Grundejerforeningen Ny Søndergård

Driftregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2005

 Regnskab   Regnskab 
 2004   2005 
Indtægter
     70.200,00 Kontingenter fra 108 medlemmer               86.400,00
       2.880,00 Garage grundleje fra 24 grunde                7.200,00
30,00 Salg af nøgler 60,00
         400,00 Diverse indtægter                1.646,00
Finansielle indtægter
         125,67 Renteindtægter på bankkonti                114,31
         300,18 Aktieudbytte                336,60                   450,91
     73.935,85 Indtægter i alt              95.756,91
Udgifter
     33.218,63 Vedligeholdelse af fællesarealer           23.096,50
       3.650,00 Snerydning             3.362,50
     14.449,23 Affaldsordning           21.255,45
       5.844,09 Mødeudgifter             5.330,85
       3.162,50 Kontorudgifter og administration             3.657,50
       1.732,30 EDB-udgifter 1.429,81
       4.630,75 Forsikringer             4.700,00
       6.000,00 Kassererhonorar             6.000,00
       2.790,40 Fastelavnsarrangement             2.460,75
746,25 Gaver og erkendtligheder 639,00
         481,08 Bankgebyrer og lignende                637,00
       5.000,00 Advokatbistand m.m.           13.800,00
2.204,00 Andre omkostninger (herunder renovering af gynge) 16.903,50
     83.909,23 Udgifter i alt         103.272,86             103.272,86
      (9.973,38) Ordinært resultat               (7.515,95)
0 Henlagt til vedligeholdelsesfond 0
       3.000,00 Overført fra vedligeholdelsesfond 0
      (6.973,38) Årets resultat  ( Underskud  i parentes )               (7.515,95)
              Balance pr. 31. december 2005               
 Balance    Balance 
 31/12 2004   Aktiver   31/12 2005 
Almindingen 19HK
Vesterdalen 19HL
Garage nr. 7
 0  Grundværdier og garage er regnskabsmæssigt nedskrevet 0,00
 0  Tilgodehavender 0,00
Aktier i Nordea
       8.356,20 Kursværdi primo           10.564,00
       2.207,80 Kursreg. 2004  /  Realiseret 2005 ved salg           12.032,50
  Gevinst ved salg ovf. til diverse indtægter             1.468,50
     10.564,00 Kursværdi ultimo 0,00 0,00
Likvider:
         788,50 Kontant beholdning             2.057,50
     16.847,40 Checkkonto   2256-7140 098 195             1.198,12
       5.545,33 Pluskonto    2256   7143 006 427           25.011,14
       4.528,55 BG girokonto 1-674-4964             5.140,55              33.407,31
     38.273,78 Aktiver i alt              33.407,31
 Passiver 
       2.845,09 Skyldige omkostninger                4.734,97
Mellemværende med garageejere Almindingen Matr. nr. 19HK
       1.694,49 Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året             1.033,92
        (660,57) Garageblokkens nettodrift i året            (1.220,20)
       1.033,92 Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året               (186,28)                  (186,28)
Mellemværende med garageejere Vesterdalen Matr. nr. 19HL
         854,19 Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne primo året                862,76
             8,57 Garageblokkens nettodrift i året             1.979,80
         862,76 Gæld / (tilgodehavende) til/fra garageejerne ultimo året             2.842,56                2.842,56
Egenkapital:
3.000,00 Vedligeholdelsesfond primo året 0,00
0,00 Henlagt i året 0,00
      (3.000,00) Anvendt i året 0,00
0,00 Vedligeholdelsesfond ultimo året 0,00 0,00
     38.297,59 Egenkapital normaldrift primo året           33.532,01
      (6.973,38) Årets resultat (Underskud i parentes)            (7.515,95)
       2.207,80 Kursregulering aktiebeholdning (urealiseret tab i parentes)                      -  
     33.532,01 Egenkapital normaldrift ultimo året           26.016,06              26.016,06
     38.273,78 Passiver i alt              33.407,31
Årsregnskabets godkendelse
Foranstående regnskab for perioden 1/1 - 31/12-2005 udviser et underskud på kr. 7.515,95.
Gyngen på fællesarealet ved Almindingen er renoveret for kr. 16.000,00.
Det regnskabsmæssigt viste underskud er knap 1.500 kr. bedre end  budgetteret.
Balancen viser en samlet egenkapital på kr. 26.016,06.  Aktiebeholdningen er solgt,
og har medført en realiseret gevinst på 1.468,50 kr. som er bogført over i resultatopgørelsen
Likviditeten er på statustidspunktet kr. 33.407,31
Det skal bemærkes, at der er et likviditetsbehov i perioden fra regnskabsårets afslutning
indtil næste års kontingent bliver indbetalt ultimo april.
Næste års kontingent bliver vedtaget på generalforsamlingen i februar.
Likviditetsbehovet for opretholdelse af grundejerforeningens stadige drift, har de senere 
år andrager ca. 25.000 kr. i perioden fra januar til slutningen af april måned.
Regnskabet pr. 31/12-2005 er godkendt på bestyrelsesmødet 
tirsdag den 24.  januar 2006
Ulrik Andersen                              Jørgen Løkke         Lars Bo Winther 
       formand    kasserer   næstformand 
Charlotte Mathiesen  Gerd Gabrielsen 
bestyrelsesmedlem              referant / arkivar 
Revisionspåtegning.
Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Grundejerforeningen Ny Søndergård
har vi revideret foranstående årsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2005 og vi har
fundet regnskabet i overensstemmelse med grundejerforeningens bogholderi.
Under revisionen har vi overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og om værdi-
ansættelsernes forsvarlighed.
Regnskabet giver efter vores opfattelse de oplysninger, som er nødvendige til be-
dømmelse af grundejerforeningens økonomiske stilling pr. 31/12 2005
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Dyssegård, den 19. januar 2006
Jens Permin Finn Brandt Petersen
         Generalforsamlingsvalgt revisor          Generalforsamlingsvalgt revisor