GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
27. FEBRUAR 2012, KL. 19.00
PÅ MUNKEGÅRDSSKOLEN, VANGEDEVEJ 178, LOKALE 2

Til stede:

15 husstande var mødt, inklusive grundejerforeningens bestyrelse.

Fuldmagter var udstedt som følger:
To generelle fuldmagter til Ida Parving, Slettevej 4.
Seks fuldmagter til Charlotte Mathiesen, Slettevej 7, heraf fire generelle og to vedr. de stillede forslag.
To fuldmagter til Henriette Gaardsøe, Sønderengen 135, heraf en generel og en vedr. et af de stillede forslag.

Hermed var i alt 25 medlemmer repræsenteret.

108 husstande er medlem af Grundejerforeningen Ny Søndergård, heraf én frivillig.

Referent:

Jakob Larsen, Slettevej 17.

Dagsorden i henhold til foreningens love, § 6 stk. 3:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af to stemmetællere
  3. Beretning
  4. Regnskab 2011
  5. Indkomne forslag
  6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år, herunder vederlag til formand og kasserer
  7. Valg i henhold til lovenes § 10
  8. Eventuelt
  9. Efter generalforsamlingen afholdes møde med garageejerne, såfremt der fremsættes ønske herom, jf. lovenes § 6, stk. 4

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Søren Hanghøj, Langengen 12, blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt, jf. grundejerforeningens love af 6. december 2006, at alle tilstedeværende er registreret og at alle fuldmagter er registreret.

Ad pkt. 2: Valg af to stemmetællere

Charlotte Mathiesen, Slettevej 7, og Jan Bonde, Sønderengen 100, blev valgt som stemmetællere.

Ad pkt. 3: Beretning

Formand Anne-Kirstine Lund (Stine), Eskeager 14, aflagde beretning for grundejerforeningens arbejde i 2011. (Der henvises til bilaget: Formandens beretning for 2011).

Formandens beretning indeholdt følgende punkter:

Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.

Ad pkt. 4: Regnskab

Kasserer Jørgen Løkke, Langengen 1, fremlagde grundejerforeningens årsregnskab for 2011. Regnskab og budget for garagerne blev ligeledes gennemgået. Der var hverken spørgsmål til driftsregnskabet eller til balancen.

Detaljeret regnskab var medbragt og kunne rekvireres efter mødet.

Regnskabet blev tiltrådt af forsamlingen uden afstemning.

Ad pkt. 5: Indkomne forslag

Der var rettidigt indkommet to forslag, A og B.

Forslag A (Der henvise til bilaget ”Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Ny Søndergård, Ordinær Generalforsamling 27.02.2012”)

Da der er tale om en lovændring kræves 2/3 flertal af medlemmerne, hvorfor forslaget ikke kan vedtages endeligt ved den ordinære generalforsamling. 

Forslaget vedrører antallet af skriftlige fuldmagter. Forslaget blev præsenteret og begrundet af næstformand Ulrik Andersen på vegne af bestyrelsen, som havde stillet forslaget. Forslaget blev drøftet og bragt til afstemning.

12 stemte for, 11 imod og 1 stemte blankt. Forslaget blev vedtaget. Da der ikke er 2/3 af medlemmerne til stede, vil forslaget blive behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling, dvs. senest 26. marts 2012, jf. lovenes §5.

Forslag B (Der henvises til bilaget ”Forslag til forbud mod løse hunde på fællesarealerne”)

Forslaget blev præsenteret og begrundet af Henriette Gaardsøe, Sønderengen 135, der på fællesarealer og i egen have oplever betragtelige problemer med løse hunde og hundeefterladenskaber. Forslaget blev drøftet og bragt til afstemning i to etaper: B1, Der indføres forbud mod løse hunde på fællesarealerne. B2, Der opsættes skiltning om forbud mod løse hunde på fællesarealerne. Hvis B1 vedtages, stemmes om B2.

9 stemte for forslag B1, 12 stemte imod og 4 stemte blankt. Forslaget blev afvist. Det var dog generalforsamlingens ønske, at bestyrelsen retter henvendelse til ejere af problemhunde, ligesom der opfordredes til at medlemmerne selv retter henvendelse til hundeejere, der overtræder almindelig god opførsel.

Forslag B2 blev således ikke bragt til afstemning.

Ad pkt. 6: Budget for 2012 herunder vederlag til formand og kasserer

Kasserer Jørgen Løkke forelagde budgettet for året 2012. Vederlag til formand og kasserer blev accepteret af forsamlingen. Budgettet blev hermed godkendt.

Kontingentet for medlemskab af grundejerforeningen i 2012 er hermed 800 kr. pr. husstand. Beløbet vil blive indkrævet i april måned.

Ad pkt. 7: Valg i henhold til lovenes § 10, Valg til bestyrelsen:

Valg af formand: Den nuværende formand ønsker ikke genvalg. Ida Parving, Slettevej 4 stillede op som eneste kandidat og blev valgt uden afstemning.

Valg til to bestyrelsesposter: Ulrik Andersen og Jakob Larsen genopstiller ikke. Følgende kandiderer: Søren Hanghøj, Langengen 12, Kristian Ahlmark, Slettevej 8 og Rikke Guldberg Mortesen, Slettevej 12.

Søren Hanghøj, Langengen 12, og Rikke Guldberg Mortensen, Slettevej 12, blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for to år.

Kristian Ahlmark, Slettevej 8 blev valgt som 1. bestyrelsessuppleant for to år.

Charlotte Mathiesen, Slettevej 7, blev valgt som 2. bestyrelsessuppleant for et år.

Revisor - Bugge T. Jensen, Langengen 7 blev valgt for 2 år.

Ulrik Andersen, Slettevej 14 blev valgt som 1. revisorsuppleant for to år.

Jakob Larsen, Slettevej 17 blev valgt som 2. revisorsuppleant for et år.

Pkt. 8: Eventuelt

Charlotte  Mathiesen, Slettevej 7, opfordrede medlemmerne til at indtræde i aktivitetsudvalget. Interesserede kan henvende sig via aktivitetsudvalgets mailadresse aktivitetsudvalg@nysoendergaard.dk

Ulrik Andersen mindede om sidste års beslutning om at bestyrelsen skal skride ind overfor ulovlige hegn desuagtet, at to af de nye bestyrelsesmedlemmer er blandt de, der efter den tidligere bestyrelses opfattelse, har ulovlige hegn. Ulrik Andersen beskrev de mulige habilitetsproblemer dette indebærer. Jørgen Løkke opfordrede de afgående bestyrelsesmedlemmer til at færdiggøre hegnssagerne, som grundejerforeningen har med de to nye bestyrelsesmedlemmer, så vi kan undgå inhabilitet i bestyrelsesarbejdet. Anne-Kirstine Lund, Ulrik Andersen og Jakob Larsen accepterede at få løst opgaven bedst muligt med de to berørte grundejere, som er indtrådt i bestyrelsen.

Jørgen Løkke opfordrede medlemmerne til at finde en person, der kan påtage sig rollen som ny kasserer. Jørgen Løkke tilbød den næste kasserer en periode med oplæring.

Der blev ikke fremsat ønske om garageejermøde, men Ulrik Andersen tilbød at arrangere et garageejermøde for ejerne på Vesterdalen mhp. etablering af nyt tag.

Dirigenten afsluttede mødet, idet han takkede for god ro og orden.

Den afgående formand Anne-Kirstine Lund takkede dirigenten for hans gode indsats med ledelsen af generalforsamlingen.

 

Jakob Larsen, Slettevej 17, Referent

Søren Hanghøj, Langengen 12, Dirigent

Anne-Kirstine Lund (Stine), Eskeager 14, Formand