GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD

Referat fra ordinær generalforsamling
22. februar 2010, kl. 19.30
i Dyssegårdskirkens sognegård

Til stede:

12 husstande var mødt, inklusive grundejerforeningens bestyrelse. Fuldmagter var udstedt som følger:

Hermed var i alt 18 medlemmer repræsenteret.

Fuldmagter udstedt til Charlotte Mathiesen, Slettevej 7, blev afvist idet de ikke var blevet registreret inden opstart af Generalforsamlingen. 

108 husstande er medlem af Grundejerforeningen Ny Søndergård, heraf én frivillig.

Referent:

Niels Bitsch, Almindingen 61

Dagsorden i henhold til foreningens love, § 6 stk. 3:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år, herunder vederlag til formand og kasserer.
 7. Valg i henhold til lovens § 10
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen afholdes møde med garageejerne, såfremt der fremsættes ønske herom, jf. lovenes § 6, stk. 4.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent.

Lars Bo Winther, Langengen 4, blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt, jf. grundejerforeningens love af 6. december 2006.

Ad pkt. 2: Valg af to stemmetællere.

Bugge T. Jensen, Langengen 7, og Ida Parving, Slettevej 4, blev valgt som stemmetællere.

Ad pkt. 3: Beretning.

Formand Ulrik Andersen, Slettevej 14, aflagde beretning for grundejerforeningens arbejde i 2009. (Der henvises til bilaget: Formandens beretning for året 2009)

Formandens beretning indeholdt følgende punkter:

Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.

Ad pkt. 4: Regnskab.

Kasserer Jørgen Løkke, Langengen 1, fremlagde grundejerforeningens årsregnskab for 2009, herunder årets balance samt garageregnskaberne.

Der var spørgsmål til enkelte af regnskabets poster, specielt udgifter til haveaffaldsordningen. Jørgen Løkke oplyste bl.a. prisen for tømning af en haveaffaldscontainer, der er baseret på vægt.

Jørgen Løkke pegede specielt på de reducerede vederlag til formand og kasserer. For at undgå beskatning var det i bestyrelsen besluttet at sænke vederlagene til skattevæsenets grænse for hvornår der skal betales skat af vederlag for foreningsarbejde.

Detaljeret regnskab var medbragt og kunne rekvireres efter mødet.

Regnskabet blev tiltrådt af forsamlingen uden afstemning.

Ad pkt. 5: Indkomne forslag.

Der var indgivet et forslag fra Charlotte Mathiesen, Slettevej 7, om etablering af et aktivitetsudvalg. Forslaget var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Thomas Piculell og Anne-Kristine Lund, Eskeager 14, beklagede at deres fremsendte forslag om bl.a. nedlæggelse af haveaffaldsordningen, ikke var blevet sat på dagsordenen.

Formand Ulrik Andersen kunne oplyse, at forslaget, modtaget pr. email,  ikke var modtaget rettidigt og derfor ikke kunne behandles. Der var imidlertid ikke enighed om tidspunktet for modtagelse af forslaget idet afsendelsestidspunkt og modtagelsestidspunkt ikke stemte overens.

Dirigenten slog fast, at det af formanden registrerede tidspunkt for modtagelse af forslaget var gældende, og at forslaget derfor ikke kunne behandles på generalforsamlingen. Der blev henstillet til at genfremlægge forslaget på næste års generalforsamling.

Forslagsstiller Charlotte Mathiesen præsenterede forslaget om et aktivitetsudvalg. Der var både positive og negative tilkendegivelser fra de fremmødte. De negative tilkendegivelser var bl.a. rettet imod grundejerforeningens mulighed for at administrere ordningen samt betaling via grundejerforeningskontingentet.

Med udgangspunkt i forslagets positive ånd blev det besluttet at opstille følgende to ændringsforslag til afstemning idet Charlotte Mathiesen accepterede at hendes forslag ikke blev sat til afstemning i sin oprindelige form:

Ændringsforslag I

Det af Charlotte Mathiesen fremsatte forslag sættes til afstemning med følgende ændringer:

Ændringsforslag II

Som Ændringsforslag I dog afsættes der ikke 5000 kr til aktivitetsudvalget ud over beløbet til fastelavnsarrangementet.

Afstemningen blev afholdt ved håndsoprækning og forslagene blev sat til afstemning med ændringsforslag I først. Resultatet af afstemningen om ændringsforslag I blev følgende:

Ni (9) stemmer for ændringsforslag I, otte (8) stemmer imod ændringsforslag I, én (1) stemme hverken for eller imod ændringsforslag I.

Ændringsforslag I blev således vedtaget og ændringsforslag II blev derfor ikke sat til afstemning. Grundejerforeningens bestyrelse vil tage initiativ til opretning af aktivitetsudvalget i samarbejde med Charlotte Mathiesen og andre interesserede.

Ad pkt. 6: Budget for 2010 herunder vederlag til formand og kasserer.

Kasserer Jørgen Løkke forelagde budgettet for året 2010.

Som følge af beslutningen om at etablere et aktivitetsudvalg og dermed at afsætte 5000 kr ekstra til brug for aktivitetsudvalgets arrangementer, blev det besluttet at forhøje grundejerforeningskontingentet for 2010 fra 850 kr til 900 kr.

En justering af formands- og kasserervederlaget med 2-3% blev samtidig besluttet.

Budgettet for 2010 blev herefter godkendt uden afstemning. Der blev fra nogle af de fremmødte henstillet til, at der fortsat holdes øje med mulige besparelser på grundejerforeningens udgiftsposter.

Kontingentet for medlemskab af grundejerforeningen i 2010 er hermed 900 kr. pr. husstand. Beløbet vil blive indkrævet i april måned.

Ad pkt. 7: Valg i henhold til lovenes § 10.

Valg til bestyrelsen:

 1. Valg af formand for to år. Ulrik Andersen, Slettevej 14 modtager genvalg
 2. Valg af bestyrelsesmedlem for to år. Jakob Larsen, Slettevej 17 modtager genvalg
 3. Valg af bestyrelsesmedlem for to år. Morten Hattesen, Almindingen 56 modtager ikke genvalg
 4. Valg af bestyrelsessuppleant f. to år
 5. Valg af revisor for to år.
 6. Valg af revisorsuppleant for to år.

Ulrik Andersen, Slettevej 14, blev genvalgt som formand for to år.

Jakob Larsen, Slettevej 17 og Anne-Kristine Lund, Eskeager 14 blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for to år

Lars Bo Winther, Langengen 4, blev valgt som bestyrelsessuppleant for to år

Bestyrelsen består udover de ovenfor fremhævede af:

Jørgen Løkke kasserer, Langengen 1

Niels Bitsch, Almindingen 61

Valg af revisor og revisorsuppleant:

Bugge T. Jensen, Langengen 7, blev genvalgt som revisor for to år

Morten Hattesen, Almindingen 56, blev valgt som revisorsuppleant for to år

Charlotte Mathiesen, Slettevej 7, blev valgt som 2. revisorsuppleant for ét år i stedet for Lars Bo Winther, der blev valgt som bestyrelsessuppleant.

Grundejerforeningens anden revisor er Jens Christian Permin, Kanalbuen 26.

Pkt. 8: Eventuelt

Forslaget der blev udsat til næste års generalforsamling blev fremlagt for orientering af Thomas Piculell. Forslaget drejer sig om nedlæggelse af affaldsordningen. Grundejerforeningens erfaringer fra tidligere hvor tilsvarende forslag har været fremlagt, er at affaldsordningen nyder stor popularitet.

Jørgen Løkke gennemgik garageregnskabet med henblik på bl.a. at forklare hvordan garagernes økonomi regnskabsteknisk er adskilt fra grundejerforeningens økonomi.

Herefter oplyste Jørgen Løkke at han har til hensigt at fratræde som kasserer ved næste generalforsamling. Der blev henstillet til, at evt. interesserede kunne melde sig til Jørgen Løkke med henblik på en orientering om kassererpostens indhold.

Morten Hattesen blev til slut takket for hans store indsats i bestyrelsen. Morten har bl.a. lagt et kæmpe arbejde i at få de praktiske forhold i forbindelse med etablering af trailerordningen til at fungere.

Dirigenten afsluttede mødet idet han takkede for god ro og orden.

Der blev ikke fremsat ønske om garageejermøde.

 

Dyssegård,  17. marts 2010

Niels Bitsch, Almindingen 61, Referent

Lars Bo Winther, Langengen 4, Dirigent

Ulrik Andersen, Slettevej 14, Formand