Forside

Love for Grundejerforeningen Ny Søndergård

Marts 2012

 

§ 1: Foreningens navn og tegningsret

 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Ny Søndergård.

 2. Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening.

§ 2: Foreningens medlemmer

 1. Foreningens pligtige medlemmer er ejerne af de matrikler, som er omfattet af Gentofte Kommunes lokalplan 58 af 1987. Herudover kan ejeren af matr. nr. 20fø optages som medlem. Alle matrikelnumre er af Vangede By, Dyssegård Sogn, Gentofte Kommune.

 2. Som grundlag for medlemskartotekets ajourføring skal både den tidligere ejer og den nye ejer skriftligt meddele dette til kassereren, så snart en ejendom er handlet.

§ 3: Foreningens formål

 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med Lokalplanens bestemmelser.

§ 4: Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i foreningens anliggender. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer (en stemme pr. ejendom).

 2. Et medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at møde og stemme for sig. En sådan fuldmagt skal, inden generalforsamlingen påbegyndes, fremlægges for bestyrelsen og noteres, inden fuldmagten kan benyttes. Af fuldmagten skal det fremgå, om den er generel eller kun gælder enkelte spørgsmål. Hvert fremmødt, stemmeberettiget medlem kan højst stemme for to andre medlemmer ved brug af fuldmagter.

 3. Et medlem, der er i restance til foreningen, kan ikke stemme om foreningens forhold, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

 4. Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog afholdes, hvis blot ét medlem begærer det.

§ 5: Lovændringer

 1. Til vedtagelse af lovændringer kræves dog, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for forslaget. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen - såfremt forslagsstilleren fastholder forslaget - indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 4 uger efter. Forslaget kan på denne ekstraordinære generalforsamling vedtages med 2/3 stemmeflertal, uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 6: Afvikling af ordinær generalforsamling

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og der skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Sammen med indkaldelsen skal fremsendes det reviderede regnskab, forslag til budget for det kommende år og forslag, der er indgivet skriftligt med motivering til formanden senest den 15. januar.

 2. Andre forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt med motivering til formanden senest 8 dage før den ordinære generalforsamling og bekendtgøres for samtlige beboere senest 5 dage før samme.

 3. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år, herunder vederlag til formand og kasserer
  7. Valg i henhold til paragraf 10
  8. Eventuelt

 4. Efter generalforsamlingen afholdes møde for garageejerne, såfremt mindst 1 garageejer fremsætter ønske herom.

§ 7: Regnskab

 1. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

 2. Regnskabet skal foreligge i revideret stand senest den 1. februar og underskrives af den samlede bestyrelse inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

§ 8: Kontingent og ydelser vedr. garager

 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert løbende regnskabsår og anvendes under ét til grundejerforeningens administration og fællesarealernes vedligeholdelse, herunder affaldsordningen.

 2. Det årlige kontingent til foreningen og garageejernes ydelser (grundleje samt bidrag til vedligeholdelse og drift), jf. § 13, stk. 3 og stk. 7, skal betales senest den 1. april. Udsendelse af rykkerskrivelse medfører opkrævning af rykkergebyr på kr. 200. Udebliver kontingent samt ydelser vedr. garagerne i mere end 4 uger efter forfaldsdato, kan bestyrelsen lade beløbene samt påløbne renter inddrive ved retslig inkasso.

§ 9: Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

 2. En sådan begæring skal indeholde motiveret forslag til dagsorden. Bestyrelsen er herefter forpligtet til med mindst 14 dages varsel at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er fremsat.

§ 10: Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. De vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at de skiftevis fratræder, henholdsvis kassereren og et bestyrelsesmedlem det ene år og formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer det andet.

 2. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år ad gangen, således at de også fratræder skiftevis. Disse indtræder ved bestyrelsesmedlemmers eventuelle fratræden.

 3. Endvidere vælges 2 revisorer, samt 2 revisorsuppleanter for 2 år ad gangen, således at de også fratræder skiftevis.

 4. Revisorsuppleanterne indtræder som revisorer ved de valgte revisorers eventuelle fratræden.

 5. Bestyrelsesmedlemmer, revisorer samt suppleanter kan genvælges.

 6. Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og sekretær.

 7. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og administration.

 8. Bestyrelsen bestemmer selv forretningsordenen og arbejdets fordeling.

 9. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11: Formandens og kassererens pligter

 1. Formanden leder bestyrelsens arbejde. Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøder mindst 3 gange årligt.

 2. Formanden repræsenterer foreningen og forestår foreningens korrespondance efter bestyrelsens retningslinier.

 3. Kassereren modtager kontingent og foretager med formandens underskrift de fornødne udbetalinger. Kassebeholdningen må ikke overstige 3.000 kr., resten indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto.

 4. Kassereren skal altid have regnskabet i en sådan orden, at bestyrelsen og revisionen til enhver tid kan kontrollere dette. Kassebeholdningen skal stedse holdes afsondret og individualiseret.

 5. Regnskabsbilag skal opbevares mindst 5 år efter revisionen.

§ 12: Sekretærens pligter

 1. Sekretæren skal videreføre foreningens arkiv efter bestyrelsens retningslinjer.

 2. Sekretæren skal efter hver generalforsamling, bestyrelsesmøde og andre møder uvildigt referere alle trufne beslutninger i et referat, som skal indgå i foreningens arkiv.

 3. Referatet skal efter hvert bestyrelsesmøde underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer, og for så vidt angår referatet fra generalforsamlingen, skal dette godkendes og underskrives af dirigenten og den beretningsaflæggende formand. Referat fra generalforsamlingen skal være offentliggjort senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 13: Garager

 1. Kun pligtige medlemmer af grundejerforeningen kan eje garager, der er opført på grundejerforeningens jord, ligesom kun pligtige medlemmer af grundejerforeningen kan leje grundstykkerne, hvorpå garagerne er opført.

 2. Den enkelte garageejer lejer det grundstykke, som garagen er opført på, af grundejerforeningen. Vilkårene for lejen reguleres af en grundlejeaftale, som grundejerforeningen udsteder til garageejeren. Grundlejeaftalen ophører automatisk, hvis garageejerens medlemskab af grundejerforeningen ophører, eller hvis garagen helt eller delvist skifter ejer.

 3. Bestyrelsen fastsætter den årlige grundleje under hensyntagen til grundejerforeningens administrationsomkostninger vedr. garagerne.

 4. Medlemmer, som ejer garager på grundejerforeningens grund, må kun udleje dem til andre pligtige medlemmer af foreningen.

 5. Hvis en garageejer ved salg af sin ejendom ikke sælger sin garage, og hvis garagen ikke er solgt inden for 3 måneder efter salget af ejendommen, er fraflytteren pligtig at sælge garagen til foreningen til en pris, der svarer til seneste bygningsværdi, som er ejendomsværdi med fradrag af grundværdi. Grundejerforeningens bestyrelse er forpligtet til hurtigst muligt at sælge en på denne måde erhvervet garage bedst muligt eller i nødsfald at udleje garagen.

 6. Vedligeholdelse af garagerne påhviler de respektive ejere. Porte og andet træværk skal have den samme farve i overensstemmelse med Lokalplan 58. Kollektive reparationer kan foretages ved bestyrelsens foranstaltning, men for de respektive garageejeres regning. Større reparationer udføres i samråd med garageejerne.

 7. Garageejerne betaler til grundejerforeningen et årligt acontobeløb til garagernes drift og vedligeholdelse. Dette beløb fastsættes af bestyrelsen.

§ 14: Opløsning af foreningen

 1. Såfremt foreningens aktiver ved foreningens ophør eller i anden anledning realiseres, således at udbetaling til medlemmerne skal finde sted, fordeles beløbet ligeligt mellem de medlemmer, der på det pågældende tidspunkt er medlem af foreningen.

 

—————

 

Foranstående love, der erstatter lovene vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 7. januar 1946 med ændringer af 28. marts 1951, 17. april 1967, 16. marts 1988, 14. marts 1991, 10. marts 1999, 10. marts 2004 og 6. december 2006 er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21. marts 2012.