Grundejerforeningen Ny Søndergård i Gentofte Kommune består af 107 rækkehuse nord for Vesterdalen på Kanalbuen, Slettevej, Sønderengen, Almindingen, Langengen og Eskeager samt en enkelt villa på Vesterdalen. Rækkehusene er erklæret bevaringsværdige af Gentofte Kommune og omfattet af kommunens lokalplan nr. 58. Medlemskab af grundejerforeningen er obligatorisk iflg. lokalplanen.

Generalforsamling 2022

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Dyssegårdskirken 28. februar 2022. Se referat, dagsorden, regnskab og budget mv.

Opladning af elbiler på offentlig vej

Mange beboere har ikke fysisk mulighed for at etablere parkeringsplads på egen grund eller må ikke pga. bestemmelserne i lokalplan 58. Det umuliggør hjemmeopladning af elbil for de berørte, fordi Gentofte Kommune ikke tillader, at der trækkes ladekabler over fortovet.

En beboer på Slettevej har skrevet til Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune med forslag til nogle løsninger. Bestyrelsen bakker op om forslagene, som er:

A) Ladekabel må føres over fortorvet i en kabelbro eller under en dækplade. (Dette er allerede tilladt i Frederiksberg Kommune).
B) Ladekabel må føres i en rille i fortorvet, og rillen dækkes af en rist.
C) Ladekabel må føres over fortorvet i en bom i 2,75 meters højde.

Læs mere i brevet til Teknik- og miljøudvalget.

Rottespærrer

Bestyrelsen er på generalforsamlingen 2020 blevet bedt om aktivt at medvirke til etablering af rottespærrer i foreningen og hjælpe til i forbindelse med administration af disse i alle rækker.

Vi foreslår derfor følgende model: De enkelte husrækker skal selv sørge for at få installeret rottespærren og selv sørge for engangsbetalingen af installationen.

Bestyrelsen vil hjælpe til med administration ved at opkræve det årlige gebyr til serviceeftersyn. En repræsentant for de enkelte rækker kan aftale det praktiske desangående med foreningens kasserer. Fremtidige faktura for serviceeftersyn i rækkerne skal stiles til kasserer@nysoendergård.dk.

Installationen på Langengen (lige numre) tages som foregangsmodel ensbetydende med, at foreningen overtager den praktiske funktion som opkræver af det årlige beløb til dækning af udgiften af serviceeftersyn.

Hvis foreningen skal medvirke til administration og det årlige serviceeftersyn af rottespærrer, skal det af praktiske årsager foretages af den samme serviceoperatør. Sven Bech a/s har stået for Langengens installation. Se tilbud til information for Almindingen (ulige numre).

Bestyrelsen Ny Søndergård, januar 2021.

Nænsom og lovlig bevaring af huse, haver og fællesarealer

Der er i de senere år sket mange ændringer på vores bevaringsværdige huse. Der er bl.a. skiftet tage og lavet ændringer på facaderne. Den slags skal ske i overenstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 58, hvilket desværre ikke altid er sket. Særligt er sikring af ensartede tegltage (farve, materiale, form) afgørende for bevarelsen af bebyggelsens unikke arkitektoniske værdi.

Bestyrelsen har forsøgt at få en dialog med kommunen om, hvorledes vi kan bevare bebyggelsen, så den kan bevare sit særpræg og samtidig sikre, at de enkelte husejere kan forbedre og vedligeholde deres boliger inden for rammerne af den gældende lokalplan.

Med henblik på at vejlede foreningens medlemmer før konkrete ansøgninger, har vi forespurgt, hvordan kommunen foretager saglige vurderinger – foreligger der beskrevne standarder/anbefalinger – det kan fx være ift. valg af tegl (størrelse/beskaffenhed) – typer af vinduer – ekstra døre etc.? Har endnu (dec. 2018) ikke fået en tilbagemelding på denne forespørgsel.

Ny lokalplan på vej?

Der har været forlydender om, at en revideret lokalplan var under udarbejdelse, og bestyrelsen har tilbudt at deltage i et sådant arbejde. Vi har fået følgende tilbagemelding fra kommunen:

”Der har i forbindelse med behandlingen af byggesagerne på Ny Søndergård været drøftet en løsning, som dels kunne lette vores eget arbejde og som samtidigt kunne forenkle ansøgningsproceduren for ejerne af de enkelte rækkehuse, som er bevaringsværdige. Der har ikke på noget tidspunkt været tale om udarbejdelse af en ny lokalplan for området.

I øjeblikket har vi i forbindelse med sagsbehandlingen af det enkelte rækkehus ressourcer til at se på rækkehusrækken i hvilken rækkehuset ligger i og ikke i den samlede rækkehusbebyggelse Ny Søndergård.”

Bestyrelsen anbefaler grundejerne om at ansøge kommunen om tilladelse til gennemførelse af ændringer. Det er kommunen, der behandler og sanktionerer den enkelte husejeres ansøgning.

Vi vil også indstille til alle om at følge indhold og ånd i lokalplan 58 og sikre, at der i de enkelte rækker foretages fælles valg ved påtænkte ændringer.

Beskæring og renholdelse af grunde

Vedr. beskæring og renholdelse af grunde og ansvarsfordeling henviser bestyrelsen til kommunens regler.

Ny Søndergård på Facebook

Grundejerforeningen har en gruppe på Facebook. Meld dig ind og læs nyt fra bestyrelsen, aktivitetsudvalget og foreningens medlemmer. Bestyrelsen anvender Facebook som informationskilde.

Nyhedsbreve bliver opslået på vores Facebookgruppe, og de bliver også lagt her på foreningens websted. Indkaldelse til generalforsamling omdeles på papir nogle år endnu. Grundejerforeningens aktivitetsudvalg benytter Facebook.

Trailer og andet udstyr til udlån

Foreningen ejer en trailer og to stiger, en grensaks og to pavilloner, som medlemmerne kan låne. Interesserede medlemmer skal inden første lån underskrive en låneaftale. Læs mere om vilkår, procedurer og det praktiske: Lån af materiel.

Ny Søndergård 1946-2006

Der blev holdt stiftende generalforsamling i "Ny Søndergaard Grundejerforening" 7. januar 1946 på Emdruplund Kro. I anledning af foreningens 60 års fødselsdag var formandens beretning på generalforsamlingen i 2006 udvidet med et lille tilbageblik på foreningens første 60 år: Ny Søndergård 1946-2006.

Kommuneatlas

Januar 2005 udgav Gentofte Kommune i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen et atlas med beskrivelse af kommunens bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Ca. 15.000 bygninger er vurderet m.h.t. bevaringsværdi, heriblandt Ny Søndergård, der klassificeres som et byggeri med "høj bevaringsværdi". Se kommuneatlaset.