GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERDÅRD

Formandens beretning for 2006
aflagt på generalforsamlingen
26. februar 2007

2006 var året, hvor der langt om længe kom en ende på garage-sagen, og hvor vi i den forbindelse også fik revideret lovene.

Garagerne – lejeaftaler

Langt om længe kan vi nu sige, at situationen vedr. garagerne er afklaret. For alle garager er der nu indgået grundlejeaftaler mellem foreningen og de enkelte garageejere. Det betyder, at foreningen som udlejer har fået gjort administrationen nem og effektiv, fordi udlejningen af jorden nu er reguleret i separate aftaler, i modsætning til før, hvor lejeforholdet mellem foreningen og garagejerne var beskrevet i skøderne.

Med lejeaftalerne har alle garageejere nu ens og lovlige vilkår. Lejeaftalerne er uopsigelige fra foreningens side, så længe lejerne opfylder deres forpligtelser og i øvrigt opfylder kravene til at kunne leje jorden, jf. lovene. Lejeaftalerne kan tinglyses, hvis garageejerne ønsker det.

Enkelte garager er stadig ikke skødet. For disses vedkommende gælder det, at foreningen – som i disse tilfælde juridisk set er ejer af garagen – kan skøde garagerne til de faktiske ejere, hvis disse måtte ønske at få papir på deres ejendom.

Nye love

Indførelsen af grundlejeaftaler for garagerne nødvendiggjorde en revision af lovene. Dette skete på to generalforsamlinger i november og december. I samme omgang blev der også ryddet lidt op og ændret i andre af lovenes bestemmelser. Eneste substantielle ændring var fjernelse af reglen om, at bestyrelsesmedlemmer kun kan være medlem af bestyrelsen i 10 år.

Vedligeholdelse af garagerne

Garageblokken på Vesterdalen har fået taget gennemgået og repareret de få steder, hvor det var nødvendigt. Efter råd fra tagdækkeren undlod vi at foretage en fuldstændig eftertjæring, som ellers var planen. Tagdækkeren fandt det ikke nødvendigt for nuværende og i stedet bør det overvejes, om ikke man om nogle år skal lægge helt nyt pap på hele taget. Dette skal drøftes med garageejerne. Der var også planen, at grusbelægningen foran Vesterdalen skulle skiftes, men er udskudt til NESA/DONG er færdig med at grave.

Ved garagerne på Almindingen er der opsat nye lysmaster og elkablerne er lagt i jorden. Endnu er arbejdet ikke færdiggjort. Endvidere er tilkørselsvejen blevet planet, så ”hjulsporene” er fjernet.

Fællesarealer og stier

Der er ikke noget særligt at berette om fællesarealer og stier denne gang. Arealerne vedligeholdes løbende og forhåbentligt til brugernes tilfredshed. I den forbindelse vil bestyrelsen bede forældre til børnene om at sørge for, at legetøj ikke efterlades/opbevares permanent på arealerne, da vores gartner har et større arbejde med at skulle fjerne alskens legetøj, hver gang han skal klippe græsset.

Affaldsordningen

Udgifterne til haveaffaldsordningen var dejligt lave i 2006: kun knapt 14.000 kr. Måske vidner det om, at vi i stigende grad benytter den kommunale ordning, torsdage i ulige uger.

Fastelavn

Det årlige fastelavnsarrangement i februar 2006 var som vanligt en velbesøgt succes med tøndeslagning for både små og store medlemmer af foreningen. Man kan se billeder fra fastelavn både 2006 og 2007 på www.nysoendergaard.dk.

Lokalplan 58

Lokalplanen sætter meget præcise – og vil nogen sikkert mene – meget snævre grænser for, hvad man må foretage af ændringer på rækkehusene. Foreningens bestyrelse har formelt set ingen myndighed ift. lokalplanen; det har alene kommunalbestyrelsen, men det er i foreningens fælles interesse, at bebyggelsen bevarer sit arkitektoniske helhedspræg.

I det forgangne år har der været en enkelt sag, hvor bestyrelsen blev inddraget i forbindelse med en byggesag, fordi der var indgivet en klage.

I tidligere sager har kommunen formelt bedt både foreningens bestyrelse og naboer om at udtale deres mening, inden der blev givet dispensation for lokalplanen, f.eks. i tilfælde af ændring af dør- og vinduespartier på facaden. I sagen fra 2006 skete det dog ikke, idet ejeren og kommunen fandt en løsning sammen.

For at undgå at en byggesag udvikler sig et juridisk tovtrækkeri, hvor foreningens bestyrelse og naboer også bliver inddraget, skal vi nok en gang opfordre til, at man sætter sig ind i bestemmelserne i lokalplanen, inden man påbegynder en ændring af tag eller facade. Ændring af taget omfatter også isættelse af flere tagvinduer end dem, som husene er opført med.

Ændringer i bestyrelsen

Ved årets udgang forlod Charlotte Mathiesen bestyrelsen pga. tidmangel. I stedet er indtrådt Morten Hattesen. Endvidere ønsker Lars Bo Winther ikke at genopstille, når vi når til bestyrelsesvalget senere på aftenen. Dvs. at vi skal mindst skal have valgt ét nyt medlem til bestyrelsen i aften. Hermed en tak for Charlottes og Lars Bos indsats.

Website og information til medlemmerne

På foreningens website www.nysoendergaard.dk offentliggør bestyrelsen løbende information af relevans for medlemmerne. Er der noget man savner, eller har man idéer til forbedring, er man velkommen til at kontakte undertegnede. Vi har i september 2006 endvidere omdelt et papir-nyhedsbrev til alle medlemmer.

Ulrik Andersen, 26. februar 2007