GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD

Formandens beretning for 2008
aflagt på ordinær generalforsamling
23. februar 2009

 

2008 var et relativt stille og roligt år.

Bestyrelsen

Nyvalgt medlem Jakob Larsen indtrådte i bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2008 i stedet for Gerd Gabrielsen, der ikke ønskede at genopstille.

Fastelavn 2008

Vi havde godt vejr og der var stort fremmøde som altid. Det samme var jo tilfældet i går ved fastelavnsarrangementet der.

Garagerne

Vesterdalen: Det hvide træværk blev malet over et par weekender ved fællesarbejder i forsommeren, hvor næsten alle garageejere deltog. Enkelte betalte sig fra opgaven.

Almindingen: Garageporte blev malet i efteråret og tag repareret.

Fællesarealer

Der er gennemført beskæring af buske og bevoksning på fællesarealet ved Almindingen/Sønderengen i efteråret. Som nævnt på generalforsamlingen sidste år, vil bestyrelsen fremover løbende få udført større beskæringsopgaver for at fordele gartnerudgifterne jævnt fra år til år.

Udgifterne til fællesarealerne har været rimelige i 2008, nemlig 35.000 kr., hvilket er lavere end 2007, hvor de androg 43.000 kr.

Stier/veje

Beskæring af hække langs udført og nyt grus lagt på ”Kulstien” mellem Slettevej 3-19 og Kanalbuen 20-36 i november-december. Grundejerforeningen har derved sikret den grundlæggende befæstning, som foreningen er forpligtet til iflg. tinglyst servitut på matriklen, som stien er en del af.

Ejerskabet af stien er imidlertid uklart. Stien er en del af matr. 19a, Vangede, som tilhører boet efter Børge Rasmus Jensen, som ingen i dag ved, hvem er. Matriklen omfatter i alt fire stykker jord: Stikvejen Langengen lige nr., Stikvejen Eskeager lige nr., stien mellem Slettevej 3-19 og Kanalbuen 20-36 samt stien mellem Kanalbuen 2-18 og Gentofterenden.

Affaldsordningen

Udgifter til haveaffaldsordningen androg 17.000 kr. hvilket er rimeligt og på niveau med 2007.

Garage nr. 7

I garage nr. 7 – som er foreningens garage – er nu deponeret en tagstige og en alm. skydestige, som medlemmerne kan låne ved henvendelse til bestyrelsen. Måske kommer en trailer til i 2009, hvis bestyrelsens forslag om indkøb af en sådan vedtages senere i aften.


Lokalplanen

Også i år vil jeg benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne til at sætte sig ind i lokalplanens bestemmelse om husenes udseende og regler for opførelse af udhuse, skure, hegn osv.

Økonomi

Økonomien er sund og konsolideret. Der var i 2008 et overskud på driften på 16.000 kr. Vedligeholdelsesfonden rummer nu 10.000 kr. Kassereren gennemgår regnskab og budget senere i aften.

Tak for jeres opmærksomhed.

 

Ulrik Andersen, 23.2.2009