvalgt for to år.

Bestyrelsesmedlem Gerd Gabrielsen, Almindingen 57, blev genvalgt for to år.

Morten Hattesen, Almindingen 56, blev valgt som bestyrelsessuppleant for to år.

 

Bestyrelsen består herudover af

Kasserer Jørgen Løkke, Langengen 1,

Bestyrelsesmedlem Lars Bo Winther, Langengen 4.

 

Valg af revisor og revisorsuppleanter:

Som revisor for to år valgtes tidligere revisorsuppleant Finn Brandt Pedersen, Slettevej 18.

Som revisorsuppleant, ligeledes for to år valgtes Bugge T. Jensen, Langengen 7.

Som revisorsuppleant for ét år valgtes Steen Brink, Kanalbuen 9.

 

Foreningens anden revisor er Jens Permin, Kanalbuen 26, valgt for to år på generalforsamlingen i 2005.

 

Ad pkt. 7: Indkomne forslag i henhold til lovenes § 6 stk. 1 og 2.

Ingen forslag var indkommet.

 

Ad pkt. 8: Eventuelt

Intet.

 

Der fremkom intet ønske om garageejermøde.

 

Dirigenten afsluttede mødet, idet han takkede for god ro og orden.

 

 

 

 

Dyssegård, april 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Gerd Gabrielsen

                                               Almindingen 57

                                               Referent

 

 

 

 

 

 

 

Jens Lund Mosbek                                                             Ulrik Andersen

Sønderengen 127                                                              Slettevej 14

Dirigent                                                                           Formand