GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD

REFERAT FRA EkstraORDINÆR GENERALFORSAMLING
21 marts 2012, KL. 19.00
PÅ MUNKEGÅRDSSKOLEN, VANGEDEVEJ 178, LOKALE 2


Til stede:

13 husstande var mødt, inklusive grundejerforeningens bestyrelse.

Fuldmagter var udstedt som følger:

En generel fuldmagt til Gudrun Svane, Sønderengen 137.
En generel fuldmagt til Anne-Kristine Lund, Eskeager 14.
En generel fuldmagt til Jakob Larsen, Slettevej 17.
To generelle fuldmagter til Ulrik Andersen, Slettevej 14.
Ti fuldmagter vedr. det stillede forslag til Jørgen Løkke, Langengen 1.
Fire fuldmagter vedr. det stillede forslag til Ida Wenger-Parving.

Hermed var i alt 32 medlemmer repræsenteret.

108 husstande er medlem af Grundejerforeningen Ny Søndergård, heraf én frivillig.

Referent:

Rikke Guldberg Mortensen, Slettevej 12.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af to stemmetællere.
3. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af lovene, således at hvert medlem højst kan medbringe 2 fuldmagter til generalforsamlingen.
4. Beslutning – Såfremt forslaget under punkt 3 vedtages, bemyndiges bestyrelsen til at konsekvens-justere Love for Grundejerforeningen.
5. Eventuelt.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Ulrik Andersen, Slettevej 14, blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at alle tilstedeværende var registreret samt at alle fuldmagter var registreret.

Ad pkt. 2: Valg af to stemmetællere

Jørgen Løkke, Langengen 1, og Billy S. Hansen, Slettevej 19, blev valgt som stemmetællere.

Ad pkt. 3: Bestyrelsen stiller forslag om ændring af lovene

Forslaget blev præsenteret og begrundet af tidligere næstformand Ulrik Andersen, Slettevej 14, på vegne af den tidligere bestyrelse, der havde stillet forslaget. Forslaget blev drøftet og bragt til afstemning.
27 stemte for og 5 stemte imod. Da det ved ekstraordinær generalforsamling kræver 2/3 stemmeflertal, uanset det fremmødte antal medlemmer, blev forslaget vedtaget.

Ad pkt. 4: Beslutning

Forslaget til lovændring i pkt. 3 blev vedtaget, og grundejerforeningens bestyrelse bemyndiges til at konsekvens justere Love for Grundejerforeningen Ny Søndergård.

Ad pkt. 5: Eventuelt

Jørgen Løkke, Langengen 1, informerede om et Vandmøde, der afholdes mellem Dyssegårdens Grundejerforening og Gentofte Kommune. Vandmødet omhandler problematikken med de senere års store regnskyl, der har medført oversvømmelser i området. Medlemmer i Grundejerforeningen Ny Søndergård er velkomne til mødet, der finder sted torsdag den 10. maj i Dyssegårdskirkens sognegård. Tidspunktet er endnu ikke kendt.

Jørgen Løkke informerede også om et arrangement på Dyssegård bibliotek tirsdag den 24. april kl. 16.00-17.30. Arrangementet har følgende titel: Fortællinger fra Dyssegård – et lokalhistorisk netværk, Dyssegårdsskolen. Som deltager kan man forvente en eftermiddag i mindernes tegn.

Formanden Ida Wenger-Parving, Slettevej 4, der også er medlem af aktivitetsudvalget, orienterede om aktivitetsudvalgets planlagte arrangementer for resten af 2012. Der er planer om, at lægge en kalender på grundejerforeningens hjemmeside, datoer for kommende arrangementer vil fremgå af denne kalender.

Ida Wenger-Parving benyttede lejligheden til at fortælle lidt om planerne for den nye bestyrelses arbejde. Der er planlagt en række nye tiltag, for at åbne op for dialogen mellem grundejerne og bestyrelsen. Der vil blive arrangeret beboermøder 2 gange årligt, begge møder vil ligge i umiddelbar forlængelse af et arrangement arrangeret af aktivitetsudvalget. På beboermøderne vil der være mulighed for, at få en snak med medlemmer af bestyrelsen. Samtidig vil det fremover blive muligt, for medlemmer af grundejerforeningen, at møde op i den første ½ time af bestyrelsesmøderne, for herved at komme med idéer, ønsker eller kommentarer til bestyrelsens arbejde.

Anne-Katrine Thorning, Kanalbuen 4, oplyste at mailkorrespondancen til aktivitetsudvalget i forbindelse med fastelavnsarrangementet havde været problematisk. Medlem af aktivitetsudvalget Anne-Kristine Lund, Eskeager 14, oplyste at problemet er kendt, aktivitetsudvalget modtager mails, på trods af afsenderen får en fejlmeddelse. Der vil blive tjekket op på problemet, sådan at fejlen undgåes fremover.

Anne-Katrine Thorning, der er forholdsvis nyt medlem i foreningen, foreslog at der laves en velkomst pakke/brochure, til nye medlemmer i foreningen.

Billy S. Hansen, Slettevej 19, kom med en appel til bestyrelsen om, at der tænkes på hele foreningens interesser, og ikke kun få medlemmers, når der blandt andet overvejes brug af fællesarealerne – herunder havecontainerne.

Kassereren Jørgen Løkke, takkede endnu engang de afgåede bestyrelsesmedlemmer, for den gode indsats i bestyrelsens arbejde.

Jørgen Løkke, opfordrede igen medlemmerne til at finde en person, der kan påtage sig rollen som ny kasserer. Jørgen Løkke tilbyder oplæring af ny kasserer.

 

 

Dirigenten afsluttede mødet, idet han takkede for god ro og orden.

Formanden Ida Wenger-Parving takkede dirigenten for hans gode indsats med ledelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

Rikke Guldberg Mortensen, Slettevej 12, Referent

Ulrik Andersen, Slettevej 14, Dirigent

Ida Wenger-Parving, Slettevej 4, Formand