Grundejerforeningen Ny Søndergård i Gentofte Kommune består af 107 rækkehuse nord for Vesterdalen på Kanalbuen, Slettevej, Sønderengen, Almindingen, Langengen og Eskeager samt en enkelt villa på Vesterdalen. Rækkehusene er erklæret bevaringsværdige af Gentofte Kommune og omfattet af kommunens lokalplan nr. 58. Medlemskab af grundejerforeningen er obligatorisk iflg. lokalplanen.

Generalforsamling 24. februar 2020

Den årlige generalforsamling blev afholdt mandag 24. februar kl. 20. Se referat, formandsberetning, regnskab mv.

nÆNsom og lovlig bevaring af huse, haver og fællesarealer

Der er i de senere år sket mange ændringer på vores bevaringsværdige huse. Der er bl.a. skiftet tage og lavet ændringer på facaderne. Den slags skal ske i overenstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 58, hvilket desværre ikke altid er sket. Særligt er sikring af ensartede tegltage (farve, materiale, form) afgørende for bevarelsen af bebyggelsens unikke arkitektoniske værdi.

Bestyrelsen har forsøgt at få en dialog med kommunen om, hvorledes vi kan bevare bebyggelsen, så den kan bevare sit særpræg og samtidig sikre, at de enkelte husejere kan forbedre og vedligeholde deres boliger inden for rammerne af den gældende lokalplan.

Med henblik på at vejlede foreningens medlemmer før konkrete ansøgninger, har vi forespurgt, hvordan kommunen foretager saglige vurderinger – foreligger der beskrevne standarder/anbefalinger – det kan fx være ift. valg af tegl (størrelse/beskaffenhed) – typer af vinduer – ekstra døre etc.? Har endnu (dec. 2018) ikke fået en tilbagemelding på denne forespørgsel.

Ny lokalplan på vej?

Der har været forlydender om, at en revideret lokalplan var under udarbejdelse, og bestyrelsen har tilbudt at deltage i et sådant arbejde. Vi har fået følgende tilbagemelding fra kommunen:

”Der har i forbindelse med behandlingen af byggesagerne på Ny Søndergård været drøftet en løsning, som dels kunne lette vores eget arbejde og som samtidigt kunne forenkle ansøgningsproceduren for ejerne af de enkelte rækkehuse, som er bevaringsværdige. Der har ikke på noget tidspunkt været tale om udarbejdelse af en ny lokalplan for området.

I øjeblikket har vi i forbindelse med sagsbehandlingen af det enkelte rækkehus ressourcer til at se på rækkehusrækken i hvilken rækkehuset ligger i og ikke i den samlede rækkehusbebyggelse Ny Søndergård.”

Bestyrelsen anbefaler grundejerne om at ansøge kommunen om tilladelse til gennemførelse af ændringer. Det er kommunen, der behandler og sanktionerer den enkelte husejeres ansøgning.

Vi vil også indstille til alle om at følge indhold og ånd i lokalplan 58 og sikre, at der i de enkelte rækker foretages fælles valg ved påtænkte ændringer.

Beskæring og renholdelse af grunde

Vedr. beskæring og renholdelse af grunde og ansvarsfordeling henviser bestyrelsen til kommunens regler.

Ny Søndergård på Facebook

Facebook Grundejerforeningen har sin gruppe på Facebook. Meld dig ind og læs nyt fra bestyrelsen, aktivitetsudvalget og foreningens medlemmer. Bestyrelsen anvender Facebook som informationskilde.

Nyhedsbreve bliver opslået på vores Facebookgruppe, og de bliver også lagt her på foreningens websted. Indkaldelse til generalforsamling omdeles på papir nogle år endnu. Grundejerforeningens aktivitetsudvalg benytter Facebook.

Trailer og andet udstyr til udlån

Foreningen ejer en trailer og to stiger, en grensaks og 2 pavilloner, som medlemmerne kan låne. Interesserede medlemmer skal inden første lån underskrive en låneaftale. Læs mere om vilkår, procedurer og alt det praktiske: Lån af materiel.

Ny Søndergård 1946-2006

Der blev holdt stiftende generalforsamling i "Ny Søndergaard Grundejerforening" 7. januar 1946 på Emdruplund Kro. I anledning af foreningens 60 års fødselsdag var formandens beretning på generalforsamlingen i 2006 udvidet med et lille tilbageblik på foreningens første 60 år: Ny Søndergård 1946-2006.

Kommuneatlas

Januar 2005 udgav Gentofte Kommune i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen et atlas med beskrivelse af kommunens bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Ca. 15.000 bygninger er vurderet m.h.t. bevaringsværdi, heriblandt Ny Søndergård, der klassificeres som et byggeri med "høj bevaringsværdi". Se kommuneatlaset.