GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD

Referat fra ordinær generalforsamling
onsdag den 23. februar 2005 kl. 19.30
i Dyssegårdskirkens sognegård

Til stede:

Der var 26 husstande til stede inkl. grundejerforeningens bestyrelse.

Der var herudover:

Et medlem forlod mødet efter pkt. 4 og efterlod yderligere en fuldmagt vedr. pkt. 7, udstedt til Gerd Gabrielsen.

I alt 108 husstande er medlem af Grundejerforeningen Ny Søndergård, heraf én frivillig.

Referent:

Gerd Gabrielsen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af to stemmetællere

  3. Formandens beretning

  4. Aflæggelse af regnskab for 2004

  5. Budget og fastsættelse af kontingent for 2005, herunder vederlag til kassereren

  6. Valg til bestyrelsen samt valg af revisor.

    -         Næstformand Lars Bo Winther er på valg og er villig til genvalg.
-         Kasserer Jørgen Løkke er på valg og er villig til genvalg.
-         Suppleant til bestyrelsen (nyvalg).
-         Revisor Jens Permin er på valg og villig til genvalg.
-         Revisorsuppleant (nyvalg).
  1. Indkomne forslag

  2. Eventuelt

Efter generalforsamlingen afholdes møde for garageejerne, såfremt der fremsættes ønske herom, jf. lovenes § 6, stk. 4.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag til dirigent havde umiddelbart før generalforsamlingen meldt afbud, hvorfor Billy S. Hansen, Slettevej 19, på generalforsamlingen blev opfordret til og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt, jf. grundejerforeningens love af marts 2004.

Ad pkt. 2: Valg af to stemmetællere

Elisabeth Mathiesen, Langengen 6, og Felix Thrams, Sønderengen 96, blev valgt som stemmetællere.

Ad pkt. 3: Formandens beretning

Grundejerforeningens formand Ulrik Andersen, Slettevej 14, aflagde beretning for grundejerforeningens arbejde i 2004. (Der henvises til bilaget: Formandens beretning for 2004).

Efter formandens beretning kommenterede tre medlemmer generelt, at da de ikke selv benyttede sig af de to fællesområder havde de ikke interesse i de foreslåede udgifter, og et medlem gjorde opmærksom på at gyngestativet efter at det er lovliggjort også skal vedligeholdes og dermed vil være en løbende udgift for grundejerforeningen. Det blev dog fra andre medlemmer kommenteret at de to fællesområder var fælles for bebyggelsen som helhed, og et medlem citerede lokalplanens formulering at de to fællesområder ”udlægges som fælles opholdsarealer, herunder småbørnslege-plads” (§ 10, stk. 1)

Der blev endvidere rejst spørgsmål om anvendelsen af de midler der var beregnet til advokathjælp i forbindelse med garagesagen, idet det blev fremført at garageejerne havde en særlig interesse i at få forholdene i orden og derfor burde bidrage mere end de øvrige til at dække disse udgifter.

Bestyrelsen svarede hertil at det beløb som var sat af til advokathjælp alene skulle anvendes til at bringe de i øjeblikket utilfredsstillende lejeforhold i orden, hvilket var et fælles anliggende for samtlige medlemmer af foreningen.

Dirigenten afsluttede drøftelsen på dette punkt ved at konkludere at alle spørgsmål på dette tidspunkt var blevet tilstrækkeligt uddybet og at en egentlig behandling af de rejste spørgsmål ville høre hjemme under dagsordenens punkt 5: Budget for 2005.

Formandens beretning for 2004 blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 4: Aflæggelse af regnskab for 2004

Kasserer Jørgen Løkke, Langengen 1, fremlagde grundejerforeningens regnskab for 2004, herunder garageregnskab og årets balance.

Som svar på spørgsmål fra et medlem oplystes det at posten ”vedligeholdelse af fællesarealer” i indeværende år også omfattede udgifter til sandblæsning og maling af låge fra fællesområdet ved Almindingen, samt at posten ”andre udgifter” bl.a. henviste til øgede udgifter til PBS i forbindelse med den stedfundne ændring af postnummer. Udgifterne til affaldsordningen var sammenholdt hermed reduceret i betydelig grad, og vil kunne reduceres yderligere ved at foreningens medlemmer benytter den kommunale ordning hver anden torsdag noget mere.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 5: Budget for 2005

Kasserer Jørgen Løkke fremlagde budget for 2005, begrundede de enkelte poster og henviste herunder til de noter som var vedføjet budgettet. Det blev som svar på flere forespørgsler understreget fra kassererens side, at det beløb som var budgetteret til advokatbistand ikke vedrørte de enkelte garageejeres skøder, men udelukkende skulle anvendes til afklaring af de aktuelle lejeforhold, som var juridisk utilfredsstillende, og til udarbejdelse af nye, juridisk korrekt udformede lejekontrakter som var nemme at administrere, samt at det både var bestyrelsens ansvar og i hele grundejerforeningens interesse at få dette forhold i orden. Det ville påhvile garageejerne selv – også udgiftsmæssigt - at få bragt evt. mangelfulde skøder i orden.

Dirigenten foreslog nu S. Brink at fremlægge sit forslag (se pkt. 7.2), da det udelukkende vedrørte budgettets finansiering. Forslaget blev dog trukket tilbage med henvisning til kassererens redegørelse for budgettet, herunder specielt anvendelsen af det beløb der var budgetteret til advokatbistand. Forslaget kom således ikke til afstemning.

En afstemning om det foreslåede budget gav følgende resultat:

17 stemte for at vedtage budgettet.

17 stemte imod at vedtage budgettet, heraf 11 ved fuldmagt.

Budgettet var hermed ikke vedtaget, hvilket bestyrelsen betragtede som et mistillidsvotum og derfor varslede sin kollektive fratrædelse.

Da dirigenten ud fra bestyrelsens udmelding og en forudgående diskussion skønnede, at det kunne være bestyrelsens forslag om renovering og lovliggørelse af det eksisterende gyngestativ på fællesarealet ved Almindingen, som stod i vejen for en vedtagelse af budgettet, foreslog han, at man behandlede dette forslag (pkt. 7.1) og derefter tog en fornyet afstemning om det foreslåede budget. Denne procedure tilsluttede forsamlingen sig.

Forslaget om renovering af gyngestativet blev sat til afstemning og vedtaget med 20 stemmer for og 14 imod (se dette referat, pkt. 7.1), hvorefter det samlede budget blev sat til fornyet afstemning. Afstemningen om budgettet gav herefter følgende resultat:

19 stemte for.

Ingen stemte imod.

16 undlod at stemme, herunder 11 fuldmagter.

Budgettet var hermed endeligt vedtaget i sin helhed.

Budgetvedtagelsen indebærer, at kontingentet for medlemskab af foreningen i 2005 er på 800 kr. Det opkræves ultimo marts 2005 til betaling i april 2005. Satserne for garagebidrag er på 1.700 kr. for anlægget ved Almindingen og på 650 kr. for anlægget på Vesterdalen. Hertil kommer 300 kr. i garagegrundleje som vedtaget på generalforsamlingen i 2004.

Ad pkt. 6: Valg

Grundet nykonstituering af bestyrelsen ved Niels Jørgen Hansens fratræden den 16. september 2004 og Gerd Gabrielsens indtræden i bestyrelsen som suppleant den 3. november 2004, var følgende på valg:

Bestyrelsen har herefter følgende medlemmer:

Ad pkt. 7: Indkomne forslag i henhold til lovens § 6, stk. 1 og 2

7.1: Grundejerforeningens bestyrelse havde rettidigt fremsendt skriftligt forslag om renovering af gynger på fællesarealet ved Almindingen. Forslaget var omdelt sammen med indkaldelsen.

Formanden fremlagde og begrundede bestyrelsens forslag inden dette kom til afstemning.

Afstemningen gav følgende resultat:

                   20 stemte for, inkl. 2 fuldmagter.

                   14 stemte imod, inkl. 11 fuldmagter.

Forslaget var dermed vedtaget.

7.2: S. Brink, Kanalbuen 9, havde rettidigt fremsendt forslag til grundejerforeningens formand om at garagegrundlejen skulle sættes til kr.77,08, mod at det almindelige kontingent skulle holdes på 650 kr. mdl.

Forslaget var begrundet med at stigningstakten for kontingentet gennem de sidste par år havde været for høj, og var omdelt til samtlige husstande 5 dage før mødet, jf. foreningens love § 6 stk. 2. Forslaget kom ikke til afstemning idet det blev trukket tilbage (se referatet under pkt. 5).

Ad pkt. 8: Eventuelt

Et medlem gjorde opmærksom på at bebyggelsen er opført i Gentofte kommunes kommuneatlas over bevaringsværdige huse. En henvisning til kommuneatlaset ligger på foreningens websted: www.nysoendergaard.dk.

Da der ikke var flere spørgsmål, takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet.

Der var ikke ønske om møde for garageejerne.

 

 

Ny Søndergård, marts 2005

 

Gerd Gabrielsen
Almindingen 57
Referent

Billy S. Hansen
Slettevej 19
Dirigent

Ulrik Andersen
Slettevej 14
Formand