GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD

FORMANDENS BERETNING FOR 2011
AFLAGT PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. FEBRUAR 2012

 

Lokalplan 58

Ved generalforsamlingen februar 2011 fik bestyrelsen medlemmernes opbakning til aktivt at arbejde for, at bestemmelserne i lokalplan 58 om hegn og stakitter mellem have og fælles-arealer og mellem haver og stier håndhæves, dvs. aktivt gribe ind ved uoverensstemmelser i skel, hvor grundejerforeningen er part.

I den forbindelse har bestyrelsen kontaktet 6 husstande i grundejerforeningen. Der har været en del brevvekslen frem og tilbage. Der er indtil videre fundet en endelig løs-ningsmodel i 3 tilfælde og en foreløbig løsningsmodel i 2 tilfælde. Der mangler en endelig tilbagemelding fra en enkelt husstand.

Der er ikke taget kontakt til kommunen ang. uoverensstemmelserne.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at følge bestemmelserne i lokalplanen og evt. kontakte bestyrelsen i tvivlstilfælde.

Fjernvarme


Ulla Pilgaard fra Langengen 8 og jeg var i juni måned til møde på kommune for at høre, hvad vi som grundejerforening kan gøre for at fremskynde etablering af fjernvarme i området.
Ulla har efterfølgende modtaget en del tilkendegivelser fra husstande, der er interesseret i at få fjernvarme.

Det var intensionen, at få kommunen til at komme og fortælle om fjernvarme i forbindelse med generalforsamlingen i år. Da generalforsamlingen holdes på Munkegårdsskolen, hvor vi skal være ude kl. 22, vurderede bestyrelsen, at der ikke var tid nok til at høre om fjernvarme i denne omgang.

Ulla er forsat interesseret i at få tilbagemeldinger på interesse for fjernvarme på e-mail: up.arkitekt@gmail.com. Ulla og jeg vil følge op på interessen ved til foråret at gå fra dør til dør i foreningen, idet fjernvarme bliver mere og mere aktuelt mht. de afgifter der diskuteres på olie og naturgas.

Postkasser

Som en service har bestyrelsen i 2011 indhentet tilbud fra firmaet Postkassemontøren i et forsøg på at opnå en vis grad af ensartethed af postkasser i foreningen.
En del har benyttet sig af tilbudet, men der ses mange forskellige typer af postkasser. Bestyrelsen har ingen bemyndigelse til og vil ikke påtale dette.

Lån af materiel

Der er nu 34 husstande, der har adgang til garage nr. 7, hvor foreningens trailer og stiger er opbevaret. Der er således 10 husstande, der har tilmeldt sig ordningen i 2011.
Jeg har ikke noget præcist tal for, hvor mange gange traileren har været udlånt (ca. 45-50 gange), idet ikke alle husker at sende mail til materiel@nysoendergaard.dk.ved bookning af materiel.

Fastelavn 2011/2012

Både i marts 2011 og februar 2012 har der været stort fremmøde til fastelavnsarrangementet. Der har begge gange været ca. 90-100 tilmeldte fordelt på ca. 20-25 husstande i grundejerforeningen.

Bestyrelse

I 2011 har bestyrelsen udsendt Orientering fra GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD juli 2011 som kan ses på hjemmesiden www.nysoendergaard.dk.

Jeg har været formand for grundejerforeningen fra 1.september 2010 indtil nu, hvor jeg har valgt at stoppe i bestyrelsen. Jeg synes, det har været spændende at kunne få indflydelse i foreningen, men må desværre prioritere min fritid anderledes grundet nyt arbejde.

Jeg meldte mig ind i bestyrelsen med det formål, at reducere kontingentet for den enkelte husstand, idet kontingentet er fordoblet i de 13 år, vi har boet her.

Jeg må efter 2 år i bestyrelsen konstatere, at det er svært at se store besparelsesmuligheder bl.a. pga. vores to fællesarealer, som skal vedligeholdes. Dette er en meget stor post på budgettet i 2011 er der brugt 37.700 kr. til vedligeholdelse af fællesarealer, hvilket svarer til 35% af hele budgettet.

Besparelser har i år specielt været på snerydning og affaldsordningen, hvor der i forhold til budgetteret er sparet hhv. 9000 kr. og 4500 kr. samlet svarende til 14% af budgettet.
Jeg vil gerne takke men også forsat opfordre foreningens medlemmer til at benyttes den kommunale haveaffaldsordning hver 2. uge så meget som muligt.

Bestyrelsen har i oktober 2010 besluttet, at havecontaineren på Almindingen/ Sønderengen ikke skal repareres og at containeren forventes nedlagt, når den ikke kan holde mere. Dette vil kunne reducere udgiften til affaldsordningen yderligere.

Begrundelsen for beslutningen er at:

- den kommunale ordning tillader at der stilles 6 container/ poser pr. husstand
- foreningen har en trailer som kan benyttes til bortskaffelse af større mængder haveaffald på kommunens genbrugsstation
- der vil fortsat være en container på arealet Slettevej/ Sønderengen.

Jeg kan forsat godt se mindre besparelsesmuligheder, men jeg er ikke ene om at bestemme i bestyrelsen og vi har forskellige præferencer mht. hvad foreningen skal kunne tilbyde.

Det glæder mig, at kontingentet i 2012 bliver 100 kr. lavere end de to forrige år og at der i 2011 er et pænt resultat af ordinær drift.

Jeg håber den nye bestyrelse de kommende år vil sætte kontingentet endnu lavere, idet der nu er 30.000 på vedligeholdelsesfonden og det ikke er meningen foreningen skal skabe overskud.

Til slut vil jeg gerne takke den siddende bestyrelse for et godt samarbejde.

 

Anne-Kristine Lund, 26. februar 2012