Forside

Praktiske oplysninger

Kontingent (2022)

Kontingentet er aktuelt 1.100 kr. pr. ejendom pr. år. Ændringer vedtages på den årlige generalforsamling. Det aktuelle kontingent kan derfor altid findes på det senest vedtagne budget.

Garageejere betaler herudover grundleje til foreningen og bidrag til vedligeholdelse af garagebygningerne. Se mere herom under garager.

Orientering fra grundejerforeningen

Bestyrelsen udgiver og omdeler 1-2 gange årligt et orienterings- og nyhedsbrev, som også lægges her på foreningens hjemmeside og på grundejerforeningens Facebook-gruppe.

Fællesarealer og stier

De to fællesarealer vedligeholdes af foreningen. Der slås græs ca. hver anden uge i sommerperioden. Desuden klippes hækkene ved garagerne på Vesterdalen og det korte stykke hæk ved Sønderengen en gang i løbet af sommeren.

Hække mellem haver og stier/fællesarealer skal klippes på begge sider af husejerne. Hække langs stier skal klippes tæt til skellet, så der er fri passage ad stierne året rundt.

Grundejerforeningen har ansvaret for klipning af hække, som vi deler med naboejendomme, der ikke er medlemmer af grundejerforeningen.

På generalforsamlingen 2011 blev det besluttet, at den til enhver tid siddende bestyrelse aktivt skal påtale tilstedeværelsen af hegn, plankeværker og stakitter ud mod fællesarealer samt fælles stier og veje (skel hvor grundejerforeningen er part) med henblik på at få disse fjernet og om nødvendigt rette henvendelse til kommunen, hvis opførelsen af sådanne hegn er i strid med bestemmelserne i lokalplan 58.

Haveaffald og storskrald

Gentofte kommune henter

På Gentofte Kommunes websted kan man læse mere om den kommunale affaldsordning.

Ejerskifte

Når en ejendom skifter ejer skal dette meddeles til foreningens kasserer, som vedligeholder foreningens medlemsregister. Foreningen får ikke automatisk besked om ejerskifte.

Fælles kloak- og vandledninger

Hver husrække ejer i fællesskab de stikledninger, der forbinder husenes kloak- og vandforsyning med de kommunale hovedledninger i fortov eller vej. Hver husrække har i fællesskab ansvar for vedligeholdelse og reparation. Denne byrde er tinglyst på alle matrikler. Den præcise formulering fremgår af den deklaration, der er tinglyst på det enkelte hus, jf. skødet. Deklarationen kan man finde hos Tinglysningsretten.

Normalt vil den enkelte husejers forsikring dække skader, såfremt stikledninger er omfattet af forsikringen. Desværre har der været tilfælde, hvor et forsikringsselskab ikke har villet dække, fordi selskabet enten ikke har ment, at skader på anden mands grund er omfattet af forsikringen, eller fordi der har været uenighed om omkostningerne til udbedringen. Hvis forsikringen ikke dækker (af den ene eller anden årsag), skal den enkelte selv betale sin andel af udgifterne i overensstemmelse med den lyste byrde.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til

For en god ordens skyld skal det understreges, at grundejerforeningen ikke har nogen rolle at spille i tilfælde af skader på stikledninger og kloakker, men at det alene er et fælles anliggende for de berørte huse.

Gentofte Kommune har vedtaget en spildevandsplan 2022-2032. Spildevandsplanen blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2022. Med vedtagelsen bliver fuld separering udrullet i etaper fra 2024 til 2050.