GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD

Referat fra ordinær generalforsamling
 den 26. februar 2007 kl. 19.30
i Dyssegårdskirkens sognegård

Til stede:

8 husstande var mødt, inklusive grundejerforeningens bestyrelse. Et medlem havde udstedt generel fuldmagt til Preben Lundberg, Slettevej 9. Hermed var i alt 9 medlemmer repræsenteret.

I alt 108 husstande er medlem af Grundejerforeningen Ny Søndergård, heraf én frivillig.

Referent:

Gerd Gabrielsen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af to stemmetællere.
 3. Beretning.
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år, herunder vederlag til formand og kasserer.
 7. Valg i henhold til lovenes § 10.
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen afholdes møde for garageejerne, såfremt der fremsættes ønske herom, jf. lovenes § 6, stk.4.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent.

Niels Bitsch, Almindingen 61, blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt, jf. grundejerforeningens love af 6. december 2006.

Ad pkt. 2: Valg af 2 stemmetællere.

Lone Lundberg og Preben Lundberg, begge Slettevej 9, blev valgt som stemmetællere.

Ad pkt. 3: Beretning.

Formand Ulrik Andersen, Slettevej 14, aflagde beretning for grundejerforeningens arbejde i 2006. (Der henvises til bilaget: Formandens beretning ved ordinær generalforsamling den 26. februar 2007).

Formandens beretning blev taget til efterretning af forsamlingen.

Ad pkt. 4: Regnskab.

Kasserer Jørgen Løkke, Langengen 1, fremlagde grundejerforeningens årsregnskab for 2006, herunder årets balance samt garageregnskaber.

Regnskabet blev tiltrådt af forsamlingen uden afstemning.

Ad pkt. 5: Indkomne forslag.

Ingen forslag var indkommet.

Ad pkt. 6: Budget for 2007, herunder vederlag til formand og kasserer.

Kasserer Jørgen Løkke fremlagde budgettet for året 2007, begrundede de enkelte poster og henviste til de noter som var vedføjet budgettet.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ingen afstod fra at stemme.

Kontingentet i 2007 for medlemskab af grundejerforeningen er hermed 650 kr. og vil blive opkrævet i april.

Ad pkt. 7: Valg i henhold til lovenes § 10.

Bestyrelsesmedlem Charlotte Mathiesen fratrådte på grund af travlhed pr. 31.december 2006. Hendes post er overtaget af suppleant Morten Hattesen.

Valg til bestyrelsen:

 1. Valg af en kasserer for to år (Jørgen Løkke modtager genvalg).
 2. Valg af et bestyrelsesmedlem for to år (Lars Bo Winther modtager ikke genvalg).
 3. Valg af en bestyrelsessuppleant for to år.
 4. Valg af en bestyrelsessuppleant for ét år.

Kasserer Jørgen Løkke, Langengen 1, blev genvalgt for to år.

Niels Bitsch, Almindingen 61, blev valgt som bestyrelsesmedlem for to år.

Bestyrelsessuppleant Felix Thrams, Sønderengen 96, blev genvalgt for to år.

Otto Mønsted, Almindingen 66, blev valgt som bestyrelsessuppleant for ét år.

Bestyrelsen består udover de ovennævnte af:

Formand Ulrik Andersen, Slettevej 14

Bestyrelsesmedlem Gerd Gabrielsen, Almindingen 57

Bestyrelsesmedlem Morten Hattesen, Almindingen 56

Valg af revisor og revisorsuppleant:

(Revisor Jens Permin var villig til genvalg):

Jens Permin, Kanalbuen 26, blev genvalgt som revisor for to år.

Lars Bo Winther, Langengen 4, blev valgt som revisorsuppleant for to år.

Foreningens anden revisor er Finn Brandt Pedersen, Slettevej 18.

Anden revisorsuppleant er Bugge T. Jensen, Langengen 7. Begge valgt for to år ved generalforsamlingen i 2006.

Ad pkt. 8: Eventuelt.

Formanden fortalte at kommunen måske vil indføre en anbefalet fartgrænse på 40 km/t på villavejene i Dyssegårdskvarteret og påbudt 50 km/t på Vangedevej. Bestyrelsen vil holde sig orienteret.

Gravearbejdet i forbindelse med DONGs (tidligere NESA) kabelnedlæggelse er forsinket betydeligt på grund af mangel på arbejdskraft.

Der blev henstillet til, at bestyrelsen skal orientere alle medlemmer om deres forpligtelse til at søge byggetilladelse i kommunen ved tagfornyelse samt ændringer af facadernes udformning, og generelt at gøre opmærksom på reglerne for bebyggelsen, som beskrevet i kommunens Lokalplan 58 (findes på www.nysoendergaard.dk og www.gentofte.dk).

Dirigenten afsluttede mødet idet han takkede for god ro og orden.

Der blev ikke fremsat ønske om garageejermøde.

 

 

Gerd Gabrielsen, Almindingen 57, Referent

Niels Bitsch, Almindingen 61, Dirigent

Ulrik Andersen, Slettevej 14, Formand