GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD

Referat fra ordinær generalforsamling
23. februar 2009, kl. 19.30
i Dyssegårdskirkens sognegård

[Se også rettelsesblad til referatet]

Til stede:

14 husstande var mødt, inklusive grundejerforeningens bestyrelse. Fuldmagter var udstedt som følger:

Hermed var i alt 24 medlemmer repræsenteret [se rettelsesblad]

108 husstande er medlem af Grundejerforeningen Ny Søndergård, heraf én frivillig.

Referent:

Niels Bitsch

Dagsorden i henhold til foreningens love, § 6 stk. 3:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år, herunder vederlag til formand og kasserer.
 7. Valg i henhold til lovens § 10
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen afholdes møde med garageejerne, såfremt der fremsættes ønske herom, jf. lovenes § 6, stk. 4.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent.

Lars Bo Winther, Langengen 4, blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt, jf. grundejerforeningens love af 6. december 2006.

Ad pkt. 2: Valg af to stemmetællere.

Sten Brink, Kanalbuen 9, og Sonnich Rasmussen, Kanalbuen 11, blev valgt som stemmetællere.

Ad pkt. 3: Beretning.

Formand Ulrik Andersen, Slettevej 14, aflagde beretning om bestyrelsens arbejde i 2008. (Der henvises til bilaget: Formandens beretning for året 2008).

Formandens beretning blev taget til efterretning af forsamlingen.

Bestyrelsen ville på opfordring rette henvendelse til kommunen om følgende forhold:

Ad pkt. 4: Regnskab.

Kasserer Jørgen Løkke, Langengen 1, fremlagde grundejerforeningens årsregnskab for 2008, herunder årets balance samt garageregnskaberne.

Der var en kommentar til, at garageejernes likviditet indgår som grundejerforeningens likviditet. Jørgen Løkke nævnte, at det var nødvendigt at gøre på denne måde. Med hensyn til driften af garagerne, er der en klar adskillelse.

Detaljeret regnskab var medbragt og kunne rekvireres efter mødet.

Regnskabet blev tiltrådt af forsamlingen uden afstemning.

Ad pkt. 5: Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde stillet forslag om køb af en trailer til foreningens medlemmer. Formand Ulrik Andersen redegjorde for indkøbets fordele og henviste i øvrigt til det bilag, der var fremsendt sammen med indkaldelsen.

Sten Brink, Kanalbuen 9, foreslog, at traileren i givet fald bør have påløbsbremse og større hjul, da dette er nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde til brug med mindre biler. Bestyrelsen var enig i de foreslåede ændringer til forslaget, også selvom det ville betyde, at traileren blev dyrere.

Forslaget om køb af en trailer blev herefter sat til afstemning med følgende ændringer:

Det fremsatte forslag, med de nævnte ændringer, blev vedtaget med følgende stemmeafgivelser:

Det af bestyrelsen fremsatte forslag med de nævnte ændringer var således vedtaget.

Der var ikke indkommet andre forslag.

Ad pkt. 6: Budget for 2009 herunder vederlag til formand og kasserer.

Kasserer Jørgen Løkke forelagde budgettet for året 2009, begrundede de enkelte poster, herunder bestyrelsens ønske om at holde et nogenlunde konstant niveau for medlemskontingentet og henviste i øvrigt til noterne i budgettet.

Jørgen Løkke henviste specielt til posten "Andre omkostninger" på 9.000 kr., der dækker indkøb af traileren. Som følge af beslutningen om indkøb af traileren jf. pkt. 5 kunne det forventes, at denne post ville stige til 13.000 kr. Budgettet anses for at være rummeligt nok til at indeholde denne mulige stigning.

Der var diverse kommentarer til stigninger, der blev forklaret som almindelige takststigninger, herunder det hævede vederlag til formand og kasserer. De fremmødte medlemmer henstillede generelt til prisbevidsthed ved indkøb af udstyr og ydelser.

Budgettet blev herefter vedtaget af forsamlingen uden afstemning.

Kontingentet for medlemskab af foreningen i 2009 er hermed 830 kr. pr. husstand og vil blive indkrævet i april måned. Samtidig opkræves garageejernes garagegrundleje på 330 kr. pr. garage.


Ad pkt. 7: Valg i henhold til lovenes § 10.

Valg til bestyrelsen:

 1. Valg af kasserer for to år. Jørgen Løkke modtager genvalg
 2. Valg af bestyrelsesmedlem for to år. Niels Bitsch modtager genvalg
 3. Valg af bestyrelsessuppleant for to år.
 4. Valg af revisor for to år: Jens Christian Permin modtog genvalg
 5. Valg af revisorsuppleant for to år: Lars Bo Winther modtog genvalg

Kasserer Jørgen Løkke, Langengen 1, blev genvalgt for to år.

Niels Bitsch, Almindingen 61, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for to år

Jørn Sten Hansen, Eskeager 18, blev valgt som bestyrelsessuppleant for to år

Bestyrelsen består dermed udover de ovenfor fremhævede af:

Formand Ulrik Andersen, Slettevej 14

Morten Hattesen, Almindingen 56

Jakob Larsen, Slettevej 17

Otto Mønsted Nielsen, Almindingen 66, blev valgt som bestyrelsessuppleant for to år ved generalforsamlingen i 2008  

Valg af revisor og revisorsuppleant:

Jens Christian Permin, Kanalbuen 26, blev genvalgt som revisor for to år

Lars Bo Winther, Langengen 4, blev genvalgt som revisorsuppleant for to år

Foreningens anden revisor er Finn Brandt Petersen, Slettevej 18.

Revisorsuppleant er Bugge T. Jensen, Langengen 7. Begge er valgt for to år ved generalforsamlingen i 2008.

Pkt. 8: Eventuelt

Intet

 

Dirigenten afsluttede mødet, idet han takkede for god ro og orden.

Der blev ikke fremsat ønske om garageejermøde.

 

 

Dyssegård, 20. marts 2009

 

Niels Bitsch
Almindingen 61
Referent

Lars Bo Winther
Langengen 4
Dirigent

Ulrik Andersen
Slettevej 14
Formand