GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
21. FEBRUAR 2011, KL. 19.30
PÅ MUNKEGÅRDSSKOLEN, VANGEDEVEJ 178, LOKALE 3


Til stede:

Atten husstande var mødt, inklusive grundejerforeningens bestyrelse.
Fuldmagter var udstedt som følger:

Hermed var i alt 45 medlemmer repræsenteret.

108 husstande er medlem af Grundejerforeningen Ny Søndergård, heraf én frivillig.

Referent:

Jakob Larsen, Slettevej 17

Dagsorden i henhold til foreningens love, § 6 stk. 3:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Beretning
 4. Regnskab 2010
 5. Indkomne forslag
 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år, herunder vederlag til formand og kasserer
 7. Valg i henhold til lovenes § 10
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen afholdes møde med garageejerne, såfremt der fremsættes ønske herom, jf. lovenes § 6, stk. 4.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Lars Bo Winther, Langengen 4, blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt, jf. grundejerforeningens love af 6. december 2006, at alle tilstedeværende er registreret og at alle fuldmagter er registreret.

Ad pkt. 2: Valg af to stemmetællere

Kirstine Meulengracht, Almindingen 59, og Anne Marie Madsen, Sønderengen 96, blev valgt som stemmetællere.

Ad pkt. 3: Beretning

Formand Stine Lund, Eskeager 14, aflagde beretning for grundejerforeningens arbejde i 2010. (Der henvises til bilaget: Formandens beretning for 2010).

Formandens beretning indeholdt følgende punkter:

Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.

Ad pkt. 4: Regnskab

Kasserer Jørgen Løkke, Langengen 1, fremlagde grundejerforeningens årsregnskab for 2010. Der var hverken spørgsmål til driftsregnskabet eller til balancen.

Detaljeret regnskab var medbragt og kunne rekvireres efter mødet.

Regnskabet blev tiltrådt af forsamlingen uden afstemning.

Ad pkt. 5: Indkomne forslag

Der var rettidigt indkommet to forslag, A og B:

Forslag A (Der henvise til bilaget Forslag om legehus):

Forslaget vedrører opsætning af legehus på området mellem Sønderengen og Almindingen. Forslaget blev præsenteret af én af forslagsstillerne, Kirstine Meulengracht, Almindingen 59. Forslaget blev drøftet og følgende to præciserede/modificerede forslag blev bragt til afstemning.

Ændringsforslag A1:

Det stillede forslag i sin helhed med følgende tilføjelser

 1. 50/50 finansiering: 50% grundejerforening / 50 % privatpersoner, der ønsker at støtte økonomisk.
 2. Ejerskab og vedligeholdelsespligt overgår til grundejerforeningen.
 3. Placering og udseende godkendes af grundejerforeningens bestyrelse.

Ændringsforslag A2:

Som forslag A1, dog finansieret 100% af privatpersoner, der ønsker at støtte økonomisk.

29 stemte for ændringsforslag A1 og 16 stemte imod ændringsforslag A1.

Ændringsforslag A1 blev således vedtaget og ændringsforslag A2 blev derfor ikke sat til afstemning.

Forslag B (Der henvises til bilaget Forslag om bestyrelsens rolle vedr. håndhævelse af lokalplan 58):

Forslaget vedrører, hvorvidt bestyrelsen pålægges at tage aktion mod hegn o.l., der er i strid med lokalplanen, og som grænser op mod fællesarealerne. Forslaget blev præsenteret og begrundet af Formand Stine Lund, Eskeager 14. Forslaget blev herefter drøftet og gik endeligt til afstemning.

22 stemte for forslag B og 9 stemte imod forslag B.

Forslag B blev hermed vedtaget.

Ad pkt. 6: Budget for 2011 herunder vederlag til formand og kasserer

Kasserer Jørgen Løkke forelagde budgettet for året 2011. Vederlag til Formand og Kasserer blev accepteret af forsamlingen. Budgettet blev hermed godkendt.

Kontingentet for medlemskab af grundejerforeningen i 2011 er hermed 900 kr. pr. husstand. Beløbet vil blive indkrævet i april måned.

Ad pkt. 7: Valg i henhold til lovenes § 10

Valg til bestyrelsen:

 1. Valg af bestyrelsesmedlem for to år. Niels Bitsch, Almindingen 61 modtager genvalg.
 2. Kasserer for to år. Jørgen Løkke, Langengen 1 modtager genvalg.
 3. Valg af bestyrelsessuppleant for to år. Jørn Sten Hansen, Eskeager 18 modtager ikke genvalg.

Valg af revisor og revisorsuppleant:

 1. Valg af revisor for to år. Jens Permin, Kanalbuen 26 modtager genvalg.
 2. Valg af revisorsuppleant for to år. Charlotte Mathiesen, Slettevej 7 modtager genvalg.

Niels Bitsch, Almindingen 61, blev genvalgt uden afstemning som bestyrelsesmedlem for to år.

Jørgen Løkke, Langengen 1, blev genvalgt uden afstemning som kasserer for to år. Jørgen Løkke opfordrede medlemmerne til at søge kassererposten, således, at en ny kasserer i god ro og orden kan indføres i arbejdet over en periode.

Søren Hanghøj, Langengen 12, blev valgt uden afstemning som bestyrelsessuppleant for to år.

Bestyrelsen består udover de ovenfor fremhævede af:

Stine Lund, Formand, Eskeager 14.
Ulrik Andersen, Næstformand, Slettevej 14.
Jakob Larsen, Sekretær, Slettevej 17.

Valg af revisor og revisorsuppleant:

Jens Christian Permin, Kanalbuen 26, blev genvalgt uden afstemning som revisor for to år.

Charlotte Mathiesen, Slettevej 7, blev genvalgt uden afstemning som revisorsuppleant for to år

Grundejerforeningens anden revisor er Bugge T. Jensen, Langengen 7

Pkt. 8: Eventuelt

Ulla Pilgaard, Langengen 8, foreslog, at bestyrelsen forsøger at få kommunen til at fremskynde eventuelle planer om at etablere mulighed for medlemmernes tilslutning til fjernvarme. Der blev fremsat ønske om et orienterende fællesmøde med henblik på oplysning om økonomi, miljøkonsekvenser og muligheder, evt. i tilslutning til næste generalforsamling. Ulla Pilgaard ville undersøge mulighederne herfor.

Stine Lund, Eskeager 14, oplyste, at aktivitetsudvalget ønsker nye medlemmer.

Der indføres nye regler for placering af postkasse pr. 1/1-2012. Der blev i den anledning fremsat forslag om fremskaffelse af plantegninger med ensartede placeringer af postkasser pr. række samt undersøgelse af evt. mulighed for rabataftale ved postkasseindkøb.

 

Dirigenten afsluttede mødet, idet han takkede for god ro og orden.

Der blev ikke fremsat ønske om garageejermøde.

Dyssegård, 14. marts 2011

Jakob Larsen, Slettevej 17, Referent

Lars Bo Winther, Langengen 4, Dirigent

Stine Lund, Eskeager 14, Formand