GRUNDEJERFORENINGEN  NY SØNDERGÅRD

Referat fra ekstraordinær generalforsamling
mandag den 20. november 2006 kl.19.30
i Dyssegårdskirkens sognegård

Til stede:

11 husstande var mødt inklusive fire medlemmer af grundejerforeningens bestyrelse. Herudover havde 7 husstande udstedt fuldmagt til henholdsvis Ulrik Andersen, Slettevej 14 (3, alle generelle), Jørgen Løkke, Langengen 1 (1 generel og 1 gældende for de tre første dagsordenspunkter), Lars Bo Winther, Langengen 4 (1 generel), og Sonnich Rasmussen, Kanalbuen 11 (1, med særligt forbehold for dagsordenspunkt 3E).

Hermed var i alt 18 husstande repræsenteret.

108 husstande er medlem af Grundejerforeningen Ny Søndergård, 107 pligtige og én frivillig.

Referent:

Gerd Gabrielsen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Bestyrelsens forslag A-H til ændringer af foreningens love, medsendt som bilag 1.
  4. Eventuelt.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent.

Henriette Lungholt, Langengen 10, blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. Samtidigt kunne hun konstatere at da kun 18 husstande var repræsenteret på mødet var forsamlingen ikke beslutningsdygtig, jfr. Grundejerforeningens love af  marts 2004 §5.  De fremsendte ændringsforslag ville derfor blive forelagt uden afstemning. En ny ekstraordinær generalforsamling vil ligeledes i overensstemmelse med grundejerforeningens love § 5 blive afholdt onsdag den 6. december. Indkaldelsen til denne blev udsendt samtidigt med indkaldelsen til den første ekstraordinære generalforsamling.

Ad pkt. 2: Valg af 2 stemmetællere. 

Punktet bortfaldt da der ikke skulle afholdes afstemning.

Ad pkt. 3: Bestyrelsens forslag A-H til ændringer af foreningens love.

Forslagene A-H blev forelagt af formanden, som besvarede spørgsmål og kommentarer. De enkelte forslag vil igen blive taget op til evt. drøftelse i forbindelse med afstemningen den 6. december.

Ad pkt.4: Eventuelt.

Intet.

 

Dirigenten afsluttede mødet og formanden takkede for god  ro og  orden,

 

 

Henriette Lungholt, Langengen 10
Dirigent

Ulrik Andersen, Slettevej 14
Formand

Gerd Gabrielsen, Almindingen 57
Referent