GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD

 

Referat fra ordinær generalforsamling
 den 27. februar 2008 kl. 19.30
i Dyssegårdskirkens sognegård

 

Til stede:

10 husstande var mødt, inklusive grundejerforeningens bestyrelse. I alt var dermed 10 medlemmer repræsenteret. Ingen fuldmagter var udstedt.

108 husstande er medlem af Grundejerforeningen Ny Søndergård, heraf én frivillig.

Referent:

Gerd Gabrielsen

Dagsorden i henhold til foreningens love, § 6, stk. 3:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af to stemmetællere.

 3. Beretning.

 4. Regnskab.

 5. Indkomne forslag.

 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år, herunder vederlag til formand og kasserer.

 7. Valg i henhold til lovenes § 10.

 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen afholdes møde for garageejerne, såfremt der fremsættes ønske herom, jf. lovenes § 6, stk.4.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent.

Lars Bo Winther, Langengen 4, blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt, jf. grundejerforeningens love af 6. december 2006.

Ad pkt. 2: Valg af 2 stemmetællere.

Jørn Sten Hansen, Eskeager 18, og Otto Mønsted Nielsen. Almindingen 66, blev valgt som stemmetællere.

Ad pkt. 3: Beretning.

Formand Ulrik Andersen, Slettevej 14, aflagde beretning for grundejerforeningens arbejde i 2007. (Der henvises til bilaget: Formandens beretning for året 2007).

Formandens beretning blev taget til efterretning af forsamlingen.

Ad pkt. 4: Regnskab.

Kasserer Jørgen Løkke, Langengen 1, fremlagde grundejerforeningens årsregnskab for 2007, herunder årets balance samt garageregnskaber.

Regnskabet blev tiltrådt af forsamlingen uden afstemning.

Ad pkt. 5: Indkomne forslag.

Ingen forslag var indkommet.

Ad pkt. 6: Budget for 2008 herunder vederlag til formand og kasserer.

Kasserer Jørgen Løkke forelagde budgettet for året 2008, begrundede de enkelte poster, herunder bestyrelsens ønske om dels at holde et nogenlunde konstant niveau for medlemskontingentet, dels at genopbygge den formindskede likviditetsreserve, og henviste i øvrigt til noterne i budgettet.

Budgettet blev vedtaget af forsamlingen uden afstemning.

Kontingentet for medlemskab af grundejerforeningen i 2008 er hermed 800 kr. og vil blive opkrævet i april måned. Samtidig opkræves garageejerne garagegrundleje på 320 kr.

Ad pkt. 7: Valg i henhold til lovenes § 10.

Valg til bestyrelsen:

 1. Valg af formand for to år. Ulrik Andersen modtager genvalg.

 2. Valg af bestyrelsesmedlem for to år. Morten Hattesen modtager genvalg.

 3. Valg af bestyrelsesmedlem for to år. Gerd Gabrielsen modtager ikke genvalg.

 4. Valg af bestyrelsessuppleant for to år.

Formand Ulrik Andersen, Slettevej 14, blev genvalgt for to år.

Morten Hattesen, Almindingen 56, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for to år.

Jakob Larsen, Slettevej 17, blev valgt som bestyrelsesmedlem for to år.

Otto Mønsted Nielsen, Almindingen 66, blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for to år

Bestyrelsen består dermed udover de ovenfor fremhævede af:

Kasserer Jørgen Løkke, Langengen 1.

Bestyrelsesmedlem Niels Bitsch, Almindingen 61.

Felix Thrams, Sønderengen 96, blev valgt som bestyrelsessuppleant for to år ved generalforsamlingen i 2007.

Valg af revisor og revisorsuppleant:

Finn Brandt Petersen, Slettevej 18, blev genvalgt som revisor for to år.

Bugge T. Jensen, Langengen 7, blev genvalgt som revisorsuppleant for to år.

Foreningens anden revisor er Jens Permin, Kanalbuen 26.

Revisorsuppleant er Lars Bo Winther, Langengen 4. Begge er valgt for to år ved generalforsamlingen i 2007.

Pkt. 8: Eventuelt.

Intet.

 

Dirigenten afsluttede mødet idet han takkede for god ro og orden.

Der blev ikke fremsat ønske om garageejermøde.

 

 

Dyssegård, marts 2008.

 

Lars Bo Winther   Langengen 4   Dirigent

Gerd Gabrielsen   Almindingen 57   Referent

Ulrik Andersen   Slettevej 14   Formand