Grundejerforeningen Ny Søndergård i Gentofte Kommune består af 107 rækkehuse nord for Vesterdalen på Kanalbuen, Slettevej, Sønderengen, Almindingen, Langengen og Eskeager samt en enkelt villa på Vesterdalen. Rækkehusene er erklæret bevaringsværdige af Gentofte Kommune og omfattet af kommunens lokalplan nr. 58. Medlemskab af grundejerforeningen er obligatorisk.

Generalforsamling 2024

Den årlige generalforsamling blev afholdt torsdag 29. februar 2024. Se referat, beretning, regnskab mv.

Ny lokalplan

Der foreligger et forslag for en ny lokalplan for rækkehusene – lokalplanforslag 435. Denne skal erstatte den nuværende lokalplan 58. Høringsprocessen er i gang, og der er borgermøde om lokalplanen på rådhuset 16. april 2024 kl. 19. Se lokalplanforslag 453.

Opladning af elbiler på offentlig vej

Antallet af offentlige el-ladestandere i den vestlige del af Gentofte Kommune er lavt. Det forsøger kommunen at rette op på i et netop afsluttet udbud på 46 el-ladestandere i Vangede og Dyssegård. Resultatet af udbuddet forventes offentliggjort sidst på efteråret 2022.

En stor del af vore grundejere har mulighed for at etablere egen parkeringsplads og opsætte private ladestandere (se lokalplan 58, hvor der er angivet muligheder for opførelse af carport). Det er i Gentofte Kommune ikke lovligt at trække ladekabler over fortovet. Bestyrelsen arbejder ikke aktivt på at etablere fælles ladestandere på fællesarealer, men afventer resultatet af det igangværende udbud.

Hvis antallet af private ladestandere øges, skal man i de enkelte rækker sikre at strømforsyningen er tilstrækkelig.

Rottespærrer

Bestyrelsen er på generalforsamlingen 2020 blevet bedt om aktivt at medvirke til etablering af rottespærrer i foreningen og hjælpe til i forbindelse med administration af disse i alle rækker.

Vi foreslår derfor følgende model: De enkelte husrækker skal selv sørge for at få installeret rottespærren og selv sørge for engangsbetalingen af installationen. Bestyrelsen kan evt. hjælpe til med administration ved at opkræve det årlige gebyr til serviceeftersyn.

En repræsentant for de enkelte rækker kan aftale det praktiske desangående med foreningens kasserer. Fremtidige fakturaer for serviceeftersyn i rækkerne skal stiles til kasserer@nysoendergård.dk.

Ny lokalplan (435) på vej

Bestyrelsen er i dialog med kommunen om udarbejdelse af en ny lokalplan – der har været afholdt 2 møder, og der er foretaget en markvandring. Bestyrelsen har i forløbet været i dialog med en række faglige eksperter i vor egen beboerkreds. Kommunen har sendt et udkast til den nye lokalplan til høring i bestyrelsen – vi diskuterer dette udkast med vore faglige eksperter og tilbagesender kommentarer og forslag til Gentofte Kommune inden den 30/11 2022. Herefter kommer det samlede forslag til høring i hele grundejerforeningen.

Efter bestyrelsens opfattelse er kommunens første oplæg et godt bud på en ny lokalplan. Den giver mulighed for nødvendig fornyelse, bliver forhåbentlig mere operationel og kan sikre, at istandsættelse og eventuelle forandringer sker på et ensartet grundlag, så helheden og bebyggelsens arkitektoniske værdier bevares.

Beskæring og renholdelse af grunde

Vedr. beskæring og renholdelse af grunde og ansvarsfordeling henviser bestyrelsen til kommunens regler.

Ny Søndergård på Facebook

Grundejerforeningen har en gruppe på Facebook. Meld dig ind og gør gruppen levende. Nyhedsbreve (1-2 pr. år) bliver opslået på Facebook, og de bliver også lagt her på foreningens hjemmeside. Indkaldelse til generalforsamling omdeles på papir nogle år endnu.

Trailer og andet udstyr til udlån

Foreningen ejer en trailer, to stiger, en ny elektrisk grensaks og to pavilloner, som medlemmerne kan låne. Interesserede medlemmer skal inden første lån underskrive en låneaftale. Læs mere om vilkår, procedurer og det praktiske: Lån af materiel.

Ny Søndergård 1946-2006

Der blev holdt stiftende generalforsamling i "Ny Søndergaard Grundejerforening" 7. januar 1946 på Emdruplund Kro. I anledning af foreningens 60 års fødselsdag var formandens beretning på generalforsamlingen i 2006 udvidet med et lille tilbageblik på foreningens første 60 år: Ny Søndergård 1946-2006.

Kommuneatlas

Januar 2005 udgav Gentofte Kommune i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen et atlas med beskrivelse af kommunens bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Ca. 15.000 bygninger er vurderet m.h.t. bevaringsværdi, heriblandt Ny Søndergård, der klassificeres som et byggeri med "høj bevaringsværdi". Se kommuneatlaset.